DĖMESIO! DĖL ŪKININKŲ IR GYVENTOJŲ, KURIE NEĮREGISTRAVĘ ŪKININKO ŪKIO VERČIASI INDIVIDUALIA ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA, FINANSINĖS APSKAITOS PASIKETIMŲ

2021 m. lapkričio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimo įstatymą Nr. XIV-680 (toliau – Finansinės apskaitos įstatymas), kuris įsigaliojo 2022 m. gegužės 1 d. Finansinės apskaitos įstatyme įtvirtinami esminiai pakeitimai subjektų buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje. Po Finansinės apskaitos įstatymo priėmimo Vyriausybė priėmė du nutarimus: Vyriausybės 2022 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 164  nuo  š. m. gegužės 1 d paskelbiamas neturinčiu galios nutarimas Nr. 1333, kuriuo buvo patvirtintas Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašas, o nutarimu Nr. 160 Žemės ūkio ministerija įpareigojama nustatyti finansinės apskaitos tvarką, taikomą ūkininkams ir gyventojams, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla.

Žemės ūkio ministerija (toliau – ministerija), vykdydama Vyriausybės įgaliojimą, parengė ir š. m. balandžio 25 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-280 buvo patvirtinti pagal naujus Finansinės apskaitos įstatymo reikalavimus patobulinti supaprastintos finansinės apskaitos tvarkos bei dvejybinės apskaitos tvarkos aprašai, skirti ūkininkų ūkių ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininkų ūkių verčiasi individualia žemės ūkio veikla, finansinei apskaitai tvarkyti (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5b062480c45b11ec8d9390588bf2de65).

Svarbu tai, kad esminių dalykinių pakeitimų apskaitos tvarkos aprašuose neįtvirtinta: supaprastintai apskaitai yra skiriamas vienas ūkininkams gerai žinomas Pinigų kasoje, mokėjimo paslaugų tiekėjo sąskaitose, pirkimų ir pardavimų žurnalas (t. y. ,,žalias žurnalas“, kuris jau yra ūkininkų naudojamas nuo 2000 m.), o  dvejybinei apskaitai – dvejybinės apskaitos tvarkos aprašas ir rekomendacijos finansinėms ataskaitoms užpildyti (pati tvarka ir finansinės ataskaitos taip pat išliko tokios pat, kurios galiojo iki š m. gegužės 1 d.).

Svarbiausi pasikeitimai, kurie įsigaliojo nuo 2022 m. gegužės 1 d.:

  • visi ūkininkai ir gyventojai, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, vykdantys ekonominę veiklą turės tvarkyti finansinę apskaitą kaip ir kiti savarankiškai dirbantys asmenys. Taigi finansinės apskaitos tvarkymas aktualus visiems ūkininkams ir gyventojams, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, vykdantiems ekonominę veiklą, t. y. siekiantiems gauti pajamų;
  • ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, finansinę apskaitą reglamentuos ne trys teisės aktai, o vienas žemės ūkio ministro įsakymas, kuriuo patvirtinti supaprastintos apskaitos ir dvejybinės apskaitos tvarkos aprašai;
  • ūkininkai ir gyventojai, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, galės patys pasirinkti, kokiu būdu tvarkyti finansinę apskaitą;
  • ūkininkai ir gyventojai, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir kuriems reikia parengti finansines ataskaitas, kai to reikalauja paramos taisyklės ar paskolas teikiančios kredito įstaigos, ir toliau finansinę apskaitą galės tvarkyti pasirinkę dvejybinio įrašo būdą. Visi kiti ūkininkai ir gyventojai, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, turės teisę pildyti Pinigų kasoje, mokėjimo paslaugų tiekėjo sąskaitose, pirkimų ir pardavimų žurnalą, pasirinktinai popieriniu ar elektroniniu formatu;
  • nuo 2022 m. gegužės 1 d. keičiasi Pinigų kasoje, banko sąskaitose ir pirkimų ir pardavimų apskaitos žurnalo (,,žaliojo žurnalo) pavadinimas. Dabar jis vadinasi Pinigų kasoje, mokėjimo paslaugų tiekėjo sąskaitose ir pirkimų ir pardavimų apskaitos žurnalu. Be to, dėl duomenų apsaugos reikalavimų sumažėja informacijos, kuri buvo įrašoma pradedant pildyti žurnalą, pirmajame jo lape. Senojo formato žurnalai gali būti naudojami iki 2025 m. sausio 1 d., tuo atveju, jeigu žurnalo pirmasis lapas užpildomas pagal 2022 m. balandžio 25 d. žemės ūkio ministro įsakymu  Nr. 3D-280 patvirtinto Ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos supaprastintos finansinės apskaitos tvarkos aprašo nuostatas (t. y. išbraukiant tam tikrą informaciją ar jos tiesiog nepildant);
  • tvarkant apskaitą dvejybinio įrašo būdu 2022 m. galioja Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo taikant dvejybinio įrašo būdą rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-491 „Dėl Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo“. 2022 m. metinės ir (ar) tarpinės finansinės ataskaitos turės būti rengiamos vadovaujantis minėtomis rekomendacijomis.

Papildomai informuojame, kad ministerija parengė ir paskelbė savo interneto svetainėje visą aktualią informaciją, susijusią su ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, finansine apskaita (https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/zemes-ir-maisto-ukis/zemes-ukis/ukininku-ukiu-ir-gyventoju-vykdanciu-zemes-ukio-veikla-veiklos-finansine-apskaita)

 

Žemės ūkio ministerijos informacija