A.Svitojus: „Su pagarba istorijai, dabarčiai ir ateičiai”

2022 m. birželio 3 d. Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininkas dalyvavo memorialinės lentos prof. Jonui Pranui Aleksai atidengimo ceremonijoje, kuri vyko Kaune, Kęstučio g. prie namo, pažymėto 27 A numeriu, kuriame 1927–1935 m. gyveno prof. J. P. Aleksa.

 

 

 

Memorialinę lentą atidengė Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas ir prof. J.P. Aleksos biografas Valentinas Aleksa, o palaimino – diakonas Audrius Jasinskas.

„Jau prieš šimtmetį profesorius Jonas Pranas Aleksa pastebėjo, koks svarbus šaliai yra žemės ūkio modernizavimas bei kaimo žmonių švietimas, kooperacija, ūkininkų savivalda, ir, žinoma, dėmesys jauniesiems ūkininkams. Jo įžvalgos aktualios ir šiandien“, – pažymėjo žemės ūkio ministras K. Navickas.

Po įamžinimo ceremonijos ŽŪR pirmininkas dr. A. Svitojus pasveikino konferencijos „Lietuvos Respublikos šimtmečio istorijos žingsnių aidai – prof. Jonas Pranas Aleksa: vakar, šiandien ir rytoj…“ dalyvius, susirinkusius Žemės ūkio rūmuose.

„Lietuvos Žemės ūkio rūmai – viena seniausių Europos žemdirbių organizacijų, kurios pagrindinis demokratinės sistemos principas – savivalda. Šiandien skaičiuojame Lietuvos žemės ūkio rūmų 96 – uosius įkūrimo ir 31 – uosius atkūrimo metus bei džiaugiamės, kad tarpukario Lietuvoje, kuriant žemdirbių savivaldą buvo padėtas tvirtas pamatas: priimtas Žemės ūkio rūmų įstatymas, numatęs atstovavimą ūkininkams ir kaimo žmonėms, kas turėjo svarbią reikšmę ekonominiam krašto pakilimui; sprendžiami sudėtingi žemės ūkio reikalai; užtikrintas glaudus ryšys tarp ūkininkų ir Vyriausybės; organizuojamas švietimas ir žemės ūkio modernizavimo bei finansavimo priemonės. Suprantame, kad nueitas kelias nebuvo lengvas, tačiau pirmajam Žemės ūkio rūmų pirmininkui prof. Jonui Pranui Aleksai pavyko sukurti penkis svarbiausius Lietuvos valstybei ir žemės ūkiui atgaivinti fundamentalius uždavinius: šviesti kaimo visuomenę; įvykdyti žemės ūkio reformą ir modernizuoti Lietuvos žemės ūkį; plėtoti žemės ūkio kooperaciją; sukurti ūkiškosios savivaldos organizaciją; sukurti stiprią ūkininkiškąją pilietinę visuomeninę, todėl profesorių Joną Praną Aleksą drąsiai galime laikyti ūkininkų savivaldos pradininku Lietuvoje. 1991 m. atkurti Žemės ūkio rūmai, šiandien vienija per keturiasdešimt aktyviausių organizacijų, atstovaujančių žemdirbiams ir kaimo gyventojams, priklauso 7 tarptautinėms organizacijoms, o svarbiausia, kad Žemės ūio rūmų misija tarpukariu ir šiandien išliko ta pati – būti drauge su kaimo žmogumi ir žemdirbiu ir atstovauti narių interesams nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu“, – sakė ŽŪR pirmininkas dr. Arūnas Svitojus.

Pranešimą „Prof. Jonui Pranui Aleksai svarbiausia buvo žmogus, lietuvių tauta ir Lietuva“ perskaitė lietuvių ekonomistas, visuomenės veikėjas Valentinas ALEKSA; lietuvių pedagogas, visuomenės veikėjas, „Mokslo Lietuva“ vyriausiasis redaktorius, buvusio Šiaulių universiteto profesorius, buvęs ilgametis Lietuvos mokslo sąjungos pirmininkas, 1996 –2004 m. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių savaitraščio „Dirva“ redaktorius, Jono Prano Aleksos tarptautinių mokslinių konferencijų „Šiuolaikinio kaimo vizija“ organizatorius dr. Jonas JASAITIS, o pranešimą „Jono Prano Aleksos idėjų pasaulis (Lietuvių žemės ūkio inteligentijos likimo klausimu)“ – lietuvių žurnalistas, visuomenės veikėjas, lietuvių kultūros istorikas Valdas VASILIAUSKAS.

***

J. P. Aleksa – Pirmosios Lietuvos Respublikos vienas iš kūrėjų, mokslo ir visuomenės veikėjų, agronomas, pedagogas, sociologas, ekonomistas, publicistas, Žemės ūkio akademijos (dabar Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija) garbės daktaras (1929 m.), profesorius (1942 m.).

Pirmosios Lietuvos Respublikos žemės ūkio architektas, lietuvių pilietinės visuomenės, ūkininkų savivaldos ir moderniosios strateginio valdymo metodologijos pradininkas. Taip pat vienas pirmųjų kooperacijos kūrėjų Lietuvoje. Žurnalų ir laikraščių redaktorius bei bendradarbis, knygų autorius, visuomeninių organizacijų kūrėjas bei narys. Žemės ūkio rūmų įkūrimo 1926 m. iniciatorius ir jų pirmasis vadovas. 1920–1923 m. Lietuvos žemės ūkio ir valstybės turtų ministras, 1926–1927 m. Lietuvos Respublikos Seimo narys, 1926–1935 m. Lietuvos žemės ūkio ministras. Šešių Lietuvos Respublikos Vyriausybių narys. 1920–1923 m. ir 1926–1929 m. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavaduotojas.