Novatoriškas ŽŪR projektas pristatytas ES mastu

Birželio 26-27 d. Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) konsultantė dr. Edita Karbauskienė dalyvavo Europos Sąjungos Bendrosios žemės ūkio politikos tinklo (angl. EU CAP Network) Europos inovacinius projektus (toliau –EIP) įgyvendinančių grupių atstovų susitikime, kuris vyko Graikijos centrinės Makedonijos sostinėje Salonikuose (Thessaloniki).

Renginio tema „Prisitaikymas prie klimato kaitos – novatoriški sprendimai ūkių atsparumui didinti“. Graikijos, Lenkijos, Latvijos, Ispanijos, Vengrijos ir Lietuvos EIP grupių atstovai buvo pakviesti pristatyti įgyvendinamus projektus.

ŽŪR konsultantė dr. Edita Karbauskienė renginio dalyviams pristatė ŽŪR įgyvendinamą projektą „Tarpinių pasėlių diversifikavimas ir daugiafunkcinių savybių panaudojimas dirvožemio tvarumo ir anglies sekvestracijos potencialo didinimui bei trąšų poreikio mažinimui“, kurio tikslas – įdiegti ūkiuose tarpinių pasėlių diversifikavimo ir jų daugiafunkcinių savybių panaudojimo inovatyvias technologijas, didinančias dirvožemio tvarumą ir anglies sekvestracijos potencialą bei mažinančias šiltnamio efektą sukeliančių dujų  (ŠESD) emisijas ir trąšų poreikį.

„EIP projektų pristatymo ir patirties pasidalinimo vizitai suteikia galimybę neformaliai keistis gerąja patirtimi ir naujoviškais sprendimais tarp įvairių šalių EIP grupių atstovų, skatina potencialų bendradarbiavimą tarp projektų mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje bei paskatina kurti tarptautines grupes bendriems projektams įgyvendinti. Novatoriška žemės ūkio praktika yra labai svarbi norint pasiekti ES klimato kaitos tikslus ir padaryti sektorių atsparesnį. Bandydami ir įgyvendindami naujovišką praktiką, EIP projektai padeda žemės ūkiui prisitaikyti prie klimato kaitos, pvz., kovoja su ekstremaliais oro reiškiniais, vandens trūkumu, biologinės įvairovės nykimu, naujų kenkėjų ir ligų bei dirvožemio organinių medžiagų praradimo padariniais, erozija. Galime didžiuotis, kad ŽŪR projektas buvo pristatytas kaip vienas iš novatoriškų, kurio pavyzdžiu gali pasinaudoti ir kitos šalys. Išklausėme skirtingų šalių plataus spektro projektų pristatymus augalininkystės ir gyvulininkystės sektoriuose bei praktiškai susipažinome su Graikijos EIP grupių įgyvendinamais projektais. Vienas projektų – „Maistinių medžiagų įsisavinimo dirvožemyje didinimas naudojant mikorizę“ buvo pristatytas ūkininko auginančio svogūnus ūkyje, pademonstruotas mikorizės inokuliato gamybos procesas ir trumpas inokuliato panaudojimas. Kitas projektas – „Žiedinės ekonomikos principų taikymas dviem kultūrom, panaudojant dirvožemio gerinimo priemonę, pažymėtą ekologiniu ženklu (SOIL CIRCLE)“ skirtas kompostavimo technologijų ir komposto panaudojimo inovacijų pristatymui. Siekiant suteikti daugiau galimybių užmegzti ryšius ir keistis žiniomis, vyko darbas grupėse“, – sako dr. Edita Karbauskienė.

Plenarinius pranešimus skaitė Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato (DG AGRI) Mokslinių tyrimų ir inovacijų skyriaus politikos pareigūnė Aniko Seregelyi, o renginio dalyvius pasveikino Graikijos Makedonijos regiono žemės ūkio gubernatoriaus pavaduotojas George Kefalas.