Parengti natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapių projektai

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba), kuri yra atsakinga už natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapių sudarymą bei tvirtinimą parengė natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapių projektus, pagal kuriuos nustatytoms teritorijoms bus taikomos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) 96, 101, 102, str. numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Patvirtinus žemėlapius, bus nustatytos Įstatyme nurodytos natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų teritorijos.

I. Natūralios pievos ir ganyklos– neariami, nesausinami, nepersėjami žolynai, kuriuose vyrauja natūralūs laukiniai augalai, saugotini dėl jų svarbos žemės ūkio naudmenų plotų biologinei įvairovei. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos, taikomos natūraliose pievose ir ganyklose, nurodytos Įstatymo 96 straipsnyje:

Natūralias pievas ir ganyklas draudžiama suarti, sausinti arba kitaip keisti jų žolynų būklę ir sudėtį, užsodinti želdiniais ar įveisti mišką.

II. Pelkės ir šaltinynai– teritorijos, atitinkančios vieną arba kelis šių požymių:

  • teritorija patenka į inventorizuotus Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių pelkių ir šaltinynų plotus;
  • vyksta pelkėdaros procesas, kurio požymiai nurodyti Įstatymo 101 str. 2 dalyje;
  • pelkine augalija gausiai užaugusi buvusi vandens telkinio dalis;
  • požeminis vanduo natūraliai trykšta iš žemės paviršiaus.

Pelkėdara vyksta, jeigu yra visi šie požymiai:

  • vyrauja durpinis dirvožemis, kurio durpių sluoksnis ne mažesnis kaip 5 cm, arba dirvožemis priskiriamas šiems šlapžemių dirvožemių tipams: aliuvinis pelkinis, užneštasis (palaidotasis) arba deliuvinis glėjinis;
  • vyrauja pelkinė augalija: viksvos, nendrės, meldai, švendrai, kupstiniai švyliai, puplaiškiai, pelkiniai asiūkliai, kiminai, purienos, gegužliniai, gailiai, spanguolės ir žaliosios ar baltosios samanos;
  • žemė nuolat įmirkusi, nenusausinta.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos, taikomos pelkėse ir šaltinynuose, nurodytos Įstatymo 102 str. Pelkėse ir šaltinynuose draudžiama:

  • vykdyti teritorijos sausinimo darbus, keisti šaltinynų ir (ar) jų grupių hidrologinį režimą, ardyti pelkių ir apypelkių augalinę dangą, išskyrus atvejus, kai Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatyta tvarka atlikus poveikio aplinkai vertinimą priimamas sprendimas pritarti planuojamai ūkinei veiklai;
  • pelkes ir šaltinynus paversti ariamąja žeme ir (ar) miško naudmenomis, užsodinti želdiniais;
  • pelkes ir šaltinynus paversti žeme, užimta paviršiniais vandens telkiniais, išskyrus atvejus, kai žemės sklype įrengiamas vienas, ne didesnio kaip 0,1 hektaro ploto dirbtinis nepratekamas paviršinis vandens telkinys.

Su natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapiais galite susipažinti – https://biomon.lt/maps/index.php/view/map/?repository=szns&project=szns_web

Daugiau informacijos apie parengtus pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapius bei Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus galite rasti – https://vstt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/specialiosios-zemes-naudojimo-salygos?fbclid=IwAR0M8FhrGfS06jHBS1_VVctOowngNVLaXIVfnThTA5YvjhPru3Ls2Engwog

Atkreipiame dėmesį, kad tai yra projektiniai žemėlapių pasiūlymai, todėl savo nuomonę galite pareikšti elektroniniu paštu vstt@vstt.lt, aiškiai išdėstant esamas situacijas, aplinkybes ir siūlymus.