LR ŽŪR VII – asis suvažiavimas

2003 m. vasario 25 d. Kaune įvyko LR ŽŪR VII – asis ataskaitinis ir rinkiminis suvažiavimas. Tai buvo neeilinis suvažiavimas ir pagal svečių gausumą, ir pagal sudėtį. Suvažiavime dalyvavo net 77 svečiai, tarp kurių buvo Vyriausybės vadovas A.M.Brazauskas, Žemės ūkio ministras  J.Kraujelis, Seimo KRK pirmininkas G.Kniukšta bei Seimo nariai: M.Pronckus, G.Mikolaitis, J.Čiulevičius, V.Rinkevičius, V.Velikonis, K.D. Prunskienė, R.Karbauskis,  Alytaus, Panevėžio, Jurbarko, Kretingos ir kitų rajonų merai, socialinių partnerių lyderiai.

LR ŽŪR pirmininkas J.Ramonas, kaip visada rėžė tiesiai šviesiai.  Svečiams pirmininkas priminė, kad  LR ŽŪR niekada nebuvo ir nebus organizacija, kuria būtų galima manipuliuoti.

Prof. LR ŽŪR garbės pirmininkas A.Stancevičius be kita ko, paragino ŽŪM pagaliau perduoti veislininkystės ir sėklininkystės organizavimą LR ŽŪR. Pasak profesoriaus, toks nutarimas jau seniai pasirašytas, bet vis delsiama jį patvirtinti.

A.M.Brazauskas sureagavo į J.Ramono grasinimą partijoms savo pirmuosius dešimtukus derinti su LR ŽŪR, kitaip žemdirbiai neremtų rinkimuose partijų, to nepadariusių. Premjeras paragino vadovautis demokratiniais principais.

Be kita ko, premjeras pažadėjo neužmiršti smulkiųjų ūkininkų, kurie surengė piketą. Štai ir pagal SAPARD programą per  metus 420 mln. Lt  gavo tik stambieji ūkiai. A.M.Brazauskas jau būsimai Vyriausybei palinkėjo daugiau dėmesio skirti socialiniams reikalams kaime.

Seimo KRK pirmininkas G.Kniukšta informavo apie Seime rengiamus du strateginius dokumentus dėl ES lėšų įsisavinimo: Kaimo plėtros planą ir Bendrąjį programavimo dokumentą.

Po pertraukos LR ŽŪR VII – asis suvažiavimas ėmėsi naujo pirmininko ir vicepirmininkų rinkimo. Į Pirmininkus pasiūlomi: J.Ramonas ir A.Amšiejus.  Be kita ko, J.Ramonas jau buvo sutikęs visuomeniniais pagrindais būti Prezidento patarėju agrariniais klausimais. A.Amšiejui atsiėmus savo kandidatūrą, suvažiavimas 172 balsais ir 4 susilaikius pirmininku antrai kadencijai išrinko J.Ramoną.

Vicepirmininkais išrenkami: A.Amšiejus, G.Staliūnienė ir A.Ražauskas.

Be kita ko, suvažiavimas nustatė ir patvirtino naują LR ŽŪR nario mokestį – 5000 Lt stojamasis mokestis ir iki 3000 Lt padidintas metinis mokestis.

Po suvažiavimo įvykusiame LR ŽŪR tarybos posėdyje buvo atleistas direktorius Liudvikas Kryžius ir paskirtas naujas direktorius – juo tapo LR ŽŪR vyr. specialistas kooperacijai Remigijus Urbonas.

Bendradarbiavimas

2003 05 28. LR ŽŪR prezidiumo posėdis. Tarp svečių – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius V.Šileikis. Svečias – ne atsitiktinai dalyvavo posėdyje, nes vyko diskusija „Savivaldos vaidmuo ir uždaviniai integruojantis į ES“. Pagrindinis pranešėjas – Vilniaus Gedimino technikos universiteto dr.  R.Čiupaila.

Aptarta, kaip veikia savivaldos organizacijos kai kuriose ES šalyse, ko galima iš jų pasimokyti ir kokia patirtis būtų naudinga LR ŽŪR.  R.Čiupaila konstatavo, kad pasikeitus LR ŽŪR pirmininkui, labai pasikeitė ir organizacijos taktika. Vadovaujant prof. A.Stancevičiui, LR ŽŪR garsėjo švietėjiška misija ir sugebėjimu derėtis, o dabar LR ŽŪR ėmėsi kovotojų misijos. Ar geras pasikeitimas? Vieningos nuomonės svečiams ir šeimininkams pasiekti nepavyko, tačiau buvo rasta ir galimybių vieniems iš kitų pasimokyti.

Diskusija su politikos apžvalgininkais

2003 06 27 d. LR ŽŪR prezidiumo posėdis. Diskutuota apie organizacijos tikslus, uždavinius ir prioritetines kryptis. Tarp svečių – LAEI atstovas K.Jaskelevičius, VDU Politikos mokslų ir diplomatijos instituto dėstytojas A.Kulakauskas, politologas L.Bielinis bei VVU dėstytojas R.Lazutka.  Surengta įdomi diskusija su svečiais ir žiniasklaidos atstovais: Valdžios institucijų ir visuomeninių organizacijų įtaka kaimo ir miesto santykiams“.

Žinios iš Briuselio

2003 08 29 d. LR ŽŪR prezidiumo posėdis. Darbotvarkėje itin svarbus klausimas: „ES Bendrosios žemės ūkio ir kaimo  plėtros politikos reforma bei jos įtaka Lietuvai“. Pranešimą parengęs  ŽŪM Žemės ir maisto ūkio integracijos į ES departamento direktorius L.Čiakas informavo apie tai, kas vyksta ES Kaimo plėtros komitete Briuselyje. Šalių, balandžio mėnesį  pasirašiusių stojimo į ES sutartį, atstovai turi teisę dalyvauti ES Komiteto bendrosios žemės ūkio reformos posėdžiuose stebėtojais ir turi galimybę pasisakyti. Tarp Lietuvai aktualių klausimų – Briuselyje buvo diskutuojama dėl pieno ir grūdų produktų intervencinių kainų. ES narių žemės ūkio ministrai susitarė, kad sumažėjus intervencinėms kainoms, skirtumas būtų kompensuojamas iš tiesioginių išmokų.  Išmokos už galvijus pasiliks iš SAPARD lėšų.

2003 12 19 d. LR ŽŪR prezidiumo posėdis. LR ŽŪR pirmininkas J.Ramonas pateikė informaciją apie dalyvavimą II – ojoje Europos kaimo plėtros konferencijoje Zalcburge (Austrija).

V.Kazakevičius pasiteiravo dėl nuolatinio žemdirbių atstovo Briuselyje etato steigimo – Lietuva liko vienintelė ES šalis, neturinti tokio atstovo.  Pasak LR ŽŪR vicepirmininkės G.Staliūnienės, tokiam atstovui išlaikyti bei patalpoms nuomoti reikėtų 1,5 mln. Lt per metus. Seimo KRK ir ŽŪM tariasi dėl finansavimo galimybių.

A.Jakas pranešė, kad 2004 m. planuojama iš Vakarų šalių gamintojų atsivežti 200 javų kombainų ir 180 traktorių.

2004 m.

2004 02 27 d. LR ŽŪR prezidiumo posėdis. ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktorė J.Stakėnienė pranešė, kad šiandien pasirašomos paskutinės sutartys pagal SAPARD programą. Ji pristatė Lietuvos pasirengimą  įgyvendinti ES struktūrinių fondų paramą 2004-2006 m.

Posėdyje pritarta ketinimams 2004 balandžio 20 d. pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Pramonininkų konfederacija.

Pareiškė nepasitikėjimą vicepirmininku

2004 04 16 d. LR ŽŪR tarybos posėdis. Organizacijos pirmininkas J.Ramonas ir direktorius R.Urbonas pateikė 2003 m. veiklos ataskaitą ir jau pradėtus vykdyti 2004 m. veiklos planus. J.Ramonas sakė, kad šiuo metu LR ŽŪR daromas iki šiol nematytas ir nepatirtas stiprus psichologinis bei moralinis spaudimas. Tačiau konkrečių atvejų neminėjo.

Aptarti ir valdžios institucijų veiksmai siekiant spartesnės sėkmingos kaimo integracijos į ES. Pranešimą parengė žemės ūkio ministras J.Kraujelis. Pasak ministro, sudėtinga laiku parengti visus dokumentus, nes net apie 60 proc. visų Lietuvos dalyvavimo ES dokumentų tenka žemės ūkio sričiai.

LR ŽŪR vicepirmininkui A.Ražauskui taryba  50 narių pritarus ir 8 susilaikius, pareiškė nepasitikėjimą. Priežastis – nustatyti keli atvejai, kai LR ŽŪR organizacijos valstybės institucijoms pateikia balsų daugumos poziciją atskirais klausimais, o A.Ražauskas savo nuožiūra, su niekuo nesitardamas, pateikia visiškai priešingą poziciją/nuomonę.

Protesto akcijų nuotaikos

2004 05 28. LR ŽŪR prezidiumo posėdis. Tarp svečių – Seimo nariai: Z.Mačernius ir R.Karbauskis. Posėdyje vyravo žemdirbių surengtų protesto akcijų užtveriant kai kuriuos kelius, nuotaikos. Paskelbta, kad 8 žemdirbiams teismuose iškeltos bylos. Pirmininkas J.Ramonas pasiūlė kreiptis į kandidatus į Prezidentus – tegul viešai išsako savo požiūrį į kaimo ir žemės ūkio problemas.

ŽŪM Kaimo plėtros ir struktūrinės paramos koordinavimo skyriaus vedėjas M.Palionis parengė pranešimą apie Kaimo plėtros planą 2004-2006 m.

Veikla Briuselyje kainuoja

2004 07 16 d. LR ŽŪR ir Integracijos į ES komiteto jungtinis posėdis Kaune, LR ŽŪR.

Pirmiausia svarstytas LR ŽŪR dalyvavimas COPA/COGECA veikloje. Už 2003 ir 2004 m. sumokėta 219.985 Lt nario mokesčio.  2005 m. mokėti reikės 60.884 EUR ir tai bus su 47 proc. lengvata.  Tiek ir gauta lėšų šiam atstovavimui iš ŽŪM.  Problema – trūksta lėšų kelionėms į posėdžius Briuselyje. Viena kelionė kainuoja apie 3.000 Lt.

ŽŪM ES reikalų ir tarptautinių ryšių departamento direktorius L.Čiakas parengė pranešimą apie ES Bendrosios žemės ūkio politikos įgyvendinimą Lietuvoje. Pasak L.Čiako, BŽŪP pasekmės – artėjimas prie pasaulinių kainų, konkurencija, ūkių specializacija, naujas požiūris į vartotojus.

2005 m.

Pirmininkas tapo parlamentaru

2005 03 07. LR ŽŪR tarybos posėdį vedė laikinai LR ŽŪR pirmininko pareigas einantis vicepirmininkas A.Amšiejus, o J.Ramonas posėdyje dalyvavo jau kaip Seimo narys. Iš LR ŽŪR pirmininko pareigų jis pasitraukė vasario 14 d.

Veiklos ataskaitas už 2003-2004 m. pateikė LR ŽŪR komitetų vadovai: Savivaldos komitetas (R.Misiūnienė), Integracijos į ES komitetas (K.Patiejūnas), Agroserviso ir kooperacijos komitetas (A.Jakas), Daržininkystės ir sodininkystės komitetas (K.Bružikas), Pieno komitetas (B.Markauskas), Mėsos komitetas (K.Jurevičius), Kaimo plėtros komitetas (P.Žymančius), Netradicinės gyvulininkystės komitetas (Č.Tallat-Kelpša) ir Grūdų komitetas (A.Macijauskas).

Ataskaitą pateikė ir LR ŽŪR direktorius R.Urbonas) bei LR ŽŪR vicepirmininkai: A.Amšiejus ir G.Staliūnienė.

Diskusijos buvo aštrios. Kai kurie LR ŽŪR nariai, pavyzdžiui, K.Starkevičius, kritikavo direktorių R.Urboną ir siūlė jį atstatydinti. Tačiau prof. A.Stancevičius siūlė palaukti suvažiavimo, kuris įvyks jau po mėnesio. Pasak profesoriaus, krizės priežastys – pastaraisiais metais Vyriausybė ir ŽŪM atėmė iš LR ŽŪR daug anksčiau pavestų funkcijų, todėl organizacijai tapo sunku išsilaikyti, ji pateko į savotišką krizę. V.Juodsnukis kritikavo vicepirmininkę G.Staliūnienę, kuri, pasak jo, daugiau užsiėmė tik LŪS, o ne LR ŽŪR reikalais.

A.Amšiejus pasiūlė atstatydinti LR ŽŪR direktorių R.Urboną. Po diskusijų balsuojant šiam pasiūlymui pritarė 15 tarybos narių, tačiau 50 narių susilaikė, todėl sprendimas atstatydinti direktorių nebuvo priimtas.

LR ŽŪR taryba nutarė sušaukti neeilinį organizacijos suvažiavimą 2005  04 15 d.