Kviečiamas Tarybos posėdis

Gruodžio 4 d. 11val. kviečiamas Žemės ūkio rūmų Tarybos posėdis. Posėdis vyks Žemės ūkio rūmų priesalyje (2 aukštas, K. Donelaičio g. 2, Kaunas).

Posėdžio darbotvarkėje:

  1. Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų XVII suvažiavimo datos, darbotvarkės ir sąmatos tvirtinimo (11.00-11.30 val.)

Aktualumas. 2017 m. gegužės 18 d. Tarybos posėdyje buvo nutarta Žemės ūkio rūmų XVII Suvažiavimą organizuoti 2018 m. vasario mėn. pabaigoje, kartu patvirtinant veiklos ir finansinę ataskaitą už 2017 m. Tarybos posėdyje numatoma patvirtinti Suvažiavimo datą, darbotvarkę bei sąmatą.

  1. Dėl Žemės ūkio rūmų veiklos (11.30-13.00 val.)

Aktualumas. 2017 m. spalio 30 d. Seimo narių iniciatyva buvo įregistruotas pasiūlymas Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-1227, kuriuo siekiama įtvirtinti, kad „valstybinis finansavimas Žemės ūkio rūmams neskiriamas…“.

  1. Dėl Žemės ūkio ministerijai 2018 m. skirtų lėšų paskirstymo (pristato Žemės ūkio ministerijos atstovai) (13.00-14.00 val.)

Aktualumas. Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte (Nr. XIIIP-1227) numatoma žemės ūkio srities asignavimus sumažinti 25 mln. Eur ir šias lėšas nukreipti Vyriausybės pokyčių krepšeliui finansuoti. Atsižvelgiant į tai, sumažėja finansavimas Žemės ūkio ministerijos valdymo sritims. Posėdžio metu bus nagrinėjamas 2018 m. Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) sąmatos pagal priemones projektas.

  1. Dėl žemės įsigijimo išlaidų įtraukimo į leidžiamus atskaitymus (pristato Žemės ūkio ministerijos atstovai) (14.00-14.20 val.)

Aktualumas. Finansų ir biudžeto komitetas nepritarė Gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) bei Pelno mokesčio (toliau – PM) įstatymų pakeitimo projektų nuostatoms, kad apskaičiuojant apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas iš žemės ūkio veiklos (GPM tikslais) ir apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną (PM tikslais) per mokestinį laikotarpį iš pajamų būtų galima atskaityti 1/20 žemės ūkio paskirties žemės, kuri tą mokestinį laikotarpį naudojama žemės ūkio veiklai, įsigijimo išlaidų (įsigijimo išlaidos atskaitomos lygiomis dalimis per 20 mokestinių laikotarpių).

  1. Dėl funkcijų ir bendradarbiavimo (pristato Žemės ūkio ministerijos atstovai) (14.20‑15.00 val.)

Aktualumas. 2016 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“ 271 punkte įtvirtinta, kad „Tiek Lietuvos, tiek ir daugelio kitų šalių patirtis rodo, kad didelę dalį valstybės funkcijų gali efektyviau, greičiau ir pigiau atlikti nevyriausybiniai veikėjai – nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės.“, taip pat 237 punkte numatyta – „Suvokdami, kad dalį viešųjų paslaugų efektyviau, pigiau bei sparčiau gali suteikti nevyriausybinės organizacijos, imsimės priemonių perduoti dalį valstybės funkcijų nevyriausybiniam sektoriui.“ Į klausimo nagrinėjimą kviečiami Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas ir Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas.

  1. Kiti klausimai (15.00-15.30 val.).