Informuoja Valstybinė augalininkystės tarnyba: trąšas naudokime atsakingai

Siekdama užtikrinti saugaus ir sveiko maisto gamybos grandinę, apsaugoti žmonių, gyvūnų sveikatą bei aplinką, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba), kviečia tręšiamuosius produktus (toliau – TP, trąšos) naudoti tausojančiai ir atsakingai.

Tręšti leidžiama naudoti tik tuos TP, kurie yra įtraukti į Identifikavimo sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 3D-292 „Dėl Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų įtraukimo į identifikavimo sąrašą ir išbraukimo iš šio sąrašo tvarkos aprašo ir Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų identifikavimo sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Identifikavimo sąrašas). Taip pat leidžiama naudoti ES tręšiamuosius produktus, kurie įrašyti į Reglamento (ES) Nr. 2019/1009 I priedą (toliau – Reglamentas) ir pažymėtus CE žymeniu.  Ekologinėje gamyboje leidžiama naudoti tas trąšas ir dirvožemio gerinimo priemones, kurios patvirtintos kaip leistinos naudoti ekologiniuose ūkiuose ir paskelbtos Augalininkystės tarnybos internetiniame tinklalapyje.

Svarbu nepertręšti

Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų apraše (toliau – Aprašas) įtvirtintos nuostatos taikomos žemės ūkio veiklos subjektams, tręšiantiems 10 ir daugiau hektarų. Jų privalo paisyti ir  tręšimui naudojantys gyvūninės kilmės ir medienos kuro pelenus nuo 0,01 ha ir daugiau žemės ūkio naudmenų turintys ūkiai. Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/74a49ce0175b11ebb0038a8cd8ff585f.

Siekiant, kad augalai gautų pakankamai augti reikalingų maisto medžiagų ir būtų nepertręšiami, TP perteklius nepatektų į gruntinius ir paviršinius vandenis, o augalinis maistas būtų saugus sveikatai, augalai turi būti tręšiami naudojant optimalias, aplinką tausojančias TP normas pagal gamintojų nurodytas rekomendacijas arba pagal sudarytą tręšimo planą.

Ūkininkai, naudojantys mineralines (neorganines) trąšas, turi pildyti Trąšų naudojimo apskaitos žurnalą, kurį galima pildyti popieriuje arba elektroninėje formoje, o duomenys turi būti surašomi du kartus per metus: pirmą kartą – iki liepos 1 d., antrą – iki gruodžio 31 d. Žurnalas saugomas veiklą vykdančio žemės ūkio veiklos subjekto buveinėje arba gyvenamojoje vietoje. Kaip jis pildomas parodyti gali paprašyti TP priežiūrą atliekantys Augalininkystės tarnybos specialistai patikrinimo metu.

Ūkininkai, naudojantys gyvūninės kilmės pelenus (toliau – pelenai), turi laikytis pelenų naudojimo plano, kuris turi būti pateiktas susipažinti Augalininkystės tarnybai, likus ne mažiau kaip 2 mėn. iki tada, kai planuojama pelenus naudoti. Dirvos paviršiuje paskleisti pelenai turi būti iš karto įterpti į žemę užariant, todėl draudžiama juos skleisti ant įšalusios ar įmirkusios žemės. Taip pat draudžiama naudoti pelenus paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose, dirbamuose laukuose, jeigu pavojingų cheminių medžiagų kiekis dirvožemyje didesnis nei 70 proc. nustatytos ribos.

Trąšų laikymas ir tuščios pakuotės

Tręšiamieji produktai privalo būti laikomi sandėliuose ant padėklų arba lauke ant padėklų, apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir atmosferos kritulių taip, kad pakuotės nestovėtų vandenyje ir ant jų nesikauptų vanduo. Palaidas mineralines trąšas privaloma laikyti tik sandėlyje. Skirtingų rūšių palaidos mineralinės trąšos sandėlyje turi būti laikomos atskirtos pertvaromis arba atskirose talpyklose. Didelį azoto kiekį (N>28 %) turinčias amonio nitrato trąšas privaloma laikyti tik supakuotas. Pakuotos mineralinės (neorganinės) trąšos gali būti laikomos sandėliuose tiesiog ant grindų ne ilgiau kaip 1 mėnesį nuo įsigijimo. Sandėliai (patalpos), kuriuose laikomos mineralinės (neorganinės) trąšos, turi būti pastatyti iš nedegių medžiagų, uždari, sausi ir vėdinami. Grindys turi būti aukščiau žemės paviršiaus, medinės sandėlio konstrukcijos padengtos ugniai atspariais mišiniais.

Pabrėžiame, kad tuščios TP pakuotės ir jų likučiai, kurie pagal Atliekų tvarkymo įstatyme pateiktą atliekų apibrėžimą priskiriami atliekoms, turi būti tvarkomi vadovaujantis TP etiketėse, techniniuose dokumentuose nurodytais ar atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimais.

Ne mažiau svarbu tinkamai tvarkyti ir organines trąšas bei laikytis aplinkosaugos reikalavimų, kurie nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 9 d. įsakyme Nr. D1-755/3D-844 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 1D-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Ūkininkai ar kiti asmenys privačios nuosavybės teise valdomoje ar nuomojamoje žemėje, TP turi naudoti taip, kad nebūtų pažeistos gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų bei gyventojų teisės.

Ką vertina specialistai?

Augalininkystės tarnybos specialistai, vykdantys TP naudojimo priežiūrą, patikrinimų metu įvertina, ar TP naudojami atsižvelgiant į gamintojų nurodytas rekomendacijas, ar sudarytą tręšimo planą, ar saugomi pagal nustatytus reikalavimus, ar naudojami tik į Identifikavimo sąrašą įrašyti TP arba ES tręšiamieji produktai, tikrina įsigijimo dokumentus, kurie turi būti saugomi dvejus metus nuo TP įsigijimo datos. Tarnybos specialistai taip pat ima TP mėginius, kad įvertintų produkto sudėties atitiktį įstatyme, Identifikavimo sąraše ir Reglamente nustatytiems kokybės ir saugos reikalavimams.

Išskirti

Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatyme reglamentuota, kad naudotojas privalo naudoti tik tuos tręšiamuosius produktus, kurie įrašyti į Identifikavimo sąrašą ir (arba) ES tręšiamuosius produktus, pažymėtus CE žymeniu. Už minėtų reikalavimų nesilaikymą numatyta nuo 300 iki 1 000 eurų bauda.

 

Dėl išsamesnių konsultacijų TP naudojimo klausimais nedvejodami kreipkitės į Augalininkystės tarnybos Agrochemijos skyriaus ar regioninių skyrių specialistus, kurių kontaktus rasite čia: http://www.vatzum.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/,  el. paštu info@vatzum.lt arba skambinkite bendruoju Augalininkystės tarnybos tel. +370 (5) 2 37 5610.

Visuomenę raginame nebūti abejinga ir pranešti apie pastebėtus galimus TP naudojimo, pateikimo ir (arba) tiekimo rinkai, platinimo pažeidimus, ypač – apie galimai nelegalios TP prekybos ir naudojimo atvejus, el. paštu info@vatzum.lt arba Pasitikėjimo linijos tel. (8 5) 270 80 80.

Išsamiau http://www.vatzum.lt/lt/teises-aktai/teises-aktai/trasos-ir-tresiamieji-produktai/.

Valstybinės augalininkystės tarnybos informacija