EK veiksmai dėl nesąžiningos maisto grandinės

Europos Komisija imasi veiksmų, kad būtų uždrausta nesąžiningos prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje. Komisija siekia suteikti ūkininkams ir mažosioms ir vidutinėms įmonėms daugiau teisinio tikrumo ir sumažinti jų poreikį valdyti iš dalies ar visiškai nuo jų nepriklausančią riziką.

Šiandien Komisija siūlo uždrausti didesnę žalą darančią nesąžiningos prekybos praktiką maisto tiekimo grandinėje ir taip užtikrinti sąžiningesnes sąlygas mažosioms ir vidutinėms maisto ir žemės ūkio įmonėms. Į pasiūlymą įtraukta galimybė, kad nacionalinės valdžios institucijos, nustačius pažeidimus galėtų taikyti sankcijas.

Ūkininkai kenčia nuo kitų grandinės partnerių taikomų nesąžiningos prekybos praktikų. Jie dažnai neturi nei pakankamos derybinės galios, nei alternatyvių būdų pateikti savo produktus vartotojams.

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrkis Katainenas teigė: „Maisto tiekimo grandinės dalyvių derybinė galia nėra vienoda, todėl priimdama šį pasiūlymą Komisija ryžtingai kovoja su nesąžiningos prekybos praktika. Pasiūlyme nustatomais būtiniausiais standartais ir griežtesne vykdymo priežiūra turėtų būti užtikrinama, kad šie ūkininkai galėtų konkuruoti sąžiningomis sąlygomis ir taip prisidėti prie bendro grandinės veiksmingumo. Nedviprasmiškai pasisakome už sąžiningesnį įmonių elgesį.“

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Europos Komisijos narys Philas Hoganas sakė: Grandinė stipri tik tiek, kiek stipri jos silpniausia grandis. Veiksminga ir efektyvi maisto tiekimo grandinė yra ta, kurioje vadovaujamasi sąžine. Šiandienos pasiūlymas iš esmės yra teisingumo atkūrimas – balsas suteikiamas tiems, kurie jo neturi, kurie ne dėl savo kaltės yra tapę silpnos derybinės pozicijos aukomis. Šiandienine iniciatyva uždrausti nesąžiningos prekybos praktiką siekiama sustiprinti gamintojų ir MVĮ poziciją maisto tiekimo grandinėje. Iniciatyva taip pat siekiama griežto ir veiksmingo vykdymo užtikrinimo. Taikydami konfidencialią skundų procedūrą mes siekiame maisto tiekimo grandinės pašalinti baimės faktorių.

Siekiama uždrausti šias nesąžiningas prekybos praktikas: pavėluotus mokėjimus už gendančius maisto produktus, užsakymų anuliavimą paskutinę minutę, vienašalius ar atgaline data atliekamus sutarčių pakeitimus, taip pat reikalavimą, kad tiekėjas susimokėtų už sugedusius produktus.

Tik tada, jei šalys bus sudariusios aiškų ir nedviprasmišką išankstinį susitarimą bus galima taikyti tokias praktikas: pirkėjo neparduotų maisto produktų grąžinimą tiekėjui; pirkėjo imamą iš tiekėjo mokestį, kad užtikrintų arba išlaikytų maisto produktų tiekimo susitarimą; tiekėjo mokėjimą už pirkėjo parduodamų maisto produktų pardavimo skatinimą arba rinkodarą.

Komisijos pasiūlymu reikalaujama, kad valstybės narės skirtų valstybės instituciją, atsakingą už naujų taisyklių laikymosi užtikrinimą. Jei įrodomas nusižengimas, atsakinga įstaiga bus kompetentinga taikyti proporcingą ir atgrasančią sankciją. Ši institucija galės pradėti tyrimus savo iniciatyva arba remdamasi skundu. Šiuo atveju skundą pateikiančios šalys galės reikalauti konfidencialumo ir anonimiškumo, kad apsaugotų savo poziciją nuo prekybos partnerio. Komisija sukurs institucijų koordinavimo mechanizmą, kad jos galėtų dalytis geriausia patirtimi.

Siūlomomis priemonėmis papildomos valstybėse narių jau taikomos priemonės ir savanoriškos Tiekimo grandinės iniciatyva parengtas elgesio kodeksas. Valstybės narės gali savo nuožiūra imtis griežtesnių priemonių.

Komisijos pasiūlymas bus parengtas kaip Europos teisės aktas (direktyva) ir dabar kartu su poveikio vertinimu bus pateiktas dviem teisėkūros institucijoms – Europos Parlamentui ir Tarybai, atstovaujančiai valstybių narių vyriausybėms.

Pagrindiniai faktai

Komisijos 2018 m. darbo programoje teigiama, kad „Komisija pasiūlys priemonių maisto tiekimo grandinės veikimui pagerinti, kad padėtų ūkininkams sustiprinti savo poziciją maisto tiekimo grandinėje ir apsaugotų juos nuo būsimų sukrėtimų.

Šioje iniciatyvoje atsižvelgiama į Pirmininko J.C. Junckerio 2015 m. ir 2016 m. pranešimų dėl Sąjungos padėties mintis apie maisto grandinę, ir tai yra politinis atsakas į 2016 m. birželio mėn. priimtą Europos Parlamento rezoliuciją, kurioje Europos Komisija prašoma pateikti pasiūlymą dėl ES lygmens sistemos, nesąžiningos prekybos praktikos klausimams spręsti. Be to, 2016 m. gruodžio mėn. Taryba paragino Komisiją atlikti poveikio įvertinimą, kad būtų galima pasiūlyti ES teisės aktų sistemą arba kitų, ne teisėkūros, priemonių nesąžiningos prekybos praktikos problemai spręsti.

Nuo pat savo kadencijos pradžios dabartinė Komisija siekė užtikrinti teisingesnę ir kuo labiau subalansuotą maisto tiekimo grandinę. 2016 m. įsteigta Žemės ūkio rinkų darbo grupė (ŽŪRDG), kurios užduotis – įvertinti ūkininkų vaidmenį ilgesnėje maisto tiekimo grandinėje ir pateikti rekomendacijas dėl grandinės sustiprinimo. Remdamasi šiomis rekomendacijomis, Komisija pradėjo įžanginį poveikio vertinimą ir viešąsias konsultacijas dėl maisto grandinės patobulinimo 2017 m., kas padėjo nustatyti direktyvoje nurodomą nesąžiningą prekybos praktiką. 2018 m. vasario mėn. paskelbta naujausia visos ES nuomonių apklausa rodo, kad dauguma respondentų (88 %) mano, jog yra svarbu stiprinti ūkininkų vaidmenį maisto tiekimo grandinėje. 96 % respondentų, dalyvavusių 2017 m. viešosiose konsultacijose dėl BŽŪP modernizavimo, pritarė pasiūlymui, kad vienas iš ES Bendrosios žemės ūkio politikos tikslų turėtų būti ūkininkų pozicijos gerinimas vertės grandinėje, įskaitant nesąžiningos prekybos praktikos klausimų sprendimą.