Kviečiame į Strateginio plano pristatymo renginį

2023 m. gruodžio mėn. 1 d. 9 val., organizuojamas nuotolinis informacinis renginys „Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginio plano aktualijos“.

Prisijungimo nuoroda :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzA2M2NmNGYtNjhlNC00NTVhLTg5NmYtMjFjZDEzN2IyNzM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d145c137-e4d7-474e-bc26-65c614615844%22%2c%22Oid%22%3a%22f283fbef-833b-455b-af37-fb2001fca3c4%22%7d

Informacinio renginio metu planuojama aptarti kraštovaizdžio elementų pritaikymo galimybes gamybinėse veiklose, diskutuoti apie reikalingus strateginio plano keitimus susijusius su geros agrarinės būklės reikalavimais.

Informacijos apie Jūsų dalyvavimą renginyje lauksime el. paštu a.ribasauskiene@zur.lt arba tel. 8 65239578.