Palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimas – Žemės ūkio paskolų fondo teikiama didesnė parama ūkio subjektams

Vadovaujantis valstybės pagalbos priemonės „Palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimas COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schema, patvirtinta 2020 m. birželio 26 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-482, nuo šių metų liepos 1 d. keičiama garantinės įmokos ir palūkanų kompensavimo tvarka.

 

Nustatyta, kad palūkanos ir garantinė įmoka už garantijos suteikimą kompensuojamos:

 • kaimo vietovėje veikiantiems ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba;
 • pripažintoms žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba;
 • kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), neturinčioms pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) statuso, užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba, kurios veiklą vykdo ne ilgiau kaip 2 metus ir jei per paskutinius keturis ketvirčius, ėjusius prieš paraiškos pateikimą, supirktų iš savo narių šių pagamintų žemės ūkio produktų vertė yra didesnė kaip 50 proc. visų per tą patį laikotarpį supirktų žemės ūkio produktų vertės.

 

Pagalbos dydis:

Vienam pagalbos gavėjui pagalbos suma (palūkanų kompensacija, garantinės įmokos kompensacija ir anksčiau suteikta pagalba pagal kitas priemones) negali viršyti:

 • 100 000 Eur – ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine gamyba,
 • 800 000 Eur – pripažintoms žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba;
 • 800 000 Eur – kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), neturinčioms pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) statuso, užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba.

 

Garantinės įmokos už garantijų teikimą kompensavimo sąlygos:

 • kompensuojamas už paskolas ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas investicijoms finansuoti, už paskolas trumpalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti, darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti,
 • kompensuojama 100 proc. garantinės įmokos, sumokėtos nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

 

Palūkanų kompensavimo sąlygos:

 • kompensuojamos už paskolas ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas investicijoms finansuoti, už paskolas trumpalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti, darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti, kooperatinių bendrovių iš savo narių jų pagamintai žemės ūkio produkcijai supirkti,
 • kompensuojama: 100 proc. palūkanų, sumokėtų nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. ir 80 proc. palūkanų, sumokėtų nuo 2021 m. sausio 1 d.,
 • bendras palūkanų kompensavimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo paskolos ar lizingo sutarties pasirašymo dienos,
 • maksimali metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama kompensacija – 8 proc.
 • imantys paskolas su garantija, kartu su Paraiška garantijai gauti, pateikia Paraišką dėl palūkanų kompensavimo. Jokių kitų papildomų dokumentų pateikti nereikia.

 

Palūkanų kompensavimas imantiems paskolas be garantijos

Nuo 2020 m. liepos 1 d. Bendrovė administruoja palūkanų kompensavimą už paskolas ir lizingo paslaugas, suteiktas ir be Bendrovės garantijos.

Norint gauti šią paramą, Žemės ūkio paskolų garantijų fondui reikalingi šie dokumentai:

ūkio subjektas pateikia

 • paraišką dėl palūkanų kompensavimo ir joje nurodytus dokumentus,
 • kredito sutarties kopiją (jei jos nepateikia kredito įstaiga)

kredito įstaiga pateikia

 • informaciją apie sumokėtas palūkanas.

Paraiškos formą galima rasti Žemės ūkio paskolų garantijų fondo svetainėje internete www.garfondas.lt

 

Tikimės, kad teikiama valstybės parama sudarys palankias sąlygas gauti finansavimą, kuris užtikrins veiklos tęstinumą, sumažins skolinimosi kaštus.

 

ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO VEIKLOS PAKEITIMAI NUKENTĖJUSIEMS NUO KORONAVIRUSO PROTRŪKIO

 

Žemės ūkio ministerija, siekdama sumažinti COVID-19 pandemijos įtaką ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste, padidino finansinių paslaugų prieinamumą, sudarė palankesnes skolinimosi sąlygas užtikrinant veiklos tęstinumą, išsaugant darbo vietas.

 

Žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 3D-469 patvirtinti Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (toliau – Bendrovė) individualių garantijų teikimo nuostatai, kuriuose apspręstos individualių garantijų teikimo sąlygos ūkio subjektams, nukentėjusiems nuo koronaviruso (COVID-19) protrūkio.

 

Bendrovei suteikta teisė teikti individualias garantijas finansų įstaigoms dėl ūkio subjektams, nukentėjusiems nuo koronaviruso (COVID-19) protrūkio, teikiamų paskolų iki 2020 m. gruodžio 31 d. ir garantuoti:

 • iki 90 proc. neatgautos paskolos dalies grąžinimą finansų įstaigoms ir neatgautos finansinės nuomos (lizingo) sutartyje nustatytos kainos ar jos dalies sumokėjimą finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms už ūkio subjektams teikiamas paskolas ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) paslaugas;
 • iki 35 proc. negrąžintos paskolos dalies grąžinimą finansų įstaigoms ir negrąžintos finansinės nuomos (lizingo) sutartyje nustatytos kainos ar jos dalies sumokėjimą finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms už ūkio subjektams teikiamas paskolas ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) paslaugas.

 

Garantijos finansų įstaigoms teikiamos dėl paskolų, skirtų apyvartinėms lėšoms, įskaitant darbo užmokestį ir su juo susijusiems mokesčiams mokėti bei investicijoms finansuoti.

 

Sudaryta galimybė teikti individualias garantijas finansų įstaigoms dėl paskolų, kurioms nėra suteikta Bendrovės garantija (tik tuo atveju, jei paskolos grąžinimas atidedamas ir reikalingas papildomas užstatas) bei siekiant perfinansuoti kitoje finansų įstaigoje turimą negarantuotą paskolą.

 

Nuostatuose nustatyti ūkio subjekto, nukentėjusio nuo koronaviruso (COVID-19), tinkamumo gauti garantiją kriterijai. Garantija teikiama, jei ūkio subjektas 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomas sunkumų patiriančia įmone/ūkiu, taip pat, jeigu ūkio subjektas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki paraiškos dėl individualios garantijos suteikimo pateikimo Bendrovei dienos susidūrė su likvidumo problemomis ir atitinka vieną iš šių sąlygų:

 • ūkio subjekto skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmė (trumpalaikis turtas – atsargos) / trumpalaikiai įsipareigojimai) ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, prieš pateikiant paraišką dėl individualios garantijos suteikimo, yra mažesnė nei 1;
 • ūkio subjekto skolos rodiklio reikšmė (įsipareigojimai / turtas) paskutinio ataskaitinio ketvirčio pabaigoje, prieš pateikiant paraišką dėl individualios garantijos suteikimo, yra didesnė nei 0,6;
 • ūkio subjekto apyvarta sumažėjo daugiau kaip 10 proc. Ūkio subjekto vidutinė mėnesio apyvarta laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki paraiškos dėl individualios garantijos suteikimo pateikimo Bendrovei dienos lyginama su vidutine mėnesio apyvarta, buvusia per 2019 metus.

Nustatyta, kad teikiant garantijas, didžiausia paskolos suma ar finansinės nuomos (lizingo) sutartyje nustatyta kaina ar jos dalis negali viršyti 5 mln. Eur. Paskolos suma apskaičiuojama vadovaujantis viena iš šių sąlygų:

 • paskolos suma neturi viršyti dvigubo ūkio subjekto darbuotojams priskaityto darbo užmokesčio ir su juo susijusių išlaidų 2019 m.
 • paskolos suma neturi viršyti 25 proc. ūkio subjekto apyvartos 2019 m.
 • reikalinga kita paskolos suma, siekiant patenkinti likvidumo poreikius nuo paskolos sutarties pasirašymo momento ateinantiems 18 mėn. ūko subjektams, kurie priskiriami mažoms ir vidutinėms įmonėms, ir ateinantiems 12 mėn. ūkio subjektams, kurie priskiriami didelėms įmonėms.

 

Ūkio subjektai, nukentėję nuo koronaviruso (COVID-19) ir norintys gauti paskolas su garantija, pirmiausia turi kreiptis į finansų įstaigą dėl paskolos gavimo, užpildyti Paraišką dėl individualios garantijos suteikimo koronaviruso (COVID-19) protrūkio laikotarpiu ir prie jos esančius priedus (dėl palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimo), kurią finansų įstaiga pateiks kartu su kitais dokumentais. Paraiškos formą galite rasti Bendrovės svetainėje internete www.garfondas.lt.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.