B. Markauskas: „Ūkininkų pajamų stabilumui labai svarbios TI"

Kovo 6 d., Briuselyje susirinko Žemės ūkio ir žuvininkystės sudėties Europos Sąjungos Taryba. Tarybos darbotvarkėje – diskusijos dėl BŽŪP ateities, gyvūnų gerovės platformos. Be to, ministrai buvo informuoti įvairiais kitais klausimais, įskaitant dvejopą maisto produktų kokybę, G 20 žemės ūkio ministrų konferenciją, kuri įvyko 2017 m. sausio mėn. Berlyne, konferenciją „Mūsų vandenynas. Vandenynas gyvenimui“, kuri įvyks 2017 m. spalio mėn. Maltoje.

Šiuo metu Tarybai pirmininkaujančios Maltos prioritetai BŽŪP:

  • Biudžeto išlaikymas, užtikrinant suderinamumą su kitomis ES politikomis
  • Politikos supaprastinimas
  • Sektoriaus atsparumo didinimas
  • Atsakymas į aplinkosauginius ir klimato iššūkius didinant žemės ūkio tvarumą
  • Investicijos į kaimo vietovių gyvybingumą, darbo vietų kūrimas, paslaugų teikimas kaime
  • Kartų kaitos užtikrinimas
  • Į rinką orientuotos gamybos išlaikymas
  • Ūkininkų pozicijos maisto grandinėje stiprinimas.

Lietuvos žemės ūkio ministras Bronius Markauskas akcentavo, kad diskusijos dėl BŽŪP įgauna vis spartesnį tempą ir padėkojo pirmininkaujančiai Maltai už bandymą išgryninti būsimos BŽŪP prioritetus.

„Svarbu, kad išlaikant tinkamą BŽŪP finansavimą būtų siekiama supaprastinimo, kuris turėtų išlikti būsimos BŽŪP principu. Paprastas ūkininkas turi pajusti, kad taisyklės tapo aiškesnės, suprantamesnės. Ūkininkų pajamų stabilumui labai svarbios ir tiesioginės išmokos. Turime tęsti pradėtą tiesioginių išmokų konvergenciją, kad užtikrintume vienodas konkurencines sąlygas visiems ES ūkininkams“, – teigė žemės ūkio ministras B. Markauskas.

Tarp kitų svarbių aspektų formuojant ateities BŽŪP ministras paminėjo ir ūkinių derybinių pozicijų stiprinimą siekiant geresnio maisto tiekimo grandinės funkcionavimo. Jis akcentavo ūkininkų kooperacijos ir jungimosi į gamintojų organizacijas skatinimą bei kovą su nesąžininga prekyba. Kalbėdamas apie kaimo plėtrai keliamus uždavinius žemės ūkio ministras pabrėžė, kad didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas gyvenimo kokybės kaime gerinimui bei kaimo vietovių gyvybingumo užtikrinimui.

„Manau, kad užtikrinant kaimo vietovių gyvybingumą labai svarbus yra smulkių ir vidutinių šeimos ūkių palaikymas ir trumpų maisto grandinių plėtojimas. Šeimos ūkiai yra vienas iš labiausiai paplitusių ES ūkininkavimo modelių ir jų indėlis yra svarbus siekiant BŽŪP tikslų bei užtikrinant tvarų ES žemės ūkio sektorių“, – kalbėjo B. Markauskas.

EK akcentuoja du BŽŪP aspektus: tai supaprastinimas siekiant sumažinti administracinę naštą ūkininkams, kad politikos nuostatos būtų labiau suprantamos žemdirbiams bei BŽŪP modernizavimas atsižvelgiant į ateities iššūkius, kurie turi įtakos žemės ūkio ir kaimo vietovių plėtros kryptims po 2020 m. Viešosios konsultacijos truks iki gegužės 2 d.  o liepos mėnesį EK numato organizuoti aukšto lygio konferenciją jų rezultatams aptarti. Komunikatą dėl BŽŪP supaprastinimo ir modernizavimo, kuriame bus numatomos BŽŪP kryptys po 2020 m., EK planuoja pateikti iki šių metų pabaigos.

ES ir ŽŪM informacija