Kaimo reikalų komitetas – už mokestines lengvatas tikriems kooperatyvams

Rugsėjo 14 d.  Kaimo reikalų komitetas pritarė Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui XIIP-4326, kuriuo siekiama skatinti kooperaciją, nustatant 0 procentų pelno mokesčio tarifą, kuris būtų taikomas pripažintų žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) apmokestinamajam pelnui, gautam už parduotus įsigytus iš savo narių šių narių pagamintus žemės ūkio produktus ir už savo nariams parduotus degalus, trąšas, sėklas, pašarus, priemones nuo kenkėjų ir piktžolių.

Po ilgų diskusijų su Europos teisės departamento atstovais, komiteto nariai liko prie nuomonės, jog tokia lengvatinė apmokestinimo tvarka kooperatyvams nepatenka į valstybės pagalbos taisyklių taikymo sritį ir neiškraipo konkurencijos. Komiteto nariai atkreipė dėmesį į Europos Komisijos komunikatą „Komisijos pranešimas dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje dėl vartojamos valstybės pagalbos sąvokos“, kuriame nurodoma, jog kooperatinės bendrovės savo vykdoma veikla skiriasi nuo kitų ekonominės veiklos vykdytojų. Kooperatyvų faktinė ir teisinė padėtis nėra panaši į atitinkamą komercinių įmonių padėtį ir kooperatyvams taikoma lengvatinė apmokestinimo tvarka gali nepatekti į valstybės pagalbos taisyklių taikymo sritį, jeigu jie veikia vadovaudamiesi savo narių ekonominiais interesais, jų santykiai su nariais yra ne išskirtinai komerciniai, bet asmeniniai ir individualūs, jų nariai aktyviai dalyvauja valdant verslą, jie turi teisę į sąžiningą ekonominės veiklos rezultatų paskirstymą.

Komiteto pirmininkas ir vienas iš projekto iniciatorių Petras Čimbaras pabrėžė, kad kooperatyvų veikla skiriasi nuo kitų ekonominės veiklos vykdytojų. Kooperatyvas yra savarankiška ir savanoriška įmonė, vienijanti žmones, siekiančius demokratiškai valdyti bendros nuosavybės teise jiems priklausančią įmonę ir tenkinti savo visuomeninius, ekonominius, socialinius ir kultūrinius poreikius. Todėl ir Europos Sąjungos teisė kooperacijos skatinimui numato tam tikras išimtis.

Kaimo reikalų komiteto biuro informacija