BŽŪP įgyvendinimas ir TI mažinimo gairės

Žemės ūkio sektoriaus svarba yra neginčijama: net 77 proc. visos Europos Sąjungos (ES) teritorijos yra kaimo vietovės (47 proc. dirbamoji žemė, 30 proc. miškai), kuriose gyvena pusė visų ES gyventojų (apie 250 mln.).

Šiuo metu 28 ES valstybėse narėse yra apie 11 mln. ūkių, kuriuose reguliariai dirba 22 mln. žmonių, tam, kad 500 mln. vartotojų iš visos ES būtų nuolat aprūpinti sveikais bei maistingais maisto produktais prieinama kaina. Ūkininkavimo ir maisto produktų sektoriuose bendrai sukuriama beveik 44 mln. ES darbo vietų. Vidutinis ūkio dydis ES yra apie 15 ha, o ūkių įvairovė labai plati – pradedant intensyviais pramoniniais ūkiais ir baigiant mažais šeimyniniais ekologiniais ūkiais. Tai leidžia mums mėgautis plačia produkcijos įvairove.

Užsibrėžtus 2014–2020 m. laikotarpio tikslus BŽŪP įgyvendina remdamasi trimis priemonėmis: Pajamų rėmimas (I ramstis). Tiesioginėmis išmokomis remiami ūkiai siekiant palaikyti jų pajamų lygį bei skatinama puoselėti viešąsias gėrybes (pvz., kraštovaizdžio išsaugojimas). Kaimo plėtros programa (II ramstis). Siekiant patenkinti konkrečius kaimo vietovių poreikius ir spręsti jose kylančius uždavinius vykdomos nacionalinės (kartais regioninės) plėtros programos. Nors atskiros ES šalys savo programose numato imtis panašių paramos priemonių kaip ir kitos šalys, jos gali jas naudoti lanksčiai, kad, atsižvelgdamos į konkrečias ekonomines, gamtos ir struktūrines konkrečių teritorijų sąlygas, spręstų didžiausias savo problemas. Kaimo plėtros programų neatskiriama dalis – LEADER metodas, pagal kurį vietos gyventojai skatinami spręsti vietos bendruomenių klausimus.

BŽŪP 2014–2020 m. laikotarpiu Lietuvos žemės ūkio sektoriuje ir kaimo vietovėse planuojama investuoti apie 4,7 mlrd. Eur. Prieš prasidedant šiam paramos laikotarpiui buvo nustatyti pagrindiniai politiniai prioritetai: darbo vietų augimas, tvarumas, modernizavimas, inovacijos ir kokybė. Tuo pačiu metu Lietuva turi galimybę pritaikyti tiesiogines išmokas ir kaimo plėtros programas prie konkrečių jos nacionalinių poreikių. Iš viso Lietuvos tiesioginių išmokų biudžete yra daugiau nei 3,1 mlrd. Eur. Palyginti su praėjusiu 2007– 2013 m. laikotarpiu Lietuva gerokai padidino tiesioginių išmokų biudžetą, nepaisydama bendro 3,2 proc. biudžeto sumažinimo ES lygmeniu.

Plačiau apie BŽŪP įgyvendinimą Europoje ir Lietuvoje SKAITYKITE 

SUSIPAŽINKITE su Tiesioginių išmokų apskaičiavimo ir mažinimo gairėmis 

LR žemės ūkio ministerijos informacija