Patikslinti reikalavimai atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus išrašantiems atliekų tvarkytojams

Nuo šiol gaminių ir pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai bus išrašomi sutvarkius gaminių ir pakuočių atliekas tokiais atliekų naudojimo būdais, kokiais jų  kiekis įskaičiuojamas atsiskaitant Europos Komisijai už įvykdytas direktyvose nustatytas užduotis.

Tai numato aplinkos ministro patvirtinti Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo pakeitimai.

2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas atliekų naudojimo veiklų klasifikavimas, nurodytas Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedo III skyriuje. Atsižvelgiant į direktyvos dėl atliekų pakeitimą, iki šiol pagal kodus R3, R4 ir R5 klasifikuotos perdirbimo ir atnaujinimo veiklos detalizuotos į šias veiklas: perdirbimą į produktus ar medžiagas, kurios nenaudojamos kaip kuras, atnaujinimą siekiant produktus ar medžiagas panaudoti kaip kurą, kompostavimą, biodujų išgavimą, paruošimą naudoti pakartotinai, panaudojimą užpildant atliekomis, neorganinių statybinių atliekų perdirbimą, kitų neorganinių atliekų perdirbimą ar atnaujinimą, organiniais teršalais užteršto dirvožemio ar grunto valymą.

Kadangi pagal naują atliekų naudojimo veiklų klasifikavimą buvusios R3, R4 ir R5 kodais žymėtos perdirbimo ir atnaujinimo veiklos nuo šiol apima daugiau naudojimo veiklų ir ne visos naujos naudojimo veiklos įtraukiamos atsiskaitant Europos Komisijai apie direktyvose nustatytų gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo užduočių įvykdymą, apraše reikėjo patikslinti, kokiais kodais  atliekų tvarkytojai sutvarkę gaminių ir pakuočių atliekas turi teisę išrašyti gaminių ir pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus.

Pavyzdžiui, numatoma, kad tvarkant elektros ir elektroninės įrangos atliekas sutvarkymą įrodantys dokumentai išrašomi, jei šios atliekos sutvarkytos atliekant tokias atliekų pradinio apdorojimo ir naudojimo veiklas: ardymo veiklą, klasifikuojamą pagal kodus R12, S501, perdirbimą ar atnaujinimą, klasifikuojamus pagal kodus R301, R401, R502, paruošimą naudoti pakartotinai, kuris klasifikuojamas pagal kodus R305, R402, R504.

Numatyta, kad šiais patikslinimais atliekų tvarkytojai turi vadovautis išrašydami 2023 m. ir vėlesnių laikotarpių gaminių ir pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus bei patvirtinimus apie gaminių ir pakuočių atliekų sutvarkymą.

Aplinkos ministerijos informacija