Kviečiame teikti pastabas dėl Ūkininko arba jo partnerio profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimų

Žemės ūkio ministerija parengė ir pateikė derinimui Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-131 „Dėl Ūkininko arba jo partnerio (partnerių) profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo” projektą Nr. 23-5344 (toliau – Projektas).

Projektas parengtas siekiant pakeisti nuostatą dėl išsilavinimą / kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pripažinimo profesiniam pasirengimui ūkininkauti, kadangi pagal šiuo metu galiojančias Ūkininko arba jo partnerio (partnerių) profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimų aprašo, patvirtinto Žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-131, nuostatas dalis specialybių, susijusių su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla, nepatenka į Lietuvos švietimo klasifikatoriaus, patvirtinto Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. ISAK-520, Švietimo plačiąją grupę „Žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė ir veterinarija“. Taip pat papildoma nuostata, kad profesinis pasirengimas ūkininkauti pripažįstamas ir pateikus Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos baigimo pažymėjimą (261062110, 261081106, 296081073). Be to, atsisakoma nustatytos formos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų naudojimo. Nustatoma, kad baigus mokymus, pažymėjimus išduos pati įstaiga. Projekte atlikti kiti redakcinio ir techninio pobūdžio pakeitimai.

Pastabas bei pasiūlymus dėl šio Projekto galima teikti iki 2023 m. balandžio mėn. 28 d.

Nuoroda į Projektą – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6af2b040da9711eda305cb3bdf2af4d8