Pagalba įsigyti ūkiniams gyvūnams

Kviečiame 2018 m. gegužės 1 d.– birželio 15 d. teikti paraiškas dėl valstybės pagalbos ūkiniams gyvūnams (išskyrus kiaules) įsigyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatytoje buferinėje afrikinio kiaulių maro zonoje.

Žemės ūkio ministerija, siekdama suteikti valstybės pagalbą ūkiniams gyvūnams (išskyrus kiaules) įsigyti buferinėje afrikinio kiaulių maro (toliau – AKM) zonoje, skelbia  paraiškų priėmimą savivaldybėse š. m. gegužės 1 d.– birželio 15 d.

Priemonei „Pagalba ūkinių gyvūnų įsigijimui“ įgyvendinti 2018 m. patvirtinta 65 tūkst. Eur.

Pareiškėjams atlyginama iki 80 procentų, bet ne daugiau kaip 580 Eur vienam pareiškėjui, kitų, išskyrus  kiaules, ūkinių  gyvūnų įsigijimo išlaidų.

TINKAMI PAREIŠKĖJAI, KURIE:

  1. vykdydami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) nurodymus paskerdė, sunaikino kiaules arba kiaulės nugaišo dėl AKM ligos. Kiaulės turėjo būti registruotos Ūkinių gyvūnų registre (toliau – ŪGR);
  2. sudarė sąlygas VMVT ištirti skerdžiamas kiaules laboratorijoje dėl AKM;
  3. įsipareigoja trejus metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių ir auginti kitų rūšių ūkinius gyvūnus, išskyrus kiaules, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. B1-800 „Dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos nustatymo“ (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/302406403e5f11e498a79e861091cd92/hcpCnDnPYW) (toliau – VMVT įsakymas) nustatytoje buferinėje zonoje;
  4. įsigijo kitų rūšių ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, kuriuos nustatyta tvarka suženklino, įregistravo ŪGR ir jų laikymo vieta yra VMVT įsakymu nustatytoje buferinėje zonoje.

PARAIŠKŲ IR KT. DOKUMENTŲ TEIKIMAS

Paraiškų priėmimo laikotarpiu prašome pareiškėjus kreiptis į savivaldybės administraciją pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą ir pateikti šiuos dokumentus:

  1. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą;
  2. užpildytą paraišką, ūkinių gyvūnų įsigijimo įrodymo dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas (pridedama PARAIŠKA);
  3. pareiškėjui išduotą mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“, kopiją.

Paraiškos įvertinamos per 20 darbo dienų nuo paraiškos gavimo savivaldybėje dienos, išskyrus atvejus, kai pareiškėjui išsiųstas paklausimas dėl papildomos informacijos ir (ar) dokumentų pateikimo. Įsigytų kitų rūšių ūkinių gyvūnų duomenų suvestinė ir savivaldybės administracijos patvirtinti paraiškų originalai išsiunčiami  Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra).

Agentūra registruotu laišku per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja pareiškėjus apie sprendimą dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo ir išmoka valstybės pagalbą.

Informaciją  dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-914  „Dėl Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklių patvirtinimo“ rasite  pagal nuorodą:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5de254f07a6f11e49386e711974443ff/ktgiNQtDtO

Žemės ūkio ministerijos informacija