Marijampolės PRC veiklos ataskaita ir perspektyvos

Vasario 12 d. Marijampolės profesinio rengimo centro (PRC) direktorius Gražvydas Juodišius pristatė 2019 m. darbo ataskaitą ir pateikė planą 2020 m.  mokyklos tarybai, kurios narių tarpe yra ir LR ŽŪR Savivaldos organizatorius Marijampolės sav. Sigutis Jundulas.

 

Direktorius G. Juodišius apžvelgdamas 2019 m. veiklos planą, pabrėžė, kad siekė plėtoti patrauklią ir lanksčią profesinio mokymo sistemą, apimančią pirminį, tęstinį ir neformalųjį profesinį mokymą, suderintą su darbo rinkos paklausa.

„Sudarėme sąlygas plėsti praktinį profesinį mokymą darbo vietoje, skatindami pameistrystę bei glaudžiai bendradarbiaudami su socialiniais partneriais, siekiame mokiniams suteikti kompetencijas, kurios padeda sėkmingai įsidarbinti. Dėmesį skyrėme vykdomų programų ugdymo turinio, jo formavimo įgyvendinimui, edukacinės aplinkos vystymui, pagalbos teikimo mokiniui ir mokytojui vystymo, veiklos viešinimo bei komunikacijos klausimams. Siekiant ugdymo kokybės buvo atliekamas bendrojo ugdymo veiklos kokybės ir profesinio mokymo programų įsivertinimas“, – informavo G. Juodišius.

Siekiant patenkinti Marijampolės regiono darbo rinkos poreikius buvo siekiama aukštesnės mokymo kokybės, kuriama mokymo kokybės užtikrinimo sistema, nuolat tobulinama mokytojų kvalifikacija. Mokiniams buvo siūloma įvairios mokymosi formos, ugdomos jų bendrosios ir dalykinės kompetencijos,  plėtojama socialinė partnerystė. Sudarytos sąlygos mokytis specialiųjų poreikių mokiniams pagal jų gebėjimus.

 

Marijampolės PRC dirbo 229 darbuotojai: iš jų du direktoriaus pavaduotojai, vienas praktinio mokymo vadovas, 6 skyrių vedėjai, iš jų trys turi antrąją vadybos kvalifikacinę kategoriją ir trys vedėjai dar neįgiję vadybos kvalifikacinės kategorijos; 5 švietimo pagalbos specialistai; dirba 41 bendrojo ugdymo mokytojai, jų kvalifikacija: mokytojas ekspertas – 1, mokytojas metodininkas – 16, vyresnysis mokytojas – 20, mokytojas – 3, nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos mokytojas – 1; 79 profesijos mokytojai, jų kvalifikacija: profesijos mokytojas metodininkas – 8, vyresnysis profesijos mokytojas – 41, profesijos mokytojas – 12, nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos mokytojas – 18.

Žemės ūkio technologijų sektoriniame praktinio mokymo centre 2018-2019 m. m. mokėsi 88  mokiniai, 205 mokiniai iš atvykstančių mokyklų, praktinio mokymo organizavimas 189 mokiniams įgyjantiems, tobulinantiems kvalifikaciją ir persikvalifikuojantiems.

 

„Marijampolės PRC aktyviai dirba žemdirbių tęstinio mokymo srityje. Čia organizuojami suaugusiųjų mokymai: traktorininko, jaunojo ūkininko mokymo kursai, vykdoma žemės ūkio veikla. Vertinu kokybišką profesijos mokytojų darbą ir žinių bei gebėjimų perteikimą tiek pirminio, tiek tęstinio profesinio mokymo srityje. Kadangi dalyvauju kompetencijų vertinimo darbe, galiu tik pasidžiaugti profesijos mokytojų reiklumu ir kompetencija“, – kalba S. Jundulas.

 

Marijampolės PRC 2019 m. laimėjo prizines vietas tarptautiniuose, respublikiniuose ir regioniniuose profesinio meistriškumo konkursuose:

  •  tarptautinis jaunųjų barmenų konkursas „Eurocup 2019“ (Prešov, Slovakija) – II ir III vietos;
  •  „Lietuvos kulinarinio ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ – I vieta;
  • Tarptautiniame virėjų-padavėjų konkurse „Sveikata ir nulinės atliekos“ (Casargo, Italija) – Simpatijos prizas.

 

Marijampolės PRC dalyvavo Higienos instituto organizuotame konkurse „Sveikatą puoselėjanti įmonė“ ir gavo padėką už darbuotojų sveikatos puoselėjimo idėjų plėtrą, sveikesnės visuomenės kūrimą.

 

Ministro pirmininko padėkos raštu tarp dešimties geriausių profesinių mokyklų mokinių apdovanoti trys Marijampolės PRC mokiniai.

 

 

2019-aisiais Marijampolės PRC vykdė aktyvią projektinę veiklą:

Erasmus+ , CPVA, Nordplus Adult, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ESFA finansuoti pilietinių, bendruomeninių, kvalifikacijos tobulinimo, jaunimo mainų projektai, mokinių stažuotės ir kt. projektai ir iniciatyvos.

 

2020 m. veiklos planuose – neformaliojo švietimo mokymo programos organizavimas ir įgyvendinimas; mokytojų etatinio apmokėjimo Marijampolės PRC modelio įgyvendinimas  pagal pakeistus teisės aktus 2020 m.; bendradarbiavimo ryšių stiprinimas su švietimo institucijomis, verslo įmonėmis, savivaldybėmis, socialiniais partneriais.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.