ES auditoriai atlieka auditą

Europos Audito Rūmai atlieka bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) srityje vykdomų rizikos ir krizių valdymo priemonių auditą. Auditoriai nagrinės, ar įdiegtomis priemonėmis veiksmingai ir efektyviai sprendžiamas ūkininkų pajamų praradimo, kurį lemia tokios grėsmės kaip ekstremalios oro sąlygos, užkrečiamosios ligos ir politiniai sprendimai, kaip antai Rusijos nustatytas draudimas importuoti produktus iš ES, klausimas.

Audito metu daugiausia dėmesio bus skiriama rizikos valdymo priemonėms, skirtoms trečiosioms šalims, kaip antai draudimo bendrovėms ir savitarpio pagalbos fondams perduoti dalį rizikos rūšių, su kuriomis susiduria ūkininkai, ir taip pat „išskirtinėms priemonėms“, padedančioms ūkininkams, susidūrusiems su krize, kaip antai rinkos disbalansu, gyvūnų ligomis arba vartotojų pasitikėjimo praradimu.

„Produkcijos nuostoliai ir politiniai sprendimai, kaip antai Rusijos nustatytas importo draudimas tiesiogiai veikia ūkininkų pajamas,teigė už auditą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Samo Jereb. Esant ES biudžeto suvaržymams ir naujiems prioritetams bei ekstremalesnėms oro sąlygoms, ūkininkavimui skirta rizikos ir krizių valdymo sistema privalo būti patikima ir darni.“

Audito metu bus nagrinėjamas Europos Komisijos rizikos valdymo ir krizių sprendimo poreikių vertinimas. Jo metu bus vertinama, ar rizikos ir krizių valdymo priemonės yra tinkamai integruojamos ir koordinuojamos tarpusavyje ir su nacionalinėmis priemonėmis. Jo metu taip pat bus analizuojamas praktinis ES rizikos valdymo taikymas ir išskirtinės vaisių ir daržovių sektoriui po Rusijos įvesto importo draudimo nustatytos priemonės.

Auditoriai ketina aplankyti kelias valstybes nares ir surengs posėdžius su BŽŪP valdymo institucijomis ir mokėjimo agentūromis bei pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis, kaip antai draudimo bendrovėmis ir savitarpio pagalbos fondais. Tikimasi, kad audito ataskaita bus paskelbta 2019 m. viduryje.

Pastabos leidėjams

2014–2020 m. bendros Kaimo plėtros programavimo viešosios išlaidos, skirtos draudimui, savitarpio pagalbos fondams ir pajamų stabilizavimui (valstybių narių finansavimas ir bendrasis ES finansavimas), sudaro 2 500 milijonų eurų.

2015–2017 m. išskirtinių priemonių, vykdomų vaisių ir daržovių sektoriuje, ES išlaidos sudarė 459,1 milijono eurų.

Liuksemburgas, 2018 m. gegužės 3 d., ECA Press