Naujovės pažangiems ūkininkams

Birželio 27 d. ūkininko Kęstučio Mykolaičio ūkyje Žemės ūkio rūmai organizavo lauko dieną pagal įgyvendinamą projektą „Inovatyvių daugianarių pasėlių technologijų panaudojimas ekologinio žemės ūkio optimizavimui”. 

Marijampolės sav. ekologiškai ūkininkaujantis Kęstutis Mykolaitis turi stambiausią ekologinį ūkį savivaldybėje, kuriame augina sertifikuotas įvairių javų sėklas. Į lauko dieną susirinko didelis būrys motyvuotų klausytojų ir ne tik iš ekologinių ūkių. Šiandien jau ir neekologiškai ūkininkaujantys pradeda mąstyti, kaip taupiai naudoti žemę ir materialinius resursus švaresniam produktui užauginti.

Dauguma ūkininkų pirmą kartą pamatė ūkininko laukuose ir išgirdo iš Joniškėlio bandymų stoties mokslininkų lūpų apie dvinarius , trinarius pasėlius, t.y., kai tame pačiame lauke auginami keli skirtingi augalai. Toks augalų auginimas leidžia pagerinti piktžolių kontrolę, išpildyti gerą sėjomainą.

Štai pas ūkininką Kęstutį labai iš po žiemos išretėjo žieminiai kvietrugiai, todėl pavasarį į tą lauką buvo įsėti žirniai, dar vėliau – raudonieji dobilai, todėl dabar visi trys augalai,  nepaisant sausringų metų,  sėkmingai  auga,  nekonkuruodami tarpusavyje ir stelbdami piktžoles.

Lauko dienos dalyviai taip pat apžiūrėjo kaip žydi ekologiškai  auginamos baltosios garstyčios, aliejiniai linai, žaliuoja žirnių laukas.

Projekto „Inovatyvių daugianarių pasėlių technologijų panaudojimas ekologinio žemės ūkio optimizavimui” tikslas – skatinti ūkius diegti biotechnologines naujoves ir didinti veiklos pelningumą, integruojant juos į šiuolaikinėmis daugianarių (dvinarių ir trinarių pasėlių) pasėlių technologijomis auginamų ekologinių miglinių, pupinių, aliejinių ir kitų augalų gamybą, siekiant užtikrinti užaugintos ekologinės produkcijos konkurencingumą, dirvožemio derlingumo, biologinės įvairovės ir aplinkos išsaugojimą.

Įgyvendinant projektą, atsižvelgiant į skirtingas Lietuvos klimatines sąlygas ir žemdirbystės intensyvumą bus įrengta 10 demonstracinių dvinarių/trinarių pasėlių bandymų. Bandymai bus vykdomi sertifikuotuose ekologiniuose ūkiuose. Bus įrengti trijų rūšių pasėliai: 1) trinaris javų ir kt. augalų, 2) dvinaris mišrus pupinių javų ir miglinių žolių bei 3) dvinaris/trinaris miglinių javų – daugiamečių pupinių žolių (taikant supaprastintą žemės dirbimą).

Prieš parenkant tinkamiausią dvinarį/trinarį pasėlį, visų pirma įvertinama ūkininko turima technika, patirtis, dirvožemio ir klimato sąlygos, sėjomainos analizė. Bandymai įrengiami vadovaujantis iš anksto parengta metodika. Bandymų trukmė – 1-2 metai, priklausomai nuo pasirinkto pasėlio ir jo technologijos. Trinario javų ir kt. augalų pasėlio bei dvinario mišraus pupinių javų ir miglinių žolių pasėlio trukmė bus vieneri metai. Miglinių javų – daugiamečių pupinių žolių (taikant supaprastintą žemės dirbimą) pasėlių technologijos eiga bus tokia: pirmais tyrimo metais (2018 m.) bus suformuotas daugiamečių pupinių žolių pasėlis, pritaikytos mechaninės priemonės sėklos guoliavietei paruošti ir atlikta žieminių kviečių sėja; antrais tyrimo metais (2019 m.) bus taikomos augalų konkurenciją ribojančios priemonės.

Projekto metu bus vertinami augalų produktyvumo formavimosi dėsningumai,  įtaka piktžolėtumui. Bus nustatomas augalų prekinės produkcijos kiekis, imami augalų ėminiai ir juose nustatomos pagrindinės maisto medžiagos (NPK). Įvertinant augalų įvairovės naudą, remiantis surinktais duomenimis, bus pateiktas ūkio maisto medžiagų balanso skaičiavimas. Bus atlikti dirvožemio agrocheminiai tyrimai (Corg. ir Nsum.), šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija (naudojant infraraudonųjų spindulių dujų analizatorių SRS-SD 1000).  Pateiktos rekomendacijos dirvožemio savybių kitimą (struktūrą, organinių liekanų suirimą,  makrofaunos kiekį ir kt.) įvertinti organoleptiškai.

Projekto pabaigoje bus pateiktos dvinarių/daugianarių pasėlių auginimo technologijos.

Projektas „Inovatyvių daugianarių pasėlių technologijų panaudojimas ekologinio žemės ūkio optimizavimui“ įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“.