PRIVATUMO POLITIKA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų
PRIVATUMO POLITIKA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų (toliau – ŽŪR) svetainės naudotojų duomenys tvarkomi skaidriai, sąžiningai ir teisėtai, iš anksto nustatytais tikslais. Tvarkant vartotojų duomenis siekiama, kad jie būtų konfidencialūs ir tinkamai saugomi.

Privatumo politikoje nurodytų asmens duomenų valdytojas yra ŽŪR (Įm. kodas 135199748; Adresas: K. Donelaičio g. 2, 44213 Kaunas; El. p. zur@zur.lt; Tel. + 370 37 400351).

Asmens duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Ši privatumo politika nustato privatumo sąlygas naudojantis interneto svetaine www.zur.lt (toliau – svetainė).

Šiame dokumente pateikiama kaip tvarkomi naudotojų asmens duomenys, kaip jie gaunami bei kokios yra svetainės naudotojų asmens duomenų subjekto teisės.

Asmens duomenys yra pavardė, vardas, pašto ar e. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius bei kita.

Privatumo politika galioja visiems naudotojams, apsilankantiems ŽŪR socialinių tinklų paskyrose ar svetainėje, taip pat veiksmams, kuriuos galima atlikti ŽŪR svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose.

ŽŪR tvarkydami asmens duomenis:

 • laikosi galiojančių ir taikomų teisės aktų (tarp jų ir BDAR, reikalavimų);
 • tvarko asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • renka Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais, kiek tai leidžia teisės aktai;
 • asmens duomenis laikomi tokia forma, kad tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • imasi visų pagrįstų priemonių užtikrinant, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
 • neteikia asmens duomenų tretiesiems asmenims ir neviešina jų, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje arba teisės aktų nustatytais atvejais;
 • užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

ŽŪR renka ir tvarko privatumo politikoje išvardintus asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

 • sutikimas su šioje Privatumo politikoje numatytomis sąlygomis;
 • teisėtas interesas;
 • teisinės prievolės, kylančios ir taikomos, vykdymas.

ŽŪR neprašo pateikti ir netvarko specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją.

Sutikimo atšaukimas neįpareigoja ŽŪR automatiškai sunaikinti asmens duomenų.

ŽŪR renka informaciją apie naudotojus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

Slapukais gaunamą informaciją naudojama šiais tikslais:

 • užtikrinti svetainės funkcionalumą;
 • svetainės tobulinimui ir vystymui taip, kad ji dar geriau atitiktų naudotojų poreikius;
 • paslaugų plėtros ir naudojimosi svetaine analizei;

Sutikimą naudoti slapukus duodami šiais būdais:

 • neištrinant jų ir (ar) nepakeičiant savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;
 • valdyme apie slapukus paspaudus žymą „Sutinku“;

Galima bet kuriuo metu atšaukti ŽŪR duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti galima pakeičiant interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti, priklauso nuo naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės.

Tam tikrais atvejais, jei nesutinkama su slapukais ar jie ištrinami, gali sulėtėti naršymo internete sparta, būti apribotas tam tikrų svetainės funkcijų veikimas, blokuota prieiga prie svetainės.

Asmens duomenys nėra parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Asmens duomenys naudojami kaip nustatyta privatumo politikoje. Tačiau pasiliekama teisė pateikti informaciją apie naudotojus, jei privaloma tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to reikalauja teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

Apie surinktus duomenis, kiek tai būtina, galima atskleisti šioms trečiosioms šalims:

 • trečiosioms šalims paslaugų teikėjams;
 • trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis naudojamasi duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainės prieglobos tikslais.

Tačiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Nesaugomi pasenę, neaktualūs asmens duomenys. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka.

Renkami duomenys saugomi Europos Sąjungos (toliau – ES) teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti ŽŪR ar ŽŪR tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodant duomenis už ES ribų atliekami visi reikiami veiksmai, kad būtų užtikrinta, jog duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis privatumo politikos.

Perduodant duomenis naudotojai prisiima su duomenų perdavimu susijusią riziką dėl interneto saugumo.

Naudotojai turi šias teises:

 • žinoti (būti informuotu) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra tvarkomi;
 • reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius asmens duomenis;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai Jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 • reikalauti pateikti, jeigu tai techniškai įmanoma, pagal sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

ŽŪR pasilieka teisę nevykdyti prašymų ar reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

 • nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
 • valstybės saugumą ar gynybą;
 • viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Gavus prašymą, atsakymas pateikiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Nesutikus su ŽŪR veiksmais ar atsakymu į kreipimąsi, ŽŪR veiksmus ir sprendimus galima skųsti kompetentingai valstybinei institucijai įstatymų nustatyta tvarka.

Su privatumo politika susijusius dokumentus siųsti:

Adresas: K. Donelaičio g. 2, 44213 Kaunas

El. p. zur@zur.lt

 

Draudžiama šią privatumo politiką ir (ar) atskiras jos dalis naudoti, kopijuoti platinti be raštiško ŽŪR sutikimo.