DĖMESIO! Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus

Žemės ūkio ministerija parengė ir pateikė derinimui Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo patvirtinimo ir kontrolės institucijų paskyrimo“ projektą Nr. 23-448 (toliau – Projektas).

Šis Projektas būtų taikomas žemės ūkio veiklos subjektams, siekiantiems gauti bazinę tiesioginę išmoką, perskirstomąją išmoką, išmoką jaunajam ūkininkui, klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingos sistemos išmoką (ekologinės sistemos išmoką), susietąją paramą bei dalyvaujantiems įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano kaimo plėtros intervencines priemones: „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“, „Miško priežiūra ir apsauga“, „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“, „Laukinių paukščių apsauga už „Natura 2000teritorijos ribų“, „Vietovės su gamtinėmis ar kitomis specifinėmis kliūtimis“, „Parama „Natura 2000“ miškuose“, „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“.

Paramos sąlygas sudaro žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimai (toliau – Valdymo reikalavimai) ir Geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės (GAAB) standartai. Valdymo reikalavimai turi būti parengti pagal Reglamento III priede nurodytus konkrečius ES teisės aktus, jų straipsnius ir (ar) dalis. Reglamentų atveju gali būti taikomos tiesioginės nuostatos, direktyvų – kaip valstybės narės jas perkėlė į nacionalinę teisę. Valdymo reikalavimai nesukuria žemės ūkio subjektams naujų reikalavimų, o tik susieja išmokų gavimą su jau nacionalinėje teisėje galiojančių reikalavimų laikymusi.

Nuoroda į Projektą – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9a772a01963411edb55e9d42c1579bdf

Kviečiame aktyviai teikti pastabas bei pasiūlymus dėl šio Projekto  iki 2023 m. sausio mėn. 26 d., el. paštu – m.rezgys@zur.lt