Pažangiems ūkininkams didžiausia vertybė – žinios ir informacija

Gyvename nuolat kintančio pasaulio sąlygomis, todėl šiandien didžiausia vertybė – naujausia informacija, žinios ir įgūdžiai. Mokymasis visą gyvenimą tapo neatsiejama kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis, o ką jau bekalbėti apie žemdirbius, kai ES prasidėjus naujam 2014-2020 metų finansiniam laikotarpiui ir Lietuvai dalyvaujant šioje bendrosios žemės ūkio politikos reformoje pagrindiniai Kaimo plėtros politikos tikslai: skatinti žemės ūkio konkurencingumą; užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus; siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, įskaitant užimtumo ir verslumo kūrimą ir rėmimą. 

Žemės ūkio rūmai, siekdami būti kuo arčiau žemdirbių, įgyvendina Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimo programą, kurios tikslas – žemės ūkio veiklos subjektų ir kitų kaimo gyventojų informavimas apie: Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimą; Kooperacijos žemės ūkyje plėtrą; Žemės ūkio verslo planavimą ir veiklos teisinius klausimus. Pagrindinis programos uždavinys – kokybiškai, kvalifikuotai ir sistemingai konsultuoti žemės ūkio veiklos subjektus: teikti individualias konsultacijas, organizuoti konsultacinius renginius, kurie padėtų ūkininkams ir kitiems asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, pasinaudoti konsultavimo paslaugomis gerinant savo ekonominę ir aplinkosaugos veiklą ir prisidėti prie ES kaimo plėtros politikos prioritetų įgyvendinimo.

Įgyvendinant Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimo programą 2016 m. Žemės ūkio rūmų konsultantai suorganizavo 148 konsultacinius renginius – seminarus, atskirose šalies savivaldybėse: 98 seminarus – gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo klausimais; 20 seminarų – kooperacijos žemės ūkyje plėtros ir 30 seminarų žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniais klausimais.  Taip pat numatoma suteikė per 4 tūkst.  individualių konsultacijų ūkininkams ir kitiems asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla. Individualios konsultacijos bus teikiamos gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo, kooperacijos žemės ūkyje plėtros, žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniais klausimais.

Žemės ūkio rūmų sukurtas konsultavimo sistemos modelis, kai tiesiogiai dirbama su asocijuotais ir suinteresuotais žemės ūkio veiklos subjektais, ūkininkais, kooperatyvais ir kt. užtikrina operatyvų tikslinės informacijos perteikimą bei garantuoja spartesnį laukiamų rezultatų pasiekiamumą.

Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimo programą įgyvendina aukštos kvalifikacijos, gamybinę ir pedagoginę darbo patirtį turintys Rūmų specialistai – konsultantai, nuolat tobulinantys kvalifikaciją kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, mokymuose.