KOOPERATYVUS JUNGIANTI ASOCIACIJA

Žemės ūkio kooperatyvų asociacija  (LŽŪKA)„Kooperacijos kelias“  yra savarankiška, ne pelno organizacija, vienijanti Lietuvos žemės ūkio kooperatyvus, kooperatines bendroves, mažąsias bendrijas bendriems jų poreikiams tenkinti ir uždaviniams įgyvendinti. „Kooperacijos kelias“ veikia nuo 2000 – ųjų, yra aktyvi organizacija ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėse organizacijose. Kalbiname šios asociacijos valdybos pirmininką Joną Kuzminską.

LŽŪKA „Kooperacijos kelias” gyvuoja nuo 2000 metų. Taigi kažkas svarbaus jo narius jungia, kitaip jie neišsilaikytų vienoje organizacijoje?

Esame bendraminčiai. Visi žino posakį, kad vieną šakelę perlaužti lengva, o štai iš jų sudėtą šluotą perlaužti sunku. Taigi susijungę mes esame stipresni.

Esate ŽŪR tarybos narys, o „Kooperacijos kelias“ yra ŽŪR narys. Kuo asociacijai svarbus dalyvavimas Žemės ūkio rūmuose?

Argumentas panašus. Tikslus, kurių nesugebame išspręsti patys, pasiekiame dalyvaudami Žemės ūkio rūmų veikloje. Apskritai, žemdirbių organizacijų jungimasis svarbus ne tik patiems ūkininkams, bet ir bendrąja prasme valdžiai (Žemės ūkio ministerijai, Vyriausybei, Seimo Kaimo reikalų komitetui).

Pateikite pavyzdį?

Po savaitės (vasario 12 d.) Žemės ūkio ministerijoje įvyks pasitarimas kooperatyvams svarbiais klausimais. „Kooperacijos kelias“ pateiks labai konkrečius pasiūlymus dėl kooperatyvų pripažinimo tvarkos pakeitimo, dėl kooperacinį judėjimą stabdančių mokesčių keitimo.

Tai bus ne pirmasis „Kooperacijos kelio“ pasiūlymas?

Taip, konferencijoje, kuri praėjusiais metais vyko Seime, dalį pasiūlymų pateikėme Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkui. Labai tikimės, kad pavyks pakeisti vieną Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo straipsnį, t.y. 11 str. 1 dalies 2 punktą, kuris šiuo metu numato, kad kooperatyvuose balsuojant kiekvienas narys turi po vieną balsą, nesvarbu, koks yra nario pajus. Mokslininkai pritaria mūsų pasiūlymams, kad balsų skaičius turėtų priklausyti nuo kooperatyvo nario apyvartos.

LŽŪKA „Kooperacijos kelias“ veikloje dalyvauja 15 narių. Ko reikia, kad kooperatyvas įstotų į „Kooperacijos kelią“? Kaip priimate naujus narius? Ar sunku patekti?

Reikia tik noro. Veikiantis kooperatyvas pateikia prašymą, įrodo, kad tai yra tikras, o ne fiktyvus kooperatyvas ir toks kooperatyvas taptų asociacijos nariu. Yra nustatytas mėnesinis nario mokestis. Tačiau jis tikrai neslegia kooperatyvų – mokestis priklauso nuo kooperatyvo apyvartos. Lėšų reikia, nes samdome administratorę. Be to, „Kooperacijos kelias“ nuo 2004 – ųjų yra  yra COPA (Europos Sąjungos žemės ūkio organizacijų komiteto) ir COGECA (Europos Sąjungos žemės ūkio kooperatyvų generalinės konfederacijos) narys, taigi mūsų atstovas dalyvauja kai kuriuose šių organizacijų posėdžiuose Briuselyje.

„Kooperacijos kelias“ jungia mėsos ir pieno gamybos, prekybos žemės ūkio ir maisto produktais kooperatyvus. Tik grūdų augintojai nedalyvauja?

Manau, kad tai – tik laiko klausimas. Kooperatyvams tikrai būtų naudingiau turėti visus kooperatyvus jungiančią asociaciją. Kita vertus, jokie įstatymai nedraudžia kooperatyvams dalyvauti keliose asociacijose. Mes nuolat bendraujame ir bendradarbiaujame su kai kuriais grūdų augintojų kooperatyvais ir tikiuosi, kad jie prisijungs prie „Kooperacijos kelio“. Kai kuriuos iš jų pakviesime dalyvauti susitikime su ŽŪM vadovais, taigi jie dar kartą pamatys, kad mes giname ir jų interesus.  

„Nepaisant ne vienus metus trunkančių gražių kalbų apie kooperacijos svarbą ir plėtrą, situacija Lietuvoje iš esmės nesikeičia – ūkininkai kooperuotis neskuba. Kooperacija dažnam ūkininkui vis dar kelia nepasitikėjimą ir baimę, į konkurentą neretai žiūrima kaip į priešą, o ne į galimą partnerį. Pasigendama ir lyderių – žmonių, kurie idėja kooperuotis uždegtų aplinkinius ir juos sutelktų. O juk smulkiems bei vidutiniams ūkininkams, kuriems veikti rinkos sąlygomis tikrai nelengva, kooperacija gali pasitarnauti kaip nauja galimybė”, – sako ŽŪR Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja Aušra Žliobaitė.

——————————————————————————

LŽŪKT „Kooperacijos kelias“ tikslai, funkcijos ir uždaviniai:
– Vykdyti šalies žemės ūkio vystymo strateginius tikslus atitinkančią kooperacijos plėtrą;
– Atstovauti kooperatyvams santykiuose su valstybės institucijomis, vidaus ir užsienio rinkų partneriais, gauti kvotas savo šakos produkcijai parduoti minimaliomis ribinėmis kainomis ir organizuoti jų vykdymą;
– Ieškoti rinkose kredito išteklių, diegti pažangias gamybos technologijas bei mokslo rekomendacijas, kurios gerokai padidintų darbo našumą, pagerintų produkcijos kokybę bei sumažintų savikainą iki dydžio, leidžiančio konkuruoti pasaulinėje rinkoje;
– Inicijuoti naujų kooperatyvų steigimą, koordinuoti jų veiklą, rengti dalyvavimo rinkose strategiją;
– Rengti seminarus, konferencijas, muges, parodas, ruošti metodines rekomendacijas, informacinius biuletenius Asociacijos ir jos narių veiklos klausimais;
– Organizuoti Asociacijos narių kvalifikacijos kėlimą, mokymą, konsultavimą, stažuotes šalyje ir užsienyje;
– Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos, tarptautinėmis ir kitų šalių analogiškomis organizacijomis, būti jų nare;
– Tarpininkauti užmezgant ryšius su kitais žemės ūkio srityje dirbančiais subjektais, bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmais, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba ir kitomis konsultacinėmis tarnybomis;
– Dalyvauti rengiant ir svarstant naujus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų projektus, reglamentuojančius Asociacijos ir jos narių veiklą;
– Kurti duomenų bazes apie žemės ūkio kooperaciją, teikti šiuos duomenis Asociacijos nariams ir institucijoms.