Dėl sanitarinės apsaugos zonų

Aplinkos ministerija (AM) primena, kad pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą tam tikrai planuojamai ar vykdomai ūkinei veiklai dėl galimo jos neigiamo poveikio visuomenės sveikatai turi būti nustatomos ir Nekilnojamojo turto registre įregistruojamos sanitarinės apsaugos zonos (sanitarinės apsaugos zonos nustatomos aplink stacionarų taršos šaltinį arba kelis šaltinius, jose dėl galimo neigiamo planuojamos ar vykdomos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai galioja Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatyti ūkinės veiklos apribojimai). Sanitarinės apsaugos zona būtina siekiant apsaugoti gyventojus nuo neigiamo poveikio sveikatai, kurį gali sukelti tarši ūkinė veikla.

Raginame asmenis ir įmones, vykdančius veiklą, kuriai pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą privaloma nustatyti ir įregistruoti sanitarinės apsaugos zoną, būti atsakingais, nedelsti ir įvykdyti šią prievolę, jeigu sanitarinės apsaugos zona nenustatyta ir (ar) neįregistruota Nekilnojamojo turto registre. Šių zonų nustatymas ir įregistravimas yra būtina sąlyga vykdomai ūkinei veiklai tęsti, už veiklos vykdymą nenustačius ir neįregistravus sanitarinės apsaugos zonos taikoma administracinė atsakomybė.

Informuojame, kad Aplinkos ministerijos svetainėje (https://am.lrv.lt/lt/nuorodos/suzinok-kaip-iteisinti-sanitarines-apsaugos-zonas-saz) galite pasitikrinti, ar jūsų vykdomai veiklai sanitarinės apsaugos zona reikalinga, ir rasti informaciją, kaip nustatyti ir įregistruoti sanitarinės apsaugos zoną.

Rugsėjo – spalio mėnesiais apie 7 tūkst. ūkinę veiklą vykdančių asmenų ir įmonių gaus priminimus apie prievolę nustatyti ir įregistruoti sanitarinės apsaugos zoną. Norint užtikrinti, kad laiškai pasiektų adresatus, o sanitarinės apsaugos zonų nustatymo procesas vyktų sklandžiai, priminimo laiškai bus išsiųsti naudojantis Valstybinės mokesčių inspekcijos informacine sistema. Laiškuose bus pateikta išsami informacija, kokių veiksmų reikia imtis, siekiant nustatyti ir (ar) įregistruoti Nekilnojamojo turto registre sanitarinės apsaugos zoną, nurodyta, kaip pasitikrinti, ar konkrečiai vykdomai veiklai ši zona reikalinga, taip pat kokie subjektai konsultuos sanitarinės apsaugos zonos nustatymo ir registravimo klausimais.

AM informacija