Parama stichinių nelaimių pažeistiems miškams atkurti

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) miškininkus kviečia kreiptis paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Paraiškas galima teikti nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 30 d. Šiam paraiškų teikimo etapui skirta 762 802 Eur paramos lėšų.

Pareiškėjai gali būti privačių ir valstybinių miškų valdytojai, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

Pagal priemonę remiama veikla:

  1. miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas;
  2. miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas;
  3. stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.

Parama prevencinėms priešgaisrinėms priemonėms

Parama prevencinėms priešgaisrinėms priemonėms (pirma ir antra remiama veikla) skiriama tik už tas miško teritorijas, kurios pagal Lietuvos Respublikos miškų gaisringumo žemėlapį priskirtos prie didelės ar vidutinės gaisrų rizikos plotų. Kartu su paramos paraiška turi būti pateikta VĮ Valstybinių miškų urėdijos pažyma apie miško plotų priskyrimą prie didelės ar vidutinės gaisrų rizikos grupės.

Didžiausias galimas paramos intensyvumas vienam projektui, kai vykdomos miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimo bei miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimo ir gerinimo veiklos, – 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).

Parama pažeisto miško atkūrimui

Kai prašoma paramos trečiai remiamai veiklai, kartu su paramos paraiška turi būti pateikiamas miško želdinimo ir žėlimo projektas, parengtas vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimais. Kai miškas atkuriamas privačioje žemėje, miško želdinimo ir žėlimo projektas turi būti patvirtintas Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įgalioto asmens, kai miškas atkuriamas valstybinėje žemėje, – valstybinių miškų valdytojo įgalioto asmens.

Parama pažeistam miškui atkurti skiriama:

  • kai pažeistas ne mažesnis kaip 0,5 ha miško plotas,
  • kai dėl nelaimės buvo pažeista daugiau kaip 20 proc. medžių,
  • tik už tuos plotus, kuriuose pažeidimas užregistruotas po 2015 m. sausio 1 d., bet ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo.

Parama teikiama, jei stichinės nelaimės pažeistas miškas atkuriamas miško želdinimo (sodinant medžių ir krūmų sodmenis) arba mišriuoju miško atkūrimo būdu (plote auga žėliniai, tačiau reikalingas papildomas želdinimas), vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimais.

Parama skiriama mokant vienkartinę miško atkūrimo išmoką, kuri apskaičiuojama kiekvienam miško želdinimo ir žėlimo projektui atskirai, priklausomai nuo atkuriamų želdinių rūšinės sudėties. Išmokų dydžiai, taikomi nuo 2023 m. pateiktoms paraiškoms:

Medžių rūšys* Miško atkūrimo išmoka, Eur už ha
Paprastoji pušis 2 544
Paprastoji eglė 2 255
Karpotasis ir plaukuotasis beržai 2 017
Juodalksnis 2 022
Europinis maumedis 3 657
Paprastasis klevas, paprastasis uosis, kalninė guoba, paprastasis skirpstas, paprastoji vinkšna 4 125
Mažalapė liepa 3 995
Bekotis ir paprastasis ąžuolai, paprastasis bukas 4 564

Atkuriant medžių rūšimis, nenurodytomis lentelėje, taikoma mažiausia miško atkūrimo išmoka, t. y. 2 017 Eur už ha.

Išsamesnė informacija apie tai, kaip apskaičiuojamas paramos dydis, nurodyta veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse.

Paraiškų teikimo tvarka

Paramos paraiškos NMA teikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant jas elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt, arba teikiamos naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“) KPP administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.Kitais būdais teikiamos (pvz., paštu, per kurjerį, faksu ir t. t.) paraiškos nepriimamos. Paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 val.

Naudinga informacija

NMA informacija