DĖL PVM MOKESTINIO LAIKOTARPIO NUSTATYMO, PERKANT PREKES IŠ ES ŠALIŲ

Žemės ūkio rūmai gauna daug ūkininkų klausimų ir nusiskundimų dėl pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokestinio laikotarpio nustatymo, kai įsigyja prekes ar paslaugas iš ES valstybės narės. Ūkininkams, PVM mokėtojams, kuriems taikomas pusmečio mokestinis laikotarpis, mokestinio laikotarpio pabaigoje, pvz. gruodžio mėnesį, įsigijus prekių/paslaugų iš ES valstybės narės, vadovaujantis 2002 m. birželio 6 d. mokesčių inspekcijos viršininko įsakymo Nr. 147 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo“ (toliau – Įsakymas) 16 str. pakeičiamas mokestinis laikotarpis į mėnesinį mokestinį laikotarpį. Taigi, automatiškai laikoma, kad mokesčio mokėtojas ne laiku pateikė PVM deklaracijas ir pradedami skaičiuoti delspinigiai. Pažymėtina, kad mokesčių mokėtojas pusmečio pradžioje net neplanavo įsigyti prekių/paslaugų iš ES šalių, todėl neteikė  prašymo pakeisti mokestinį laikotarpį. Taip pat reikia pažymėti, kad nors iki šio fakto mokesčių mokėtojas savo pareigas vykdė laiku ir tinkamai, tačiau jam vis tiek skaičiuojami delspinigiai.

Įsakymo 16 str. pakeičia mokesčių mokėtojo pareigas iki teisinių faktų įvykimo ir taip pablogina sąžiningai besielgiančių mokesčių mokėtojų padėtį, todėl šis straipsnis, Žemės ūkio rūmų nuomone, neatitinka teisingumo principo, kuris nustatytas LR mokesčių administravimo įstatyme.

Atsižvelgiant į ūkininkų nusiskundimus, Žemės ūkio rūmai kreipėsi į VMI prašydami pakeisti 2002 m. birželio 6 d. mokesčių inspekcijos viršininko įsakymo Nr. 147 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo“ 16 str. ir išdėstyti jį taip: „16. Asmenų, kurių PVM mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis ar kitoks, kurie įsigyja iš kitų valstybių narių prekes ir paslaugas, kurias šalies teritorijoje teikia kitos valstybės narės PVM mokėtojai ir už kurias šių paslaugų pirkėjai PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM, PVM mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo. Asmenims, kuriems nustatytas kalendorinio pusmečio ar kitoks PVM mokestinis laikotarpis, kalendorinio mėnesio PVM mokestinis laikotarpis be atskiro Prašymo taikomas nuo kito kalendorinio pusmečio arba kalendorinių metų, kuriais įvyko šio punkto pirmoje pastraipoje nurodytos aplinkybės, pradžios“.

Žemės ūkio rūmai iš VMI gavo atsakymą, kad minėto įsakymo nuostatos atitinka Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, todėl siūlymui nepritarė, nors ir supranta problemą dėl automatinio delspinigių skaičiavimo, kai delspinigiai skaičiuojami ne dėl PVM mokėtojo padaryto pažeidimo ir siūlo tokiu atveju kreiptis į mokesčių administratorių su prašymu atleisti PVM mokėtoją nuo delspinigių pagal VMI viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-144 patvirtintas Atleidimo nuo baudų ir delspinigių taisykles (toliau – Taisyklės). Tačiau Taisyklėse yra numatyta, kad prašymą dėl atleidimo nuo delspinigių galima teikti iki delspinigių sumokėjimo (išieškojimo) momento. Jei PVM mokėtojas per šį terminą nespėja pateikti prašymo, VMI delspinigius nuskaičiuoja automatiškai, taigi PVM mokėtojas neturi jokių galimybių susigrąžinti delspinigių, kurie buvo priskaičiuoti ne dėl jo kaltės.

Taigi ūkininkai, ir kiti PVM mokesčio mokėtojai, kurių PVM mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis, prieš pirkdami prekes iš ES turėtų pirmiausia kreiptis į VMI ir pateikti prašymą pakeisti PVM mokestinį laikotarpį iš kalendorinio pusmečio į kalendorinį mėnesį. O jeigu jau buvo įsigytos prekės iš ES valstybių ir buvo priskaičiuoti delspinigiai už ne laiku pateiktas PVM deklaracijas, tokiu atveju iki delspinigių atskaičiavimo reikalinga pateikti prašymą VMI dėl atleidimo nuo delspinigių. Atkreipiame dėmesį, kad prašymą atleisti nuo delspinigių galite pateikti tik iki delspinigių atskaičiavimo momento.