GALIMYBĖ PASINAUDOTI KOMPENSACINIO PVM TARIFO SCHEMA

Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos duomenimis tik 19,4 proc. ūkininkų naudojasi jiems suteikiama kompensacinio PVM tarifo schema. Siekiant, kad ūkininkai pasinaudotų jiems teikiamomis lengvatomis pateikiame informaciją apie kompensacinio PVM tarifo schemą:Kas yra kompensacinio PVM tarifo schema ir kas gali ja pasinaudoti? 

Speciali kompensacinio PVM tarifo schema reiškia, kad ūkininkai turi teisę iš savo pirkėjų gauti papildomą 6 proc. kompensacinį priedą už tam tikrą parduodamą žemės ūkio produkciją ar parduodamas atitinkamas žemės ūkio paslaugas. Pavyzdžiui, jeigu esate ūkininkas, kuriam taikoma ši speciali schema, tai parduodamas savo išaugintas bulves, kurių įprasta kaina yra 100 eurų, iš savo pirkėjo gautumėte ne 100 eurų, o 106 eurus (t. y. 100 eurų įprasta kaina + 6 proc. kompensacinis priedas 6 eurai). Šia schema gali pasinaudoti ūkininkai, kurie yra įregistravę ūkininko ūkį Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka ir kurių valdomas žemės plotas nėra didesnis kaip 7 ha (įskaitant nuosavybės teise turimus arba naudojamus nuomos (panaudos) sutarties pagrindu žemės plotus) bei kurių pajamos nėra didesnės kaip 45 000 Eur per metus, ir jie nėra PVM mokėtojai.

Kaip įsiregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema?

Ūkininkas, norintis įsiregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, turi užpildyti REG815 formą ir ją pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai. Prašymą galima pateikti dviem būdais: 1 – prisijungus prie elektroninių paslaugų srities Mano VMI; arba 2 – tiesiogiai įteikiant arba išsiunčiant paštu apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

Už kokią parduodamą produkciją ir suteiktas paslaugas galima gauti kompensacinį PVM 6 proc. priedą?

Ūkininkai kompensacinį 6 proc. PVM priedą gali gauti už parduotą žemės ūkio ir žuvininkystės produkciją bei už suteiktas žemės ūkio paslaugas, pagal Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. patvirtintą įsakymą Nr. 1K-414 „Dėl paslaugų žemės ūkiui, iš kurių gautos pajamos laikomos pajamomis iš žemės ūkio veiklos, sąrašo patvirtinimo“.

Kokias pareigas turi ūkininkas, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema? Ūkininkai, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, savo patiektos žemės ūkio produkcijos ir suteiktų žemės ūkio paslaugų apskaitą turi tvarkyti pagal apskaitos taisykles, patvirtintas VMI prie FM viršininko 2014 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. VA-15 „Dėl ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, patiektos produkcijos ir/ar suteiktų paslaugų apskaitos“.

Kaip įforminamas žemės ūkio produkcijos ir paslaugų pardavimas?

Ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, žemės ūkio produkcijos tiekimas turi būti įforminamas PVM sąskaitas faktūra, kai žemės ūkio produkcijos pirkėjas yra Lietuvoje registruotas PVM mokėtojas arba laisvos formos dokumentu, kai žemės ūkio produkcijos pirkėjas yra Lietuvos apmokestinamasis asmuo, ne PVM mokėtojas arba prekės parduodamos į užsienį, arba užsienyje registruotam apmokestinamajam asmeniui. Kai žemės ūkio produkciją ir paslaugas įsigyja Lietuvos Respublikos PVM mokėtojas, tai žemės ūkio produkcijos PVM sąskaitą faktūrą ir žemės ūkio paslaugų  laisvos formos dokumentą turi išrašyti pirkėjas, PVM mokėtojas. Kai žemės ūkio paslaugas įsigyja Lietuvos apmokestinamasis asmuo, ne PVM mokėtojas, kitos ES valstybės narės ar trečiosios valstybės apmokestinamasis asmuo (PVM mokėtojas ir ne PVM mokėtojas), ES valstybės narės PVM mokėtoju įregistruotas juridinis asmuo, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, laisvos formos dokumentą turi išrašyti Ūkininkas. Kompensacinio priedo dydis (tarifas ir suma) privalo būti nurodytas apskaitos dokumentuose, kuriais įforminamas žemės ūkio produkcijos tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas.

Kodėl naudinga būti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio tarifo schema?

Asmenys, įsiregistravę ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, įgyja teisę už tiekiamą žemės ūkio produkciją ir (arba) teikiamas žemės ūkio paslaugas gauti 6 procentų kompensacinio dydžio priedą (kompensacinio priedo dydis apskaičiuojamas nuo pirkėjų (klientų) mokamo atlygio (išskyrus patį kompensacinį priedą) už ūkininkų tiekiamą žemės ūkio produkciją ir (arba) teikiamas žemės ūkio paslaugas).  Gauto priedo ūkininkas, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, į biudžetą neturi mokėti, tačiau neturi teisės įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM traukti į PVM atskaitą.

Taigi ūkininkai, kurių žemės plotas yra ne didesnis kaip 7 ha, ir kurie nėra registruoti PVM mokėtojai ir neprivalo būti registruoti PVM mokėtojai parduodami savo pagamintą produkciją ar suteikdami žemės ūkio paslaugas gali gauti kompensacinį 6 proc. priedą t.y. ūkininkas parduodamas savo produkcijos už 100 Eur, gauna 6 Eur kompensacinį priedą (100 * 6 proc. = 6 Eur), iš viso gautos pajamos sudaro 106 Eur. Tuo tarpu papildoma administracinė našta yra labai nežymi – reikalinga užpildyti ir ūkyje turėti Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2014 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. VA-15 „Dėl ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, patiektos produkcijos ir/ar suteiktų paslaugų apskaitos“ patvirtintą formą bei išrašytas PVM sąskaitas – faktūras ir/ar laisvos formos dokumentus. Forma yra paprasta ir ūkininkai ją gali užsipildyti patys. Todėl naudotis PVM kompensacinio tarifo schema yra ne tik paprasta, bet ir naudinga smulkiems ūkiams.