Kviečiame teikti siūlymus dėl melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų investicijų projektų finansavimo

Žemės ūkio ministerija parengė ir pateikė derinimui Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. 3D-328 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų investicijų projektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo” projektą Nr. 23-260 (toliau – Projektas).

Projektas parengtas atsižvelgiant į tai, kad Žemės ūkio ministerijos asignavimuose nuo 2023 m. yra skirta lėšų dotacijoms savivaldybėms ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti.

Projektu yra siekiama patvirtinti valstybei nuosavybės teise priklausančių blogos būklės melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų, vykdomų pagal investicinę priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių melioracijos statinių rekonstravimo ir remonto darbams“, jos finansavimo tvarką, investicinių projektų pateikimo, vertinimo, lėšų skyrimo ir administravimo tvarką.

Šiuo metu nėra numatyta minimali tokio investicijų projekto vertė ir ši investicinė priemonė „Valstybei nuosavybės teise priklausančių žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių melioracijos statinių rekonstravimo ir remonto darbams“ jau nebefinansuojama iš Valstybės investicijų programos, todėl šiuo Projektu siūloma numatyti šiai investicinei priemonei taikomą mažiausią paramos sumą vienam projekto vykdytojui – 300 tūkst. Eur (įskaitant PVM).

Tinkamais naudos gavėjais būtų laikomi –  žemės sklypų savininkai ir (ar) žemės sklypų teisėti naudotojai.

Tinkamos finansuoti investicinės priemonės investicijų projekto išlaidos (įskaitant PVM):

 1. Melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbai;
 2. Melioracijos inžinerinių statinių tyrinėjimo ir projektavimo darbai;
 3. Melioracijos darbų techninė priežiūra;
 4. Melioracijos projektų ekspertizės išlaidos;

Atrenkant savivaldybes, kuriose būtų vykdomi investicinės priemonės investicijų projektai, būtų taikomi šie baseininio principo kriterijai:

 1. Upės baseino dydis, teikiant pirmenybę didesniam upės baseinui;
 2. Pabaseinių išsidėstymas, pradedant žemiausia ir problematiškiausia pagrindinės upės vieta.

Numatomi reikalavimai projekto vykdytojui:

 1. Investicinė priemonė pradedama įgyvendinti nuo investicinės priemonės investicijų projekto teritorijos pagrindinės upės žemiausios vietos;
 2. Investicinės priemonės investicijų projektas turi būti rengiamas kadastro vietovių ribose;
 3. Kadastro vietovių, įtraukiamų į investicinės priemonės investicijų projektą, parinkimo prioritetai:
  • Artumas iki investicinės priemonės investicijų projekto teritorijos pagrindinės upės žemiausios vietos (prioritetas teikiamas arčiausiai iki investicinės priemonės investicijų projekto teritorijos pagrindinės upės žemiausios vietos esančiai kadastrinei vietovei);
  • Didesnis lėšų poreikis melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbams;
  • Didesnis blogos būklės magistralinių melioracijos griovių ilgis;
  • Rekonstruotinų melioracijos inžinerinių statinių sąsaja su gretimoje kadastro vietovėje rekonstruotais ar numatytais rekonstruoti melioracijos grioviais ir (ar) sureguliuotais upeliais (nuoseklumas);

Taip pat numatomi rekonstruotinų melioracijos objektų parinkimo prioritetai:

 1. Didesnis melioracijos griovio ar sureguliuoto upelio bendras sausinamas plotas (vandentakio baseino dydis);
 2. Melioracijos objektas, surenkantis vandenį iš neveikiančios ar neefektyviai veikiančios drenažo sistemos.

 

Maloniai laukiame Jūsų pastabų ir siūlymų dėl šio projekto iki 2023 m. sausio mėn. 20 d., el. paštu – m.rezgys@zur.lt

Nuoroda į Projektą – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/dd910a61928111edb55e9d42c1579bdf