2005-ieji. VIII – asis LR ŽŪR suvažiavimas

 2005 04 15. LR ŽŪR Garbės pirmininkas  prof. A.Stancevičius skelbia neeilinio VIII – ojo organizacijos suvažiavimo pradžią. Pirmininkauja A.Amšiejus. V.Kazakevičius, G.Staliūnienė ir P.Grigaliūnas.

Suvažiavimo svečiai: žemės ūkio ministrė D.Prunskienė,  Seimo nariai: E.Klumbys, J.Ramonas ir K.Starkevičius.

Į LR ŽŪR pirmininko pareigas pasiūlyti du kandidatai: A.Amšiejus ir B.Markauskas, nors buvo minima ir V.Einoriaus kandidatūra. Iškelti kandidatai pristatė savo programas ir komandas, t.y. vicepirmininkų kandidatūras. Balsavimo rezultatai: 58 balsai už A.Amšiejų ir 111 balsų už B.Markauską. Vicepirmininkai: P.Žymančius ir R.Ivaškevičius. Išrinkta 98 narių LR ŽŪR taryba.

Tą pačią dieną įvyko ir LR ŽŪR tarybos posėdis, kurio metu atnaujintas organizacijos 30 narių prezidiumas. LR ŽŪR direktoriumi patvirtintas iki šiol šias pareigas ėjęs R.Urbonas.

2005 05 12. LR ŽŪR prezidiumo posėdyje patvirtintas B.Markausko pasiūlytas LR ŽŪR tarybos komitetų sąrašas – iš viso net 16 komitetų. Atsižvelgus į kai kuriuose žemės ūkio sektoriuose esančią padėtį, kartu siekiant užtikrinti efektyvesnį konkrečių problemų nagrinėjimą bei jų sprendimą buvo suformuotas Kaimo kultūros ir švietimo komitetas, taip pat išskirti Arklininkystės, Kiaulininkystės, Veislininkystės komitetai, be to, suformuoti Ekologinės žemdirbystės bei Miškininkystės komitetai. Agroserviso ir kooperacijos komitetas buvo perorganizuotas sudarant du komitetus: Kooperacijos Agroserviso ir melioracijos.

Iki metų pabaigos iš 16 komitetų aktyviausiai veikė nagrinėjantys žemės ūkio gamybos sektorių, t.y sodininkystės ir daržininkystės, grūdų, pieno, gyvulininkystės, taip pat švietimo srities problemas:

Sodininkystės ir daržininkystės komitetas (5 posėdžiai).

Grūdų komitetas (4 posėdžiai).

Kaimo kultūros ir švietimo komitetas (3 posėdžiai).

Pieninės ir mėsinės galvijininkystės komitetas (2 posėdžiai).

Kooperacijos komitetas (2 posėdžiai).

Netradicinės gyvulininkystės komitetas (2 posėdžiai).

Kaimo verslų komitetas (2 posėdžiai).

Europos Sąjungos reikalų komitetas (2 posėdžiai).

Agroserviso ir melioracijos komitetas (2 posėdžiai).

Veislininkystės komitetas (2 posėdžiai).

Ekologinės žemdirbystės komitetas (1 posėdis).

Miškininkystės komitetas (1 posėdis).

Savivaldos ir kaimo bendruomenių komitetas (1 posėdis).

Arklininkystės komitetas (1 posėdis).

Kiaulininkystės komitetas (1 posėdis).

 

Biudžetas ir žinios iš Briuselio

 

2005 06 23. LR ŽŪR prezidiumo posėdis. Pirmininkauja – B.Markauskas.  Svečias – Vyriausybės patarėjas žemės ūkio klausimais V.Butkus.

Svarstyta ES Bendrosios žemės ūkio ir kaimo politikos reformos principai, numatomi įgyvendinti 2007-2013 m.

B.Markauskas pateikė iš žemės ūkio ministrės gautą naujausią informaciją apie derybas Briuselyje. Gera žinia, kad valstybėms bus suteikiamas didesnis savarankiškumas skirstant paramos lėšas tarp atskirų krypčių. Tačiau konkretumo dar nedaug, ŽŪM atstovai atsisako konkrečiau komentuoti. Tarp naujovių – bus padidintas paramos dydis žemės ūkio paskirties žemę apželdinant mišku. V.Butkus paaiškino valdžios nenorą komentuoti – britai nepalaiko ES biudžeto lėšų paskirstymo principo, be to protestuoja ir  ES donorai – Vokietija ir Švedija. Šios šalys mano, kad jų indėlis į biudžetą yra per didelis.

B.Markauskas gavo prezidiumo pritarimą dėl kreipimosi į ŽŪM, kad derybose su ES būtų suteikiama galimybė dalyvauti ir ŽŪR.

ŽŪM Ekonomikos ir finansų departamento Finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja R.Mininienė informavo dėl 2005 m. valstybės biudžeto perskirstymo.

R.Urbonas pateikė informaciją apie LR ŽŪR pastato remontą. Fasadui bei koridoriams ir salei atnaujinti, langams pakeisti ir kt. darbams reikėtų 1,9 mln. Lt, tačiau tiek lėšų nėra, o Vyriausybė žada šiek tiek finansuoti tik kitąmet.

G.Staliūnienė informavo apie specialisto, kuris būtų Lietuvos žemdirbių atstovas Briuselyje atranką. Konkurse dalyvavo 10 žmonių – atrinktas Marius Raila, iki šiol dirbęs vadybininku UAB „Vičiūnai ir Co“, dirbęs Švedijos ūkiuose, Norvegijoje studijavęs ekologijos mokslus bei anglų kalbą.

 

2005 09 08. LR ŽŪR prezidiumo posėdis. Aptarti klausimai:

Kaimo plėtros priemonių, finansuojamų iš ES fondų, įgyvendinimo eiga (pristatė NMA prie ŽŪM direktoriaus pavaduotojas Vitas Lopinys).

Lietuvos 2007–2013 m. Kaimo plėtros plano projektas: tikslai, uždaviniai ir priemonės (ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktorė Virginija Žoštautienė).

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra kaime (pristatė ŽŪR vyr. specialistė kaimo turizmui ir verslams Regina Sirusienė).

Kiti klausimai.

Posėdyje dalyvavo 31 dalyvis, iš jų 18 prezidiumo narių. Parengtos posėdžio rezoliucijos „Dėl galimų finansinių šaltinių kompensuojant žemdirbių patirtus nuostolius” ir „Dėl smulkaus ir vidutinio verslo plėtros kaime”, į kurias gauti atsakymai iš LR žemės ūkio ministerijos, LR ūkio ministerijos, LR Seimo Kaimo reikalų komiteto, LR finansų ministerijos.

 

2005 10 13. LR ŽŪR prezidiumo posėdis. Aptarti klausimai: 2006 m. Kaimo rėmimo programos projektas (pristatė ŽŪM Ekonomikos ir finansų departamento direktorius Vygintas Katkevičius); 2005 m. pieno rinkos apžvalga (pristatė LR ŽŪR Žemės ūkio gamybos skyriaus specialistė gyvulininkystei Elona Linartienė); Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (pristatė ŽŪM Teisės departamento Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Margarita Sidarienė); Valstybinės kaimo plėtros programos 2006–2008 m. projektas (pristatė LAEI vyresnioji mokslo darbuotoja Ramutė Naujokienė).

Deja, ne į visus LR ŽŪR prezidiumo narių klausimus pranešimų autoriai galėjo atsakyti.  Štai B.Markauskas teiravosi dėl išmokų už kvotinį pieną – ar Lietuva turės galimybę šįmet  mokėti 90 proc. ES išmokų lygio. V.Katkevičius užuolankom atsakė, kad sprendimas priklauso nuo Finansų ministerijos. Tokie pat priekaištai išsakyti ir dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo pakeitimo įstatymo projekto – LR ŽŪR Ekonomikos ir kooperacijos skyriaus vedėjas Z.Keliauskas sakė, kad nebuvo atsižvelgta į daugumą LR ŽŪR teiktų pastabų, neliko ir nuostatų, palankių kooperacijos plėtrai.

2005 11 10. LR ŽŪR prezidiumo posėdis, kuriame aptarta Europos kaimo vizija (pasibaigus Europos kaimų judėjimų PREPARE susitikimui) (pristatė ŽŪR Kaimo plėtros skyriaus vedėja Guoda Burokienė); Ūkių konsultavimo sistemos tobulinimas (pristatė ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktorė Virginija Žoštautienė) ir kt. klausimai.

Posėdžio metu buvo parengtas nutarimo projektas, kuriame pateikti prezidiumo narių pastebėjimai ir siūlymai, suformuoti aptarus posėdžio darbotvarkės klausimus.

Bendradarbiavimas su pramonininkais

2005 11 29. LR ŽŪR ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos bendras posėdis. Abiejų organizacijų atstovai aptarė Kvalifikuotų darbuotojų Lietuvos pramonei ir žemės ūkiui perspektyvą (pristatė Profesinio mokymo metodikos centro mokslinis konsultantas prof. Vincentas Dienys, LR švietimo ir mokslo ministerijos Registrų skyriaus vyresnioji specialistė Aleksandra Sokolova); Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mažinimo žemės ūkio produkcijai ir su jos gamyba susijusiems kitiems produktams svarba (pristatė LPK viceprezidentas Rimas Varkulevičius, LR ŽŪR pirmininkas Bronius Markauskas).

Diskusijose dalyvavo:  LPK prezidentas B.Lubys, Kauno m. meras A.Garbaravičius ir kt.

Posėdžio metu buvo nutarta iš LPK ir LR ŽŪR atstovų sudaryti darbo grupę, kuri nagrinėtų PVM mažinimo žemės ūkio produkcijai bei kitiems produktams klausimus. Šiuos klausimus atskirai aptarti LR ŽŪR ir LPK, vėliau apibendrinti ir bendrus pasiūlymus, suderintus su LR finansų ministerija, 2006 m. pirmame ketvirtyje pateikti Vyriausybei. Taip pat buvo nutarta  kartą per pusmetį vesti bendrus LR ŽŪR ir LPK posėdžius, taip tęsiant ir plėtojant abiejų organizacijų bendradarbiavimą.

Metų rezultatai

2005 m. LR ŽŪR suorganizavo net 28 konferencijas. Konferencijos buvo organizuojamos tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu – nagrinėtos opios žemdirbių ir kaimo gyventojų socialinės, ekonominės problemos, analizuotos ES paramos panaudojimo galimybės ir ateities perspektyvos.

Iš visų ŽŪR darbuotojų organizuotų konferencijų galima išskirti: Tarptautinė kaimo moterų verslininkių konferencija (2005 09 22); Tarptautinė konferencija PREPARE „Europos kaimo vizija” (2005 10 01); Tarptautinė LR ŽŪR ir LJŪRS konferencija „Jaunųjų ūkininkų problemos ir galimybės Europos Sąjungoje”, kurioje dalyvavo ir ES jaunųjų ūkininkų tarybos CEJA prezidentas Sylvain Marmier (2004 10 15); Konferencija “Žemės ūkio taikomųjų tyrimų praktinis pritaikymas” (2005 03 09); Žemės ūkio kooperatyvų konferencija “Žemės ūkio kooperatyvų veiklos trukdžiai ir priemonės jiems įveikti” (2005 06 22); Konferencija “Energetinės (biokuro) plantacijos – atsinaujinanti energija vartotojui, alternatyva žemdirbiui” (2005 09 26); Konferencija “Energija iš biomasės”, taip pat nagrinėjusi energetinių augalų auginimo ir jų žaliavos naudojimo bioenergijos gamybai galimybes (2005 11 11); Gamybinė konferencija „Ekologinio ūkininkavimo plėtra ir perspektyvos specializuotoje žemės ūkio veikloje” (2005 11 25); LR ŽŪR ir Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos konferencija „Jaunųjų ūkininkų vaidmuo žemės ūkio inovacijų diegime ir kaimo plėtroje” (2005 12 09); Gamybinė konferencija „Žemės ūkio ir maisto ūkio produktų bendrosios rinkos aktualijos” (2005 12 21).

Be to, LR ŽŪR surengė 6 tarpžinybinius pasitarimus, kuriuose buvo nagrinėjami aktualūs klausimai, pavyzdžiui, dėl profesinio mokymo ir darbo rinkos mokymų programų atitikties sąrašo sudarymo, taip pat suorganizuoti pasitarimai, skirti amatų ir alternatyvios veiklos plėtros aspektams analizuoti. ŽŪR darbuotojai suorganizavo  ir 112 kitų planuotų renginių ir priemonių bei įgyvendino 44 neplanuotas priemones – apskrituosius stalus ir diskusijas (“Kaimo jaunimas: tarp pasyvumo ir neribotų galimybių”, “Jaunimo verslumas – kas tai?”, Lietuvos kaimo bendruomenių apskritas stalas ir kt.); seminarus, susitikimus su kitų šalių kaimo bendruomenių atstovais; įvairias šventes (Moterų darbų paroda Rygoje, Rasos šventė Punske, Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacijos regioninė šventė); įvairias apklausas, specifinių duomenų rinkimą, analizę bei pateikimą ir t.t.

Iš viso 2005 m. LR ŽŪR suorganizavo net 112 įvairių kitų planuotų priemonių ir renginių; įvairių mokymų, pavyzdžiui, „Verslo organizavimas ir struktūrinė parama”, taip pat intensyviai vykdomas teisės aktų derinimas (dalyvaujant ŽŪM posėdžiuose ir teikiant pastabas bei pasiūlymus); informaciniai-pažintiniai vizitai užsienio partneriams, ūkininkų ir kitų suinteresuotų asmenų priėmimas, parodų, sambūrių, išvykų organizavimas ir kt.).

2005 m. LR ŽŪR konsultavimo veikla: 831 seminarai pagal 109 temas, 16.195 konsultacijos, iš kurių net 6.023 konsultacijos – jaunųjų ūkininkų įsikūrimo klausimais, KPP 2004-2006 m., KRP 2005 m. „Modernizavimo programos” pasinaudojimo klausimais; 1471 konsultacija – ekologinės žemdirbystės, ES reikalavimų, taisyklių ir agroaplinkosaugos priemonių ekologiniam ūkininkavimui temomis, 57 komplektai metodinės medžiagos, 57 straipsniai, 51 investicinis projektas ir kitos priemonės, susijusios su projektų įgyvendinimu bei koordinavimu (30 iš jų – paraiškos ūkininkams gauti struktūrinei paramai pagal BPD ir KPP priemones, investiciniai projektai.

Vienas iš svarbiausių ŽŪR veiklos uždavinių – žmogiškųjų išteklių tolesnis ugdymas Lietuvos kaime teikiant kvalifikuotą konsultacinę pagalbą suinteresuotiesiems asmenims. Šis uždavinys buvo sėkmingai įgyvendinamas 2005 m. pasitelkiant suformuotą konsultacinę LR ŽŪR bazę. 2005 m. LR ŽŪR darbuotojai vedė 831 seminarą 109 temomis, suteikė beveik 13200 individualių ir grupinių konsultacijų, parengė 57 komplektus metodinės medžiagos žemės ūkio gamybos, kaimo bendruomenių veiklos, ES struktūrinės paramos, alternatyvių žemės ūkiui verslų organizavimo ir kitais aktualiais klausimais.

2005 m. LR žemės ūkio rūmų darbuotojai konsultavimo veiklą vykdė ir skelbdami straipsnius periodinėje spaudoje ir per kitas žiniasklaidos priemones –  išspausdinti 57 straipsniai.

Praėjusiais metais Rūmų darbuotojai kėlė kvalifikaciją dalyvaudami įvairiose parodose, konferencijose, kitų žinybų organizuojamuose seminaruose, specializuotose išvykose į kitas ES šalis bei stažuotėse, iš kurių galima paminėti šiuos: tarptautinis seminaras „Europos Parlamento sprendimo 183/2005 (EC) analizė ir pašarų higienos reikalavimų įgyvendinimas Lietuvoje”, tarptautinė mokslinė konferencija “ES ekonominės politikos įtaka gyvulininkystės plėtrai Lietuvoje”, tarptautinis renginys Čekijoje, Lednicoje, „Ekologinio ūkininkavimo vasaros akademija – 2005” ir kt. Jų metu buvo dalijamasi įvairia žemės ūkio srities patirtimi ir diskutuojama įvairiomis aktualiomis temomis (kaimo plėtros, kooperacijos plėtros, ekologinio ūkininkavimo, suaugusiųjų profesinio mokymo, gyvulininkystės ir kitų sektorių opiais klausimais bei dėl įstatyminės bazės tobulinimo galimybių).