Atkurtiems Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmams – 30 metų: pirmieji atkūrimo žingsniai

1991 m. kovo 27 d. prie Donelaičio g. 2, Kaune, pastato buvo surengtas piketas, kurio tikslas – siekti, kad būtų grąžintas prieš sovietų okupaciją 1940 – aisiais  Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmams (LR ŽŪR) priklausęs pastatas.

Piketą surengusį LR ŽŪR atkūrimo organizacinį komitetą sudarė: LŽŪA prof. Antanas Stancevičius, LR Aukščiausiosios tarybos deputatas, doc. Mečislovas Treinys, LVA prof. Algimantas Mikelėnas, LVA studentas Ernestas Alionis, ekonomistas Valentinas Aleksa bei „Ūkininko patarėjo“ vyr. redaktorius Vytenis Neverdauskas.

Ir procesas pajudėjo. Organizacinis  komitetas parengė LR ŽŪR bendrąją programą, įstatus ir pasiruošė LR ŽŪR Atkūrimo konferencijai.

1991 m. gegužės 1 d.  LR Aukščiausiosios tarybos Agrarinė komisija, kuriai vadovavo E.Grakauskas, nutarė pritarti visuomeninių organizacijų siūlomai  LR ŽŪR atkūrimo idėjai.

Į LR ŽŪR atkūrimo veiklą įsijungė daug tuo metu pirmuosius žingsnius pradėjusių su žemės ūkiu susijusių organizacijų ir šiaip aktyvių visuomenės veikėjų. Pavyzdžiui, tarp pirmųjų, pareiškusių norą dalyvauti atkuriamojoje konferencijoje bei atkurtų LR ŽŪR veikloje buvo 1990 m. spalio 13 d. įkurta Lietuvos ekonomistų agrarininkų draugija, kuriai tuo metu vadovavo tuometinės LŽŪA doc. J.Čaplikas.

Atkūrimo konferencija

1991 05 25 d. įvyko LR ŽŪR atkūrimo konferencija, kurioje dalyvavo 79 įvairių organizacijų atstovai ir šiaip aktyvūs žmonės. Tarp jų buvo ne tik ūkininkai bet ir valstybės institucijų darbuotojai, žemės ūkio srityje pasižymėję visuomenės veikėjai, politikai, tarnautojai. Paminėsime visus LR ŽŪR atkūrimo konferencijos dalyvius:

Aleksas Akulevičius, Romas Kaunas, Ernestas Alionis, Kazys Strolys, Alvydas Malinauskas, Vidmantas Augulis, Vladas Ambrazaitis, Algimantas Mikelėnas, Vladas Čeikauskas, Arsenijus Nikitinas, Antanas Stancevičius, Rimantas Morkys, Henrikas Martuzevičius, Juozas Valantiejus, Darius Navasaitis, Vytenis Neverdauskas, Vytautas Dūda, Violeta Razmaitė, Juozas Šveistys, Feliksas Klupšas, Kazimieras Kaluyna, Kazimieras Pauliukas, Petras Radzevičius, Aloyzas Liaugaudas, Jonas Tarvidas, Vytautas Skaburskis, Jonas Juščius, Vincas Jakubauskas, Irena Jančienė, Marija Baranauskienė, Genovaitė Minderienė, Vytautas Galentas, Vytautas Paulauskas, Stanislava Laučiuvienė, Vaclovas Ramanauskas, Romas Zemeckis, Jonas Baltakis, Marytė Songailienė, Alina Savičienė, Algimantas Čiuderis, Vytautas Žemaitis, Edmundas Samauskas, Eimutis Bobinas, Gintautas Simanavičius, Roma Naujokienė, Adolfas Šleževičius, Vladas Lašas, Mečislovas Treinys, Antanas Sviderskis, Antanas Zimavičius, Kęstutis Bružikas, Vytautas Mašanauskas, Stanislovas Kalvaitis, Vladas Kučinskas, Jonas Sirvydis, Kazimieras Pietaris, Vytautas Kučinskas, Algimantas Vaičiulis, Laimis Jodkonis, Česlovas Jukna, Kristinas Matusevičius, Jurgis Stragis, Donatas Sanikūnas, Leonas Milčius, Petras Lazauskas, Vytautas Kazėnas, Jonas Čiulevičius, Edvardas Gedvilas, Petras Armalis, Alvydas Baležentis, Klemensas Rimšelis, Joana Vainutienė, Domas Rakštys, Edvardas Raugalas, Antanas Mališauskas, Leonas Ambrazaitis, Edvardas Navickas, Vytautas Jankauskas bei Valentinas Aleksa.

Pirmąjį posėdį vedė LR ŽŪR atkūrimo organizacinio komiteto nariai: V.Neverdauskas ir prof. A.Mikelėnas.  Antrajam posėdžiui vadovavo A.Liaugaudas ir V.Aleksa.

Konferencijoje pagrindinį pranešimą „ŽŪR veiklos istorinė reikšmė“ skaitė LŽŪA prof. Antanas Stancevičius.

Įdomu, kad daugelis pranešimo akcentų aktualūs ir šiandien (2021- aisiais). Profesorius pateikė konkrečių pavyzdžių, kaip ir kokiais būdais tarpukario LR ŽŪR pagelbėdavo ūkininkams. Tada LR ŽŪR užsiėmė ne tik konsultavimo paslaugomis, kokias teikia ir šiuo metu, 2021 – aisiais, bet ūkininkams skirdavo ir finansinę paramą. Štai citata iš prof. A.Stancevičiaus pranešimo apie melioracijos darbus: „Vieno ha įdirbimas (1937 m.), neskaitant amortizacijos ir stambesnio remonto, kainavo 46,39 lito. LR ŽŪR ūkininkui primokėdavo dar 12 litų“. Kiekvieną mėnesį LR ŽŪR mokėdavo po 10 litų pašalpą (tais laikais tai buvo didelė suma) jaunųjų ūkininkų ratelių nariams, kai šie atlikdavo praktiką svetimuose ūkiuose. Dar LR ŽŪR kasmet mokėdavo apie 150 stipendijų nuo 10 iki 50 litų per mėnesį. Be to, LR ŽŪR leido savaitinį laikraštį „Ūkininko patarėjas“ bei du jo priedus, daugybę ūkininkams naudingų knygelių ir net 5 tomų enciklopediją „Žemės ūkio vadovas“, kuri apėmė žemdirbystę, gyvulininkystę bei žemės ūkio ekonomiką. Iš kur LR ŽŪR gaudavo tiek lėšų?  A.Stancevičius atsakė į šį klausimą: „Daugiausia tai buvo biudžetinės lėšos – Vyriausybės pašalpos. Jos sudarė apie 90 proc. visų lėšų ir tik iki 10 proc. sudarė LR ŽŪR lėšos. Per pirmąjį dešimtmetį LR ŽŪR veiklai finansuoti valstybė skyrė net 43.8 mln. litų. Ir ši parama buvo panaudota labai naudingai“.

Apie LR ŽŪR veiklą šiandieniniame gyvenime tada pasisakė M.Treinys, LR ŽŪR programą pristatė V.Neverdauskas, o LR ŽŪR įstatus – E.Alionis.

Įdomu, kad pagal pirmuosius įstatus LR ŽŪR nariais galėjo būti kiekvienas pilnametis Lietuvos Respublikos pilietis, pripažįstantis LR ŽŪR nuostatus ir programą, ir kurio teisės nebuvo suvaržytos teismo sprendimais.

Konferencija kreipėsi į LR Vyriausybę su prašymu savo nutarimu įteisinti LR ŽŪR. Taip pat priimtas Kreipimasis į Vyriausybę dėl LR ŽŪR priklausiusio pastato ir kito nekilnojamojo turto grąžinimo.

Išrinkta  27 asmenų LR ŽŪR Taryba: Valentinas Aleksa (Namų ir sklypų sąjunga), Ernestas Alionis (LR ŽŪR atkūrimo organizacinis komitetas), Aleksas Akulevičius – (buvęs LR ŽŪR kontrolasistentas), Alvydas Baležentis (LŽŪA), Kęstutis Bružikas (ūkininkas), Valensas Čeginskas (Žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga), Algimantas Čiuderis (draudimo įstaiga), Jonas Čiulevičius (LŪS vadovas), Vytautas Dūda (Žemės ūkio mechanizacijos institutas), Edvardas Gedvilas (LŪS), Česlovas Jukna (Zootechnikų sąjunga), Leonas Kadžiulis (Žemdirbystės institutas), Romas Kaunas, Vytautas Kazėnas (Žemės ūkio inžinierių elektrikų sąjunga), Feliksas Klupšas (Ekonomistų agrarininkų sąjunga), Vladas Lašas („Pieno centras“), Aloyzas Liaugaudas (Žemės savininkų sąjunga), Alvydas Malinauskas (JŪR globos taryba), Algimantas Mikelėnas (Veterinarijos akademija), Vytenis Neverdauskas („Ūkininko patarėjo“ redakcija), Vygantas Paulikas (Veterinarijos gydytojų sąjunga), Gintautas Simonavičius (Žemėtvarkos institutas), Antanas Stancevičius (LŽŪA), Donatas Stanikūnas (Žemės ūkio inžinierių elektrikų sąjunga), Juozas Šveistys (Gyvulininkystės institutas), Algirdas Tarvainis (Telšių r. Pavandenės valstybinio ūkio direktorius) ir Mečislovas Treinys (Ekonomistų agrarininkų sąjunga).

Konferencijai pasibaigus LR ŽŪR taryba išrinko LR ŽŪR pirmininką. Kaip ir buvo tikėtasi, pirmuoju atkurtų LR ŽŪR pirmininku tapo didelį autoritetą turėjęs LŽŪA prof. Antanas Stancevičius.