Kviečiame teikti siūlymus dėl susietos paramos už galvijus

Žemės ūkio ministerija parengė ir pateikė derinimui Žemės ūkio ministro įsakymo “Dėl 2023-2027 m. susietosios pajamų paramos už mėsinius galvijus, avis ir ožkas administravimo taisyklių patvirtinimo” projektą Nr. 23-895 (toliau – Projektas).

Projekto tikslas – nustatyti 2023–2027 m. susietosios pajamų paramos už mėsinius galvijus, avis, ir ožkas, kuria palaikomos mėsinių galvijų, avių ir ožkų laikytojų pajamos, didinamas ūkių konkurencingumas ir tvarumas bei gerinama produkcijos kokybė, skyrimo tvarką ir reikalavimus.

Projekte numatyta, kad susietosios pajamų paramos išmokos bus mokamos valdos valdytojams, atitinkantiems visus šiuos reikalavimus:

  1. kurie, vadovaudamiesi tiesioginių išmokų taisyklėmis, einamaisiais metais pateikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai (toliau – Agentūra) paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus ir šiose paraiškose nurodė, jog prašo skirti susietąją pajamų paramą už mėsinius galvijus, avis ir ožkas;
  2. už valdoje einamaisiais metais laikotarpiu nuo sausio 15 d. iki gruodžio 31 d. nepertraukiamai išlaikytas ne mažiau nei 30 kalendorinių dienų iki paskutinės laikymo dienos savo ir (ar) valdos partnerio (-ių), ir (ar) šeimos narių vardu nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre (toliau – ŪGR) įregistruotas ir suženklintas ne jaunesnes kaip 60 kalendorinių dienų amžiaus avis ir (ar) ožkas bei (ar) ne jaunesnius nei 12 mėn. amžiaus mėsinius galvijus. Mėsiniai galvijai ir (ar) avys, ir (ar) ožkos turi būti ŪGR įregistruoti iki einamųjų metų lapkričio 30 d.

Susietosios paramos išmokų dydžiai už mėsinius galvijus yra diferencijuoti pagal mėsinio galvijo kraujo laipsnio dalį. Išmokos už mėsinius galvijus, kurių mėsinės veislės kraujo laipsnio dalis sieks 51 ir daugiau proc., bus daug didesnės (85 proc.), negu mėsinių galvijų, kurių mėsinės veislės kraujo laipsnio dalis nesieks 51 proc. Papildomai bus mokamas 6 Eur priedas už produktyvumo tyrimus, jei pareiškėjas įgyvendins 2023–2027 m. susietosios pajamų paramos už mėsinius galvijus, avis ir ožkas administravimo taisyklių 8 punkto reikalavimus. Susietosios paramos išmokų dydžiai už avis ir ožkas bus mokami už gyvulio vnt.

Pastabas bei pasiūlymus dėl šio Projekto prašome teikti iki 2023 m. sausio mėn. 30 d., el. paštu – m.rezgys@zur.lt

Nuoroda į Projektą ir priedus – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/8b0a982098c511eda06e9a4a8dd92fc1