DĖL TRĘŠIMO SĄLYGŲ PALENGVINIMO

Atsižvelgiant į Lietuvoje paskelbtą ekstremalią situaciją dėl vidutines metines normas smarkiai viršijusių kritulių kiekio, kuris smarkiai apribojo ne tik žemės ūkio naudmenų dirbimą, derliaus nuėmimą, bet ir tręšimą mėšlu ir (ar) srutomis vasaros ir rudens laikotarpiu, bei į Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos kreipimąsi raštu pratęsti tręšimo terminą 2017 m., kadangi dalis mėšlo ir srutų kaupimo įrenginių yra visiškai užpildyti, o tręšimo technika dėl įmirkusių laukų negali į juos įvažiuoti, Žemės ūkio ministerijoje organizuotas pasitarimas su Aplinkos ministerijos atstovais susidariusiai situacijai spręsti.

Pasitarimo metu buvo svarstomas tręšimo srutomis ir mėšlu laikotarpio pratęsimo klausimas. Šis laikotarpis bus pratęstas iki š. m. gruodžio 1 d., jei tai leis hidrometeorologinės sąlygos. Taip pat pagal Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 16 punkto nuostatas, asmenys iki pavasarinio tręšimo gali tirštąjį kraikinį (paukščių, galvijų, kiaulių separuotą) mėšlą laikyti rietuvėse lauke pagal nustatytus reikalavimus.

Atsižvelgiant į tai, kad dalis mėšlo ar srutų kaupimo įrenginių yra visiškai užpildyti, o tręšimo technika negali įvažiuoti į tuos laukus, kuriems tręšti jau yra sudaryti tręšimo planai, rekomenduotina ieškoti galimybių vykdyti tręšimo darbus neįmirkusiuose plotuose, priklausančiuose kitiems savininkams, nei tai buvo numatyta tręšimo planuose, tam sudarant laisvos formos dvišales sutartis tarp žemės ūkio naudmenų savininkų ir mėšlo ir (ar) srutų turėtojų. Sutartyje turėtų būti nurodyta tręšiamų žemės ūkio naudmenų vieta ir lauko dydis bei panaudotų organinių trąšų kiekis, išlaikant 170 kg į ha azoto normą. Parengtuose tręšimo planuose turi būti įrašyta pastaba, kodėl tręšimo plano nuostatų nebuvo laikomasi, bei pridedama dvišalė sutartis, kuri pagrįstų mėšlo ir (ar) srutų panaudojimą kituose plotuose.

Aplinkos ministerija apie pasitarime priimtus sprendimus raštu informuos savo pavaldžias kontrolės institucijas dėl šių Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų taikymo rekomendacijų. Be to, Žemės ūkio ministerija raštu kreipsis į savivaldybių žemės ūkio skyrius prašydama tarpininkauti tarp žemės ūkio subjektų, kurių turimi žemės ūkio naudmenų plotai yra tinkami tręšti, ir tarp mėšlo ir (ar) srutų turėtojo ieškant tinkamų žemės plotų tręšti mėšlu ar srutomis, taip pat žemės ūkio savivaldos atstovus bei asociacijas kviesdama aktyviai prisidėti prie tręšimui tinkamų plotų valdytojų bei mėšlo ir (ar) srutų turėtojo tinkamos sąveikos ir bendradarbiavimo.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad, pasaulyje vykstant klimato kaitos procesams, ekstremalios situacijos neišvengimai gali kartotis ir ateityje, todėl būtina ieškoti sprendimų: įsirengti didesnes ar atsargines mėšlo ir (ar) srutų talpyklas, panaudoti organines trąšas biodujų gamybai ar taikyti kitus naujus ir inovatyvius jų panaudojimo būdus.

Žemės ūkio ministerijos informacija