Paskolų portfelio garantijos – palankesnės sąlygos pasiskolinti apyvartinėms lėšoms ar biologiniam turtui įsigyti

Artėjant pavasario darbams, didėjant trumpalaikio ir biologinio turto, finansavimo poreikiui, įsigyjant sėklas, trąšas, augalų apsaugos produktus, kurą ir kt., kviečiame žemės ūkio subjektus aktyviai naudotis PPG priemone ir pasinaudoti jos teikiamais privalumais.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas nuo 2018 m. vidurio įgyvendina finansų inžinerijos priemonę – Paskolų portfelio garantijų priemonė (PPG priemonė). PPG priemonę administruoja „Luminor“ bankas.

PPG priemonė sudaro palankesnes sąlygas žemės ūkio subjektams pasiskolinti apyvartinėms lėšoms bei biologiniam turtui įsigyti esant nepakankama užstatui. Pagal Paskolų portfelio garantijos priemonę kredito įstaigai garantuojamas 80,0 proc. neatgautos paskolos dalies grąžinimas. Šis dydis taikomas kiekvienai į Paskolų portfelį įtrauktai Paskolai. Garantija naudojama kaip užtikrinimo priemonė ir palengvina aukštesnės rizikos žemės ūkio subjektams gauti finansavimą ūkio plėtrai ir modernizavimui. Be to PPG priemone garantuotoms paskoloms taikomos palankesnės finansavimo sąlygos, kompensuojamos palūkanos.

Pagal pasirašytą PPG priemonės įgyvendinimo sutartį su „Luminor“ banku (toliau -Sutartis), paskoloms, įtrauktoms į Paskolų portfelį, taikomos sąlygos:

 • Mažesnis administravimo mokestis, jis negali būti didesnis kaip 0,5 proc. paskolos sumos;
 • Metų palūkanų dydis ne didesnis kaip 5,0 proc;
 • Garantijos mokestį sumoka bankas, o ne žemės ūkio subjektas;
 • Bankas pasirūpina garantijos suteikimo formalumais, todėl žemės ūkio subjektams paskolos gavimo procesas tampa paprastesnis ir greitesnis.

Pagrindinės PPG priemonės sąlygos

Tinkami paskolų gavėjai :

 • Ūkio subjektai, užsiimantys pirmine gamyba, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra iki 100 tūkst. Eur;
 • Gyvulininkystės, pieno, uogų, vaisių ir (ar) daržovių sektoriuje veikiančios pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai).

Finansavimo forma: paskola arba kredito linija;

Laikotarpis: ne  ilgesnis kaip 36 mėn.;

Didžiausia garantuojamos paskolos suma:

 • iki 50 tūkst. Eur – ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine gamyba;
 • iki 300 tūkst. Eur – pripažintoms žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams).

Tinkamos išlaidos:

 • Kuras ir elektros energija ūkio reikmėms,
 • Trąšos,
 • Augalų apsaugos produktai,
 • Dauginamoji medžiaga (lauko, daržo ir sodo žemės ūkio augalų sėklos, sodinamoji ir kita medžiaga, skirta tam tikros veislės augalams dauginti ir kt.),
 • Auginimo terpė ir indai, skirti augalams daiginti ir auginti,
 • Pašarai ir (ar) jų priedai,
 • Medžiagos, skirtos pašarams ruošti,
 • Žemės ūkio technikos ir (ar) žemės ūkio įrangos atsarginės dalys,
 • Veterinarinės priemonės (veterinariniai biocidai, veterinarinėje medicinoje naudojami veterinariniai įrankiai, medžiagos ir kt.),
 • Pripažintų žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) perkama žemės ūkio produkcija,
 • Biologinis turtas.

Dalinis palūkanų kompensavimas

Už paskolas, suteiktas trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti su PPG priemonės garantija, suteikiama nereikšminga (de minimis) pagalba kompensuojant dalį kredito įstaigai sumokėtų palūkanų:

 • Kompensuojama 80,0 proc. sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį;
 • Metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama palūkanų kompensacija negali būti didesnė kaip 6 procentai;
 • Kompensacijos suma gali būti išmokama:
 • kas ketvirtį. Pagalba per kompensavimo laikotarpį skaičiuojama nuo orientacinės palūkanų normos (Europos Komisijos patvirtinta bazinė palūkanų norma bei kredito įstaigos marža);
 • per vieną kartą pasibaigus kredito ir (ar) kredito linijos grąžinimo terminui (kai sutartis trumpesnė nei 24 mėn.) arba praėjus 24 mėnesiams nuo kredito ir (ar) kredito linijos sutarties pasirašymo dienos nuo faktiškai sumokėtų palūkanų.
 • Bendra nereikšmingos de minimis pagalbos suma per einamuosius ir dvejus ankstesnius mokestinius metus negali viršyti:
 • Vienam kaimo vietovėje veikiančiam subjektui – 15 000 Eur,
 • Vienai žemės ūkio kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) – 200 000 Eur.
 • Palūkanų kompensavimą paskaičiuoja ir atlieka Žemės ūkio paskolų garantijų fondas.

Ūkio subjektas, norėdamas gauti palūkanų kompensaciją, kredito įstaigai kartu su dokumentais dėl paskolos suteikimo, pateikia:

 • Paraišką dėl dalies palūkanų, sumokėtų kredito įstaigai už trumpalaikį ir(ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktą kreditą su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensacijos išmokėjimo.

Žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) norėdami gauti palūkanų kompensaciją, kredito įstaigai kartu su dokumentais dėl paskolos suteikimo, pateikia:

 • Paraišką dėl dalies palūkanų, sumokėtų kredito įstaigai už trumpalaikį ir(ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktą kreditą su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensacijos išmokėjimo;
 • Dokumentą, patvirtinantį žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių sąrašą.

„Tikimės, kad žemės ūkio subjektai įvertins naujos finansinės priemonės privalumus ir aktyviai ja naudosis, siekdami palankesnėmis sąlygomis pasiskolinti apyvartinėms lėšoms ir biologiniam turtui įsigyti jau šį pavasarį” – teigia Žemės ūkio paskolų garantijų fondo l. e. direktoriaus pareigas Romalda Globienė.

» Išsami informacija apie „Luminor“ banko teikiamas paskolas

» Išsami informacija apie PPG priemonę