Glifosatas reabilituojamas 10 metų  

Ar Europos Komisija(EK) pratęs glifosato naudojimo laikotarpį? 

EK, remdamasi EMST (Europos maisto saugos tarnybos) atliktu glifosato poveikio žmonių, gyvūnų ir aplinkai vertinimu ir nenustačiusi svarbiausių susirūpinimą keliančių sričių, kurios neleistų pratęsti patvirtinimo, planuoja priimti siūlymą glifosato naudojimo laikotarpį, laikantis tam tikrų sąlygų ir apribojimų.

Kaip reikalaujama ES teisės aktuose dėl pesticidų ir pagal komitologijos taisykles, jei Apeliaciniame komitete nėra kvalifikuotos balsų daugumos, Komisija teisiškai įpareigota priimti sprendimą iki dabartinio patvirtinimo galiojimo pabaigos – 2023 m. gruodžio 15 d. Todėl EK, remdamasi EMST atliktu glifosato poveikio žmonių, gyvūnų sveikatai ir aplinkai vertinimu, kuriame nenustatyta kritinių susirūpinimą keliančių sričių, dėl kurių nebūtų galima atnaujinti patvirtinimo, priims siūlomą reglamentą, kuriuo atnaujinamas glifosato patvirtinimas su tam tikromis sąlygomis ir apribojimais.

2023 m. lapkričio 16 d. Apeliaciniame komitete balsavimo metu valstybės narės nesurinko kvalifikuotos balsų daugumos dėl EK pasiūlymo pratęsti glifosato patvirtinimą 10 metų. Tai įvyko po ankstesnio balsavimo Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniame komitete 2023 m. spalio 13 d., per kurį valstybės narės taip pat nesurinko reikiamos balsų daugumos, kad pasiūlymas būtų atnaujintas.

Kuo grindžiamas EK sprendimas? 

Pasiūlymas pratęsti patvirtinimą grindžiamas išsamiais saugos vertinimais, kuriuos atliko Europos maisto saugos tarnyba ir Europos cheminių medžiagų agentūra kartu su valstybėmis narėmis.

Šis mokslinis darbas yra išsamaus vertinimo proceso, kuris prasidėjo 2019 m. gruodžio mėn., kai valstybių narių grupė – Prancūzija, Vengrija, Nyderlandai ir Švedija, paskirtos ataskaitas rengiančiomis valstybėmis narėmis (kurios sudarė Glifosato vertinimo grupę), rezultatas.

Europos maisto saugos tarnyba, atlikusi glifosato poveikio žmonių, gyvūnų ir aplinkos sveikatai vertinimą nenustatė susirūpinimą keliančių sričių, dėl kurių nebūtų galima pratęsti glifosato naudojimo termino.

Moksliniame darbe buvo atsižvelgta į visą turimą informaciją ir į privalomus reguliavimo tyrimus, kurių reikalaujama pagal ES teisės aktus, ir į beprecedentį kiekį paskelbtos mokslinės literatūros. Visi pateikti tyrimai iš viešos literatūros buvo įvertinti, atsižvelgiant į jų tinkamumą ir patikimumą rizikos vertinimo procedūrai, vadovaujantis atitinkamomis Europos maisto saugos tarnybos gairėmis.

Konkrečiu glifosato atveju pareiškėjai patikrino daugiau kaip 16 000 paskelbtų tyrimų, iš kurių apie 2 000 buvo laikomi potencialiai svarbiais ir toliau vertinami dėl jų svarbos, todėl po visų tyrimų peržiūros buvo gauta apie 780 svarbių publikacijų.

Per viešąsias konsultacijas Glifosato vertinimo grupė ir Europos maisto saugos tarnyba atkreipė dėmesį į 300 papildomų tyrimų.

Europos maisto saugos tarnybos išvada ir visi pagrindiniai dokumentai yra viešai pateikiami Europos maisto saugos tarnybos svetainėje. 
https://open.efsa.europa.eu/study-inventory/EFSA-Q-2020-00140

Kaip sprendimas dėl patvirtinimo atnaujinimo ES lygmeniu paveiks leidimą naudoti glifosato turinčius produktus valstybėse narėse? 

Valstybės narės lieka atsakingos už augalų apsaugos produktų (AAP), kurių sudėtyje yra glifosato, nacionalinį registravimą.

ES reglamentavimo sistemoje nustatytas dviejų etapų augalų apsaugos produktų (AAP) pateikimo į rinką procesas.

ES lygmeniu patvirtinus veikliąsias medžiagas, prieš pateikiant į rinką arba naudojant bet kokį jų turintį augalų apsaugos produktų, jos turi būti atskirai įvertintos ir registruotos kiekvienoje valstybėje narėje.

Atlikdamos tokį vertinimą ir prieš suteikdamos registraciją, valstybės narės turi atsižvelgti į konkrečias ES lygmeniu patvirtintose medžiagose nustatytas sąlygas, taip pat į konkrečias nacionalines aplinkybes (pavyzdžiui, geoklimatines sąlygas, žemės ūkio gamybos sistemas ir pan.)

Taigi, valstybės narės yra atsakingos už augalų apsaugos produktų (toliau – AAP), kurių sudėtyje yra glifosato, nacionalinį registravimą. Atnaujinus patvirtinimą, visi nacionaliniai leidimai turi būti peržiūrėti ir, atsižvelgdamos į atnaujintame leidime nustatytas sąlygas ir apribojimus, valstybės narės gali apriboti jų naudojimą nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu, jei mano, kad tai būtina, remiantis rizikos vertinimo rezultatais, ypač atsižvelgiant į poreikį apsaugoti biologinę įvairovę.

Kodėl EK patvirtins 10 metų, o ne 15 metų, kaip paprastai būna atnaujinant veikliųjų medžiagų patvirtinimą? 

Dabartinis glifosato patvirtinimas, kurio galiojimas baigsis 2023 m. gruodžio 15 d., išimties tvarka buvo suteiktas penkeriems metams po išsamaus vertinimo, atlikto 2012–2017 m.

Glifosatas vėl buvo iš naujo įvertintas, taikant griežtą procesą, kuris truko 4 metus (nuo 2019 m. iki 2023 m.) ir kuriame buvo atsižvelgta į mokslinę informaciją.

Tiek ankstesniame, tiek dabartiniame vertinime, nenustatyta jokių esminių problemų.

Taigi per trumpą laiką du kartus buvo patikrinta, ar laikomasi ES teisės aktuose dėl pesticidų nustatytų patvirtinimo kriterijų.

Dabartinis atnaujinimo procesas buvo grindžiamas išsamiu didelės apimties įrodymų vertinimu. Nesitikima, kad artimiausiu metu bus gauta reikšmingos naujos mokslinės informacijos ar žinių, kurios lemtų kitokį rezultatą.  Todėl glifosato atnaujinimas palyginti trumpam laikotarpiui nebūtų pagrįstas.

Nepaisant to, glifosato tyrimai intensyvėja. Galima tikėtis naujų įžvalgų apie glifosato savybes, svarbias žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugai. Jei atsiranda įrodymų, kad patvirtinimo kriterijai nebeatitinka, bet kuriuo metu gali būti pradėta patvirtinimo peržiūra ES lygmeniu ir EK nedelsdama imsis veiksmų, kad patvirtinimas būtų pakeistas arba panaikintas, jei tai moksliškai pagrįsta.

Siekdama subalansuoti šias aplinkybes, EK patvirtins glifosato patvirtinimo atnaujinimą gerokai trumpesniam nei maksimaliam galimam laikotarpiui, t. y. 10 metų. Tai reiškia, kad pagal ES veikliųjų medžiagų patvirtinimo atnaujinimo taisykles pareiškėjai, norėdami, kad glifosatas ir toliau būtų tiekiamas rinkai, turi pateikti paraišką po 7 metų.

Be to, kiekvieno augalų apsaugos produkto naudojimą turi leisti valstybės narės.

Ar į sprendimą bus įtrauktos naudojimo sąlygos ir apribojimai? 

ES teisės aktai dėl augalų apsaugos produktų numato, kad Komisija, tvirtindama veikliąją medžiagą, gali nustatyti sąlygas arba apribojimus, jei to reikia saugiam medžiagos naudojimui.

Į pasiūlymą atnaujinti glifosato patvirtinimą EK įtraukė keletą naujų sąlygų, tarp kurių:

-draudimas naudoti kaip desikantą (siekiant kontroliuoti derliaus nuėmimo laiką arba optimizuoti kūlimą).

-didžiausių leistinų 5 glifosato (t. y. pagamintos medžiagos) priemaišų kiekių nustatymas. Šios ribos nustatytos siekiant užtikrinti, kad žmonės ir aplinka būtų visiškai apsaugoti.

-reikalavimas, kad valstybės narės, atlikdamos rizikos vertinimą, ypatingą dėmesį skirtų konkretiems aspektams (pvz., smulkių žolėdžių žinduolių, pavyzdžiui, pelėnų, ir netikslinių augalų, pavyzdžiui, laukinių gėlių, apsaugai) ir nustatytų rizikos mažinimo priemones, kad būtų užtikrinta netikslinių organizmų ir aplinkos apsauga.

-nustatomos didžiausios naudojimo normos, kurios neturi būti viršijamos, išskyrus atvejus, kai konkrečioms naudojimo paskirtims, kurioms prašoma leidimo, atlikto rizikos vertinimo rezultatai rodo, kad didesnė norma nesukelia nepriimtino poveikio smulkiems žolėdžiams žinduoliams.

-įpareigojimas pareiškėjui per trejus metus nuo atitinkamo rekomendacinio dokumento pasirodymo pateikti informaciją apie galimą netiesioginį poveikį biologinei įvairovei. Komisija paprašys Europos maisto saugos tarnybos parengti reikiamas gaires.

Ką atsakysite tiems, kurie teigia, kad glifosatas yra kancerogeniškas? 

Įvertinus visą turimą informaciją, šiuo metu nėra įrodymų, kad glifosatas būtų klasifikuojamas kaip kancerogeninis.

2023 m. gegužės 30 d. Europos cheminių medžiagų agentūra priėmė nuomonę dėl glifosato klasifikavimo ir ženklinimo, kurioje patvirtino, kad glifosatas neklasifikuotinas kaip kancerogeninis (nei mutageninis, nei toksiškas reprodukcijai). Ši nuomonė patvirtina ankstesnę Europos cheminių medžiagų agentūros nuomonę, paskelbtą 2017 m.

Šiai nuomonei pritaria dauguma pagrindinių reguliavimo agentūrų visame pasaulyje.

EFSA taip pat patvirtino, kad glifosatas nėra endokrininę sistemą ardanti medžiaga.

Į Europos cheminių medžiagų agentūros nuomonę buvo atsižvelgta EFSA tarpusavio peržiūros procese.

Ar šis sprendimas galėtų būti peržiūrėtas, jei atsirastų naujų mokslinių įrodymų, keliančių abejonių dėl glifosato saugumo? 

Priimant sprendimą dėl atnaujinimo buvo atliktas didžiulis vertinimas, todėl glifosatas yra bene plačiausiai ištirta veiklioji medžiaga pasaulyje.

Vis dėlto, jei atsiras naujų įrodymų, kad patvirtinimo kriterijai neatitinka reikalavimų, Komisija nedelsdama imsis veiksmų ir iš dalies pakeis arba panaikins patvirtinimą, jei tai bus moksliškai pagrįsta.

 

2023 m. lapkričio 16 d., Briuselis