Aptarta KPP priemonė „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu”

Žemės ūkio rūmų nariai  bei kiti suinteresuoti asmenys 2022 m. gegužės 26 d. nuotoliniu būdu informaciniame renginyje aptarė Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu” projektą bei teikė pastabas/ pasiūlymus.

Projektas parengtas siekiant sklandesnio trumpų tiekimo grandinių vystymo Lietuvoje bei atsižvelgiant į Darbo grupės trumpoms tiekimo grandinėms vystyti (toliau – Darbo grupė), posėdžio metu socialinių partnerių išsakytas pastabas bei siūlomiems taisyklių pakeitimams 2022 m. gegužės 17 d. posėdžio metu pritarus Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos valdymo komitetui.

Projektu numatoma:

  • užtikrinti nuoseklų priemonės įgyvendinimą bei padidinti jos populiarumą ir efektyvesnį lėšų panaudojimą. Atsižvelgiant į rinkos pokyčius atitinkančias sąlygas steigiant įvairias trumpas tiekimo grandines bei Darbo grupės dalyvių palaikymą dėl realizuojamos produkcijos kiekių didinimo (laipsniškai didinami realizuojami produkcijos kiekiai per metus (taisyklių 22.4 ir 22.5 papunkčiai), siūloma didinti paramos sumas pagal projektų pobūdį (nuo 120 000 Eur iki 150 000 Eur; nuo 200 000 Eur iki 250 000 Eur, ir diferencijuotai didinti regioninio lygmens logistikos centrams kurti paramos sumas, nekeičiant paramos sumos patalpų nuomos pagrindu kuriamų logistikos centrų projektams, tačiau nuo 700 000 Eur iki 1 500 000 Eur padidinti paramos sumą statomų (įskaitant rekonstravimą ir kapitalinį remontą) logistikos centrų projektams;
  • įvertinus gautų paraiškų ir pradėtų įgyvendinti projektų duomenis bei siekiant dar labiau paskatinti bendradarbiavimo mastą trumpose tiekimo grandinėse, didinami įsipareigojimai pareiškėjams ir projektų partneriams dėl realizuojamos produkcijos kiekių. Šiems įsipareigojimams įvykdyti taikomas laipsniško didinimo principas, t. y. nustatoma pradinė siektina realizuojamos produkcijos kiekio reikšmė, kuri kiekvienais veiklos metais turi būti padidinama;
  • atsižvelgiant į projektų įgyvendinimo metu iškilusias problemas bei įvertinus socialinių partnerių Darbo grupės posėdžių metu išsakytą susirūpinimą dėl itin ilgo projektų vertinimo proceso, kuris šiuo sudėtingu ekonominiu laikotarpiu yra itin svarbus dėl kainų kitimo, siūloma trumpinti paramos paraiškų vertinimo terminą iki 2-jų mėn., įskaitant paklausimų siuntimą (taisyklių 39 punktas);
  • siekiant efektyviau išnaudoti viešąsias paramos lėšas, peržiūrėti ir atnaujinti fiksuotieji įkainiai projekto einamosioms įgyvendinimo išlaidoms;
  • atliekami kiti techninio pobūdžio pakeitimai.

Primename, kad paramos paraiškų priėmimą pagal priemonę planuojama vykdyti 2022 m. liepos 1 d. – rugpjūčio 31 d.

 

ŽŪR projektą „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ finansuoja Žemės ūkio ministerija.