Kvietimas veisti miškus

Ūkininkai, turintys nenašių, dirvonuojančių ar sunkiai dirbamų žemių kviečiami apželdinti jas mišku. Nuo kovo 2 d. pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“. Tai pirmasis paraiškų priėmimo etapas šiais metais, jam skirta 15 319 400 Eur paramos lėšų.

 

Teikti paraiškas gali juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise, bei savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.

 

Remiama veikla

 

Pagal veiklos sritį „Miško veisimas“ remiamas miško veisimas (mokama vienkartinė kompensacinė išmoka), įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka). Taip pat įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama įveisiamo miško išmokos dalis, proporcinga atsodinamų sodmenų kiekiui.

 

Parama neteikiama, jei sodinami trumpos rotacijos želdiniai (kirtimų rotacijos trukmė – iki 15 metų), kalėdinės eglutės ir greitai augančių rūšių medžiai, skirti energijai gaminti. Želdinant greitai augančias medžių rūšis, kurių laikotarpis tarp dviejų kirtimų yra nuo 15 iki 20 metų, parama teikiama tik jų įveisimo išlaidoms kompensuoti. Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos nemokamos. Tuo tarpu savaime mišku apaugusioje (kai papildomai želdinti nereikia) žemėje miško įveisimo išmoka nemokama, o miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka mokama, jei žėlinių vidutinis amžius yra iki 5 metų.

 

Paraiškos miškui įveisti priimamos iki balandžio 29 d. Kaip ir ankstesniais metais, paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt.

 

Atrankos kriterijai ir suteikiami balai

 

Miško veisimo projektai vertinami suteikiant balus už atitiktį veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams. Privalomas mažiausias paraiškų atrankos balų skaičius yra 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos.

 

Atrankos kriterijai:

 

  1. Visi su paramos paraiška pateikti miško želdinimo ir žėlimo projektai skirti tik miško žėliniais apaugusio ploto priežiūrai, apsaugai ir ugdymui ir (arba) miškui veisti miško žėliniais apaugančiame plote, kuriame reikalingas tik papildomas želdinimas (kai miško žėliniai sklype sudaro 50 proc. ir daugiau reikalingo tankio, vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimais), – skiriama 20 balų.

 

  1. Daugiau nei 50 proc. ploto, kuriame veisiamas miškas, priskiriama prie vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, nustatytų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakyme Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, – skiriama 15 balų.

 

  1. Miškas veisiamas žemėje, kurios bent vieno sklypo našumas yra iki 32 balų imtinai, – skiriama 15 balų.

 

  1. Visi su paramos paraiška pateikti miško želdinimo ir žėlimo projektai suprojektuoti taip, kad beržai, pušys, eglės ar juodalksniai arba jų kombinacija želdinių sudėtyje sudaro daugiau kaip 80 proc., – skiriama 15 balų.

 

  1. Miškas veisiamas savivaldybės teritorijoje, kurios miškingumas yra iki 33,3 proc., – skiriama 10 balų.

 

  1. Pareiškėjas, veisiantis mišką jam (arba ir bendraturčiams) nuosavybės teise priklausančioje žemėje, yra:

 

fizinis asmuo – skiriama 15 balų;

juridinis asmuo – skiriama 10 balų.

 

  1. Veisiamas miškas ribojasi su esamu mišku arba su veisiamu mišku, už kurį skirta parama ir kuriame laikomasi numatytų įsipareigojimų pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ar Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ arba Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“, – skiriami 5 balai.

 

  1. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško kooperatyvo narys – skiriami 5 balai.

 

Pareiškėjams surinkusiems vienodą atrankos balų skaičių, kai skirtos paramos nepakanka visoms paraiškoms finansuoti, atliekamas papildomas paraiškų atrankos vertinimas. Tokiu atveju pirmenybę skiriama pareiškėjams:

 

  •     kurie yra negavę paramos pagal priemonės veiklos sritį arba Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“;
  •     pagal mažiausią preliminarią paramos sumą, apskaičiuotą pagal pareiškėjo paraiškoje nurodytus duomenis.

 

Išmokų dydžiai

 

2019 m. buvo patvirtinti nauji miško įveisimo, įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokų dydžiai.

 

Miško įveisimo išmoka Eur už 1 ha Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo kasmetinė išmoka (mokama 12 metų) Eur už 1 ha
Paprastoji pušis 1273 405
Paprastoji eglė 1169 326
Karpotasis ir plaukuotasis beržai, paprastasis skroblas 1192 150
Juodalksnis 1196 150
Europinis ir plačiažvynis maumedžiai 2512 258
Paprastasis klevas, paprastasis uosis, kalninė guoba, paprastasis skirpstas, paprastoji vinkšna 3116 278
Mažalapė liepa 3182 221
Bekotis ir paprastasis ąžuolai, paprastasis bukas 3576 294
Drebulė 2121 173
Hibridinė drebulė 2763 189

 

 

Veisiant medžių rūšis, nenurodytas lentelėje, taikoma mažiausia miško įveisimo išmoka (1 169 Eur už 1 ha), įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka (150 Eur už 1 ha).

 

Paminėtina, kad miško veisimo išmokų dydžiai taikomi 2019 ir vėlesniais metais pateiktoms paraiškoms. Tuo tarpu įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokų dydžiai taikomi už 2019 (ir vėlesnius) metus mokamoms kompensacinėms išmokoms, nepriklausomai nuo paraiškos pateikimo ir miško įveisimo datos.

 

NMA informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.