ES auditorių 2020 m. darbo programa: tikrinama, ar ES užtikrina rezultatus

Spalio 29 d. Europos Audito Rūmai paskelbė savo kitų metų darbo programą, kurioje išvardyti jų būsimi audito prioritetai. Jie apims įvairius klausimus, atspindinčius didžiausius sunkumus, su kuriais šiuo metu susiduria ES: tausaus gamtos išteklių naudojimo, augimo ir įtraukties, migracijos, saugumo ir pasaulinio vystymosi, bendrosios rinkos ir atsakingos ir efektyvios ES.

Auditoriai tikrins šias sritis, kad nustatytų, ar ES vykdo savo įsipareigojimus. 2020 m. darbo programoje pateikiama daugiau informacijos apie maždaug 41 ataskaitą, kurias Audito Rūmai tikisi paskelbti 2020 m. Jos bus atrinktos remiantis su ES išlaidomis ir politikos įgyvendinimu susijusių pagrindinių rizikų vertinimu. Auditoriai taip pat pirmą kartą taip pat paskelbs metinę ataskaitą dėl ES politikų veiksmingumo. Tai yra naujas dokumentas, pateikiamas su metinėmis ataskaitomis dėl ES biudžeto, Europos plėtros fondų, Bendros pertvarkymo valdybos, ES agentūrų, bendrųjų įmonių ir Europos mokyklų. Jie pateiks nuomones dėl naujų arba atnaujintų finansinių pasekmių turinčių ES teisės aktų. 

„Nors bendras maždaug 140 milijardų eurų ES metinis biudžetas gali atrodyti didelis, jis sudaro tik apie 1 % jos valstybių narių bendrųjų nacionalinių pajamų, – teigė Europos Audito Rūmų pirmininkas Klaus-Heiner Lehne. – Ypač svarbu, kad šis biudžetas būtų panaudotas veiksmingai, todėl mūsų darbas vis labiau orientuotas į ES politikų ir programų tikslų pasiekimo ir pridėtinės vertės vertinimą, o ne tik į nustatytas taisykles.“

Ateinančiais metais ES auditoriai savo darbe daugiausia dėmesio skirs tvarumui. Todėl 2020 m. jie ir toliau vertins, ar ES tinkamai sprendžia klimato kaitos problemą, paskelbdama ataskaitas dėl pesticidų naudojimo ir plastiko atliekų, jūros aplinkos, biologinės įvairovės žemės ūkyje ir apdulkintojų bei kitomis temomis. Jie taip pat atsižvelgs į JT darnaus vystymosi tikslus (DVT), kitais metais įtraukdami 14 iš 17 šių tikslų.

Audito Rūmų 2020 m. audito prioritetai taip pat apims užduotis investicijų, sanglaudos, augimo ir įtraukties srityse. Auditoriai ypatingą dėmesį skirs investicijoms į kelių infrastruktūrą, jungiančią Europos regionus, ES kultūros finansavimą ir kovos su vaikų skurdu priemones. Jie taip nagrinės Europos Komisijos 2014–2020 m. programavimo laikotarpio patikinimo sistemą sanglaudos srityje. Be to, jie tikrins ES išorės veiksmų ir saugumo politiką, visų pirma atlikdami naujų Frontex, kaip Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros, įgaliojimų, teisinės valstybės Ukrainoje ir kibernetinio saugumo ES auditus.

Auditoriai taip pat nagrinės pagrindinius klausimus, susijusius su bendrosios rinkos veikimu ir pinigų sąjungos tvarumu, pavyzdžiui, ES valstybės pagalbos bankams priežiūra po finansų krizės, valstybių narių keitimusi informacija apie mokesčius ir Europos kosminės erdvės priemonėmis. 

Prioritetinėje srityje „Atsakingos ir efektyvios ES finansavimas ir administravimas“ auditoriai tikrins, kaip ES reaguoja į Kinijos iniciatyvą „Viena juosta, vienas kelias“, visų pirma strategiją dėl glaudesnių Europos ir Azijos sąsajų. Jie taip pat, be kita ko, vertins Europos investavimo konsultacijų centrą ir trečiųjų šalių įnašus į ES biudžetą. 

Nagrinėdami tokias plačias temas, Audito Rūmai ir toliau teiks ES piliečiams ir politikos formuotojams nepriklausomas ataskaitas svarbiausiais ES ateities klausimais, pabrėždami tai, kas veikia gerai, ir atkreipdami dėmesį į tai, kas ne.

Pastabos leidėjams Audito Rūmų, kaip ES nepriklausomo išorės auditoriaus, vaidmuo – prisidėti prie ES finansų valdymo gerinimo ir skatinti atskaitomybę ir skaidrumą. Audito Rūmai įspėja apie rizikas, teikia patikinimą ir atkreipia dėmesį į trūkumus ir gerus pavyzdžius.  Audito Rūmų audito ataskaitos ir nuomonės yra labai svarbi ES atskaitomybės grandinės sudėtinė dalis. Jos naudojamos reikalaujant atskaitomybės iš tų, kurie yra atsakingi už ES politikų ir programų įgyvendinimą: Komisijos, kitų ES institucijų ir įstaigų ir administracijų valstybėse narėse. Jos taip pat padeda ES piliečiams aiškiau suprasti, kaip ES ir jos valstybės narės pasitinka dabartinius ir ateities iššūkius. 2020 m. darbo programa paskelbta Audito Rūmų svetainėje eca.europa.eu 23 ES kalbomis.

Europos Audito Rūmų informacija