Kviečiame teikti pastabas dėl projektų inovatyvumo vertinimo metodikos

Žemės ūkio ministerija parengė ir pateikė derinimui Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl projektų inovatyvumo vertinimo metodikos patvirtinimo” projektą Nr. 23-178 (toliau – Projektas).

Projektas parengtas siekiant prisidėti prie efektyvesnio paramos panaudojimo, Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano bei kitų programų tikslų įgyvendinimo, įvertinti projektų inovatyvumą nustatant atrankos pirmumo ir tinkamumo kriterijus.

Projekte aprašyta bendra investicinių projektų inovatyvumo vertinimo tvarka, inovatyvumo vertinimo kriterijai ir jų reikšmės, vertinimo rezultatų apskaičiavimas ir interpretavimas.

Nuoroda į Projektą – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/236925f0917811edb55e9d42c1579bdf

Maloniai kviečiame teikti pastabas bei pasiūlymus dėl šio Projekto prašome teikti iki 2023 m. sausio mėn. 20 d., el. paštu – m.rezgys@zur.lt