Konferencija apie darbo teisės naujoves

Gruodžio 4 d. įvyko Žemės ūkio rūmų organizuota konferencija ūkininkams ir kitiems kaimo darbdaviams „Darbo teisės naujovės darbdaviams, profesinių sąjungų atstovams, NVO ir visuomenei”.

Konferencija vyko Plungės technologijų ir verslo mokykloje, kurioje dalyvavo Plungės, Rietavo, Mažeikių, Telšių ir Šilalės rajono ūkininkai ir kiti darbdaviai, NVO atstovai, kuriuos į konferenciją sukvietė ŽŪR Savivaldos organizatoriai, dirbantys rajonuose: Rūta Čaplinskienė, Birutė Dromantienė, Edita Šerlinskienė.

 

Siekiant kuo daugiau suinteresuotų asmenų supažindinti su darbo teisės naujovėmis, Lietuvos žemės ūkio rūmai, būdami projekto „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“, įgyvendinamo Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, partneriu, organizuoja konferencijas tema „Darbo teisės naujovės: ką būtina žinoti kiekvienam“, kurių metu visus norinčius konsultuoja profesionalūs teisininkai visose apskrityse.

„Bet kurios šalies ekonomikoje žmonės yra esminis sėkmingos ekonominės veiklos veiksnys, tačiau tam būtinas visų suinteresuotų pusių bendradarbiavimas. Socialinio dialogo stiprinimui užtikrinti būtina plėtoti Europos Sąjungos institucijų, Vyriausybės, darbdavių ir darbuotojų organizacijų dialogą Europos Sąjungos (ES), nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu, nes jo  skatinimas – geriausia investicija į žmogiškąjį kapitalą. Praktika rodo, kad dauguma kasdienių klausimų išnyktų juos iš anksto aptarus kolektyvinėje sutartyje, todėl viešais mokymais skatiname ne tik lanksčiau derinti mūsų šalies darbuotojų ir darbdavių interesus, tačiau ir užmegzti sėkmingą dialogą tarp ES institucijų, Vyriausybės organizacijų bei socialinių partnerių, kad būtų prisiimta bendra atsakomybė už visuomenės gerovę. Tikimės, kad įgyvendinus šį projektą, šalyje turėsime sklandesnį kolektyvinį bendradarbiavimą, o geroji mūsų šalies praktika bus naudinga ir kitoms ES narėms“, – kalbėjo seminaro lektorė –  Žemės ūkio rūmų teisininkė Agnė Bundzinskaitė.

Konferencijos dalyviais buvo supažindinti su bendrosiomis Darbo kodekso nuostatomis, tarptautinio pobūdžio darbo santykiams taikytina teise, darbo sutarties sąvoka ir darbo sutarties sąlygomis (būtinosios ir papildomos), darbo ir poilsio laiku, darbo užmokesčiu, žalos atlyginimu, darbuotojų saugos ir sveikatos, kolektyviniais darbo santykiais, profesinės sąjungos ir socialinės partnerystės formomis, darbo ginčų sprendimo būdais ir kt.

Šio projekto siekiai – motyvuoti asmenis stiprinti profesinių sąjungų atstovavimą, paskatinti darbdavius ir darbuotojus plėtoti socialinį dialogą įmonėse ir kooperatyvuose, didinti jų įsitraukimą į kolektyvines derybas, kurios skatintų kolektyvinių sutarčių pasirašymą, skatinti aktyvesnį profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų bei nevyriausybinių organizacijų įsitraukimą, prisidedant prie darbo santykių, socialinio draudimo ir užimtumo didinimo sričių tobulinimo.

Konferencija organizuota įgyvendinant Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos drauge su Žemės ūkio rūmais, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos darbdavių konfederacija projektą „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“ (Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-01-0001) bei kviečia dalyvauti įvairiose veiklose, kuriomis siekiama skatinti profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimą, sudaryti sąlygas socialinių partnerių interesų derinimo kokybei užtikrinti.