Auga ūkininkų, siekiančių patobulinti kompetencijas, skaičius

Profesinių žinių stygius, informacijos ir įgūdžių stoka stabdo inovacijų diegimą ūkiuose, ūkininkams trūksta informacijos tiek apie šiuo metu Lietuvoje esamas inovatyvias technologijas, tiek ir apie praktines pritaikymo galimybes bei naudą. Būtinos žinios apie  agroaplinkosauginius reikalavimus, jų laikymąsi ir svarbą visam žemės ūkio sektoriui. Todėl džiugu, kad kiekvieną dieną auga ūkininkų, siekiančių patobulinti turimas kompetencijas, skaičius.

„Pagal projektą numatėme apmokyti šiek tiek virš 3 tūkst. ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklos subjektų. Mokymus organizuojame net pagal 16 mokymo programų. Didelį dėmesį skiriame jaunųjų ūkininkų mokymui, suteikiant jiems reikalingų žinių apie tausojančią aplinką, inovacijų diegimą, siekiant ūkininkų įgūdžius bei gebėjimus pritaikyti prie besikeičiančios technologinės ir verslo aplinkos, diegiant mokslo naujoves, siekiant sėkmingai įgyvendinti naujausius aplinkosaugos, biologinės įvairovės bei kraštovaizdžio išsaugojimo reikalavimus, saugaus maisto gamybos grandinę ir sėkmingai integruotis į žemės ūkio rinką. Mokymai suplanuoti ir organizuojami visose rajonų savivaldybėse, todėl visiems, siekiantiems patobulinti kompetencijas yra sudarytos puikios galimybės pasimokyti. Nors mokymai vykdomi nuotoliniu būdu, bet džiaugiamės išaugusiu ūkininkų domėjimusi ir dalyvavimu mokymuose“, – informuoja projekto vadovė Irmina Kudarauskienė.

Lietuvai esant ES nare, svarbu gaminti konkurencingus, rinkoje paklausius  žemės ūkio produktus, kartu atitinkant ūkio valdymo, aplinkosaugos reikalavimus.  Todėl mokymų metu didelis dėmesys skiriamas tausojančiam aplinką ir diegiančiam inovacijas žemės ūkiui, kuris sukuria ekonominei, socialinei, gamtosaugos bei etnokultūrinei kaimo plėtrai palankią aplinką ir leidžia gerinti gyvenimo kokybę.  Naujausios žinios ir reikalavimai yra būtini jauniesiems ūkininkams, kad jie gebėtų jas taikyti praktikoje, o kuriami ūkiai būtų pažangūs, konkurencingi ir taikantys pačias naujausias technologijas.

„Savarankiškai domiuosi naujovėmis, lankausi žemės ūkio parodose ne tik Lietuvoje, bet  ir užsienio šalyse, tačiau Žemės ūkio rūmų organizuojamų mokymų pagalba gavau koncentruotą, naudingą ir naujausią bei šiandien aktualią informaciją agrarinės aplinkosaugos ir kraštovaizdžio gerinimo klausimais, išgirdau informaciją apie inovacijų taikymo savo ūkyje galimybes“ – dalinosi mintimis jaunasis ūkininkas Rimantas iš Telšių rajono.

ŽŪR konsultantė ir lektorė dr. Laura Masilionytė pažymi, kad per pastaruosius metus išaugo jaunų ūkininkų domėjimasis taisyklėmis, reikalavimais, inovacijų taikymo galimybėmis. Tokia situacija tikrai džiugina, nes šiandien ypač aktualu informuoti ir mokyti ūkininkus taikyti ES ir šalies geros agrarinės būklės, agrarinės aplinkosaugos ir klimato kaitos reikalavimus, skatinti išsaugoti žemės ūkio ekosistemas, mokyti efektyviai naudoti išteklius ir skatinti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio sektoriuje.

Pagal Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) įgyvendinamą projektą „Ūkininkų kompetencijų tobulinimas“ Nr. 14PM-KK-19-1-08514-PR001, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ bus apmokyta per 3 tūkst. žemės ūkio veiklos subjektų.

PROJEKTĄ FINANSUOJA LIETUVOS RESPUBLIKA