Pasikeitė ŽŪPGF teikiamų palūkanų ir garantinės įmokos kompensacijų sąlygos

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) primena, kad nuo 2021 m. liepos 1 d. pasikeitė ŽŪPGF teikiamų palūkanų ir garantinės įmokos kompensacijų sąlygos.

Pagrindinės dabar galiojančios dalies palūkanų kompensavimo sąlygos:

  • Dalis palūkanų kompensuojama už finansavimą, suteiktą su ŽŪPGF individualia garantija.
  • Dalis palūkanų kompensuojama šiems ūkio subjektams: kaimo vietovėje veikiantiems ūkio subjektams, žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), kaimo plėtros alternatyviąją veiklą vykdantiems kaimo vietovėje veikiantiems ūkio subjektams, žuvininkystės sektoriaus įmonėms.
  • Ūkio subjektai turi būti įregistravę sau priklausančią žemės ūkio valdą.
  • Kompensuojama 80 proc. finansų įstaigoms sumokėtų palūkanų, žuvininkystės sektoriaus įmonėms – 30 proc.
  • Metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba, negali būti didesnė kaip 4 proc.
  • Dalis palūkanų už ne ilgesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį nuo finansavimo sutarties pasirašymo dienos kompensuojama už paskolas investicijoms finansuoti ir perkantiems turtą lizingu iš lizingo bendrovių.
  • Ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, ir pripažintoms žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo finansavimo sutarties pasirašymo dienos kompensuojama dalis palūkanų, sumokėtų už apyvartinėms lėšoms papildyti ar biologiniam turtui įsigyti suteiktas paskolas.
  • Valstybės pagalba garantinės įmokos kompensavimui už garantijas, teikiamas paskoloms investicijoms finansuoti, ir valstybės pagalba palūkanų kompensavimui už paskolas ir lizingo paslaugas investicijoms finansuoti skiriama, jeigu išlaidos, susijusios su investicinio projekto įgyvendinimu, nėra padarytos iki ŽŪPGF sprendimo suteikti garantiją priėmimo dienos.
  • Taikomi valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos limitai, finansavimo tikslų apribojimai, apribojimai dalyvaujantiems tam tikrų programų priemonėse, pavyzdžiui, palūkanos nekompensuojamos imantiems paskolas investiciniams projektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones.