INICIJUOTI LEIDIMŲ ĮSIGYTI GAZOLIŲ IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMAI

Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 667 patvirtintos Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklės (toliau – Nutarimas), kurios nustato valstybės pagalbos teikimo žemės ūkio veiklos subjektams, gazolių įsigijimo lengvatinėmis sąlygomis, tvarką.

Pažymėtina, kad leidimų, suteikiančių teisę žemės ūkio veiklos subjektams iš pardavėjų įsigyti gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje išdavimo ir panaikinimo tvarką, taip pat apskaitos lentelės užpildymo tvarką nustato Leidimų įsigyti gazolių išdavimo ir panaikinimo taisyklės (toliau – Taisyklės). Vadovaujantis žemės ūkio valdos valdytojo ir valdos partnerių deklaruotus duomenis kiekvienas žemės ūkio veiklą vykdantis subjektas suinteresuotas akcizais neapmokestintų gazolių įsigijimo galimybe, pateikęs prašymą dėl leidimo išdavimo, privalo atitinkamai gauti apskrities VMI viršininko ar jo galioto asmens patvirtinimą parašu ir antspaudu, kas apsunkina visą leidimo išdavimo procedūrą bei padidina laiko sąnaudas. Atsižvelgiant į siekį optimizuoti gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio produktų gamybai, išdavimo tvarką žemės ūkio veiklos subjektams buvo inicijuotas Nutarimo pakeitimas, kurio pagrindu planuojami šie Taisyklių pakeitimai:

  1. Panaikinti Taisyklių nuostatas, įpareigojančias žemės ūkio veiklos subjektus Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos (toliau – VMI) teikti prašymus išduoti leidimą. Leidimai su paskaičiuotu gazolių kiekiu būtų parengiami automatiniu būdu pagal VMI turimą informaciją apie žemės ūkio veiklos subjekto deklaruotus duomenis, naudojamus gazolių kiekio apskaičiavimui ir praeitais ūkiniais metais įgytų gazolių kiekį;
  2. Atsisakyti privalomo leidimų tvirtinimo apskrities VMI viršininko ar jo galioto asmens parašu ir antspaudu. Tokiu būdu žemės ūkio veiklos subjektams nereikėtų vykti į VMI teritorinius padalinius atsiimti leidimo. Leidimus būtų galima atsispausdinti savarankiškai, prisijungus prie VMI portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI adresu – vmi.lt/manovmi. Jeigu žemės ūkio veiklos subjektai neturėtų galimybės leidimo atsispausdinti savarankiškai, dėl leidimų išspausdinimo jie galėtų kreiptis į teritorinius VMI padalinius. Gazolių tiekėjui pakaktų pateikti tik atspausdintą leidimą, galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą, jeigu gazolių norėtų įsigyti įgaliotas asmuo;
  3. Gazolių tiekėjams nustatyti paprastesnę parduotų gazolių kiekio ir likučio fiksavimo tvarką. Kiekvieną kartą žemės ūkio veiklos subjektui parduotų gazolių kiekį tiekėjas privalėtų fiksuoti tiesiogiai prisijungęs prie Akcizų informacinės sistemos, o ne popierinėje apskaitos lentelėje, Žemės ūkio veiklos subjektui būtų sudaryta galimybė kartu su leidimu atsispausdinti popierinę apskaitos lentelę, kurioje jis galėtų savarankiškai fiksuoti kiekvieno gazolių įsigijimo duomenis. Pažymėtina, kad ši apskaitos lentelė bus tik pagalbinė priemonė vedant gazolių naudojimo apskaitą, ji nebus laikoma neatskiriama leidimo dalimi ir jos pildymas bus savanoriškas.

VMI pažymi, kad šie pakeitimai galimai bus įgyvendinti artimiausiu metu, dar iki leidimų išdavimo naujiems ūkiniams metams pradžios. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad žemės ūkio veiklos subjektai ir juos vienijančios asociacijos visą aktualią informaciją apie teisės aktų keitimo eigą ir VMI informacinės sistemos atliekamus pakeitimus galės gauti apskričių VMI skyriuose. Esant poreikiui, žemės ūkio veiklos subjektams bus teikiamos konsultacijos ar organizuojami mokymai, kurių metu bus pristatytos aukščiau aprašytos naujovės ir VMI teikiamos elektroninės paslaugos.

Parengta pagal VMI informaciją.