Kviečiame aktyviai dalyvauti konkurse „Ateities kaimo kūrėjai 2023″

Žemės ūkio ministerija informuoja, kad nuo kovo mėnesio prasidėjęs konkurso „Ateities kaimo kūrėjai 2023“ (AKKA 2023) projektų priėmimo etapas tęsiasi ir vyks iki š. m. balandžio 30 d. Kviečiame projektų vykdytojus teikti užpildytą Gerojo projekto pavyzdžio formą Lietuvos kaimo tinklo (toliau – LKT) sekretoriatui ir dalyvauti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 programos (toliau – KPP) gerųjų projektų pavyzdžių atrankos konkurse, o LKT narių prašome pasidalyti šia informacija savo viešinimo kanaluose bei paskatinti savo narius, sėkmingai įgyvendinusius projektus pagal KPP, dalyvauti projektų atrankoje.

Gerųjų projektų pavyzdžių konkursui AKKA 2023 gali būti teikiami tik jau baigti įgyvendinti projektai, kurie buvo įgyvendinti be pažeidimų, kuriems nebuvo pritaikyta sankcijų bei kurie yra pasiekę visus projekto paraiškoje numatytus priežiūros rodiklius. Reikalavimus atitinkančių projektų vykdytojai, norintys dalyvauti Gerųjų projektų pavyzdžių konkurse, privalo užpildyti Gerojo projekto pavyzdžio formą (pridedama) (ją galima rasti ir LKT interneto svetainės skiltyje „Dokumentai“ pasirinkus „Svarbiausi LKT veiklą reglamentuojantys dokumentai“) ir išsiųsti el. paštu tinklo.sekretoriatas@zum.lt iki š. m. balandžio 30 d.

Visą išsamią informaciją apie vykdomą Gerųjų projektų pavyzdžių atranką galite rasti LKT interneto svetainės skiltyje „Gerieji KPP projektai“ pasirinkę „Ateities kaimo kūrėjų apdovanojimai (AKKA) 2023 m.“.

*****

GERŲJŲ PROJEKTŲ PAVYZDŽIŲ NOMINACIJŲ SĄRAŠAS

NOMINACIJA KRITERIJAI
„Pažangus ūkis“ – apdovanojimas už naujovių diegimą žemės ūkio srityje • Naujų, inovatyvių paslaugų/prekių kūrimas;

• Inovacijų kūrimas ir technologinių procesų modernizavimas;

• Bendradarbiavimas kuriant naujus produktus, procesus ir technologijas.

„Pažangus verslas“ – apdovanojimas už naujovių diegimą ne žemės ūkio verslo srityje • Naujų, inovatyvių paslaugų/prekių kūrimas;

• Inovacijų kūrimas ir technologinių procesų modernizavimas;

• Bendradarbiavimas kuriant naujus produktus, procesus ir technologijas.

„Drauge su gamta“ –  apdovanojimas už aplinkai draugiškų metodų taikymą žemės ūkio, miškininkystės ir kaimo plėtros srityse • Alternatyvių atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas;

• Žalingo poveikio žmogui ir aplinkai mažinimas bei klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie jo;

• Biologinės įvairovės, dirvožemio ir vandens išsaugojimas;

• Ekologinė gamyba ir ūkininkavimas.

„Gerovės kūrėjai“ – apdovanojimas už pažeidžiamų grupių* įtrauktį skatinančių paslaugų kūrimą ir plėtrą • Pažeidžiamų grupių užimtumo skatinimas;

• Pažeidžiamų grupių įtraukimas į visuomenės gyvenimą (švietimas, sportas, kultūrinė veikla) bei socialinės atskirties mažinimas;

• Socialinių paslaugų** teikimas.

„Jaunimo*** iniciatyvos“ – apdovanojimas už jaunimo iniciatyvumą ir jo aktyvumo skatinimą. • Jaunimo (iki 29 m.) iniciatyvų ir aktyvumo skatinimas, turiningo laisvalaikio galimybių didinimas;

• Jaunimo (iki 29 m.) užimtumo skatinimas kaimiškosiose vietovėse;

• Jaunimo (iki 29 m.) inicijuoti, sėkmingai įgyvendinti ir geriausių rezultatų pasiekę projektai.

*Pažeidžiamos grupės:

  • Pajamų ir kitus materialinius nepriteklius patiriantys gyventojai arba žemiau skurdo ribos gyvenantys asmenys;
  • Ilgalaikiai bedarbiai ir gyvenantys žemo intensyvumo namų ūkiuose;
  • Benamiai arba turintys būstą, bet negalintys jo išlaikyti;
  • Socialinę riziką patiriančios šeimos, auginančios vaikus;
  • Žmonės su negalia;
  • Vieniši senyvo amžiaus žmonės;
  • Kitos tikslinės grupės.

**Socialinė paslauga – tai paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai) dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

***Jaunimas – asmenys, paraiškos pateikimo dieną buvę iki 29 m. amžiaus (imtinai) (jei projekto vykdytojas fizinis asmuo) arba juridinio asmens – akcininkas (-ai), valdantis (-ys) ne mažiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų paraiškos pateikimo metu yra iki 29 metų (imtinai) amžiaus. (Juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pavyzdžiui, mažosios bendrijos) atveju – vadovas yra iki 29 metų (imtinai) amžiaus).

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos

gerųjų projektų pavyzdžių atrankos gairių

2 priedas

(Gerojo projekto pavyzdžio forma)

GEROJO PROJEKTO PAVYZDYS

 

  1. Bendroji informacija apie projektą ir projekto vykdytoją
Projekto vykdytojo pavadinimas  
Projekto Nr.  
Priemonės (veiklos srities) pavadinimas  
Projekto vykdytojo teisinė forma  
Projekto vykdytojo kontaktinis adresas  
Projekto pavadinimas  
Projekto pradžios ir pabaigos datos  
Kontaktinis asmuo, el. paštas, tel. Nr.  
Kiti informacijos šaltiniai, interneto nuorodos, atsiliepimai, žiniasklaidos informacija  

 2. Projekto finansavimas (Eur)

Bendras šio projekto biudžetas (i)+(ii)+(iii) =  
+ (i) Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos parama (a)+(b)  
+ (a) EŽŪFKP (Europos Sąjungos) indėlis  
+ (b) Valstybės narės indėlis  
+ (ii) Privačios / Nuosavos lėšos  
+ (iii) Kitos lėšos  

 3. Ar projektas atitinka visas toliau nurodytas tinkamumo sąlygas?

  • projektas iš dalies arba visiškai finansuotas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis;
  • projektas visiškai įgyvendintas: pateikta galutinė įgyvendinimo ataskaita, išmokėta visa prašyta paramos suma bei pasiekti numatyti rodikliai;
  • projektas įgyvendintas be pažeidimų ar sankcijų.

☐ Taip ☐ Ne

  1. Nominacija

Pasirinkite tik vieną nominaciją ir įrašykite jos pavadinimą.

 
  1. Projektas atitinka šiuos privalomus kriterijus

Įrašykite bent vieną pasirinktos nominacijos kriterijaus pavadinimą bei pagrįskite atitiktį kriterijui.

(Ne mažiau nei 200 žodžių)

 
  1. Projekto aprašymas

Trumpai aprašykite teikiamą projektą. Santraukoje turi būti nurodyta, kokios problemos šiuo projektu buvo sprendžiamos. Kodėl šis projektas buvo reikalingas? Kokia buvo pradinė situacija rengiant šį projektą? Projekto tikslų minėti nereikia – tik aprašyti kontekstą.

(Ne mažiau nei 300 žodžių)

 

 

 

 

  1. Projekto tikslai

Atsižvelgdami į aprašytą kontekstą, nurodykite, kokių tikslų buvo norima pasiekti šiuo projektu (galima remtis ir projekto paraiškoje teikta informacija)? Nerašykite apie projektą sudarančias veiklas, nes jos bus aprašytos toliau esančiame laukelyje.

Projekto tikslai turi būti numeruoti.

 

 

 

 

 8. Projekto veiklos ir rezultatai

Kokios veiklos buvo vykdytos šiame projekte (chronologiškai)? Trumpai aprašykite visas projekto įgyvendinimo metu vykdytas veiklas. Kokių rezultatų buvo pasiekta šiuo projektu? Kaip pasikeitė situacija po projekto įgyvendinimo? Kur įmanoma, pateikite statistinius duomenis, tačiau pokyčiai gali būti aprašomi ir be skaičių, paprastais teiginiais (pvz.: padidėjo pajamos, pasikeitė socialinė / finansinė / gamtosauginė aplinka, į veiklą buvo įtrauktos įvairios kitos organizacijos, išaugo pardavimai ar lankytojų skaičius ir pan.).

(Ne mažiau nei 300 žodžių)

 

 

 

  1. Projekto metu išmoktos pamokos

Į kokius svarbiausius dalykus būtų verta atkreipti dėmesį įgyvendinant panašaus pobūdžio projektus? Kas šiame projekte Jums buvo įdomaus ir netikėto? Ką šiame projekte būtų buvę galima atlikti geriau?

 
  1. Papildoma informacija apie projektą
Bendradarbiavimo veiklos: ar projektas galėtų būti priskirtas prie gerųjų bendradarbiavimo projektų pavyzdžių? Jei taip, kokią naudą (tiesioginę ir (arba) netiesioginę) gavo kiekvienas iš bendradarbiaujančių subjektų po projekto įgyvendinimo?

 

 

 

 

Inovatyvumas: ar projekte buvo diegiamos inovacijos? Jei taip, trumpai aprašykite, kaip projektas prisidėjo prie inovacijų sklaidos, bei nurodykite, ar projekto įgyvendinimo metu sukurtas rezultatas (prekės, paslaugos, technologijos ir kt.) pagerino vykdomas veiklas arba procesus ir kaip?

 

 

 

 

Jaunimo įtrauktis: ar projektas susijęs su jaunimo (iki 29 m. imtinai) įtrauktimi? Jei taip, kokia tiesioginė ar netiesioginė pridėtinė vertė šios amžiaus grupės asmenims buvo sukurta įgyvendinus projektą?

 

 

 

 

  1. Projekto įgyvendinimą atspindinčios nuotraukos

Prašome pateikti bent 3 geros kokybės projekto įgyvendinimą atspindinčias nuotraukas. Esant galimybei, pateikite daugiau nuotraukų ar net filmuotą medžiagą. Prie Jūsų pateiktos medžiagos bus nurodoma jų autorystė, todėl būtinai nurodykite, kas yra nuotraukų ar filmuotos medžiagos savininkas.

______________