Prof. Juliui Ramanauskui – 80

Lapkričio 25 d. Žemės ūkio rūmų laikinai einantis pirmininko pareigas vicepirmininkas Sigitas Dimaitis Rūmų bendruomenės vardu sveikino prof. Julių Ramanauską 80-mečio proga. „Dėkoju likimui, kad supažindino su charizmatišku, paaukojusiu savo gyvenimą darbui ir kooperacijos idėjoms žmogumi, kurį šiandien drąsiai galime vadinti „kooperacijos tėvu“. Jo naujas požiūris į kooperaciją įkvėpė ne vieną žemdirbį, o dalyvaujančius kooperacijos procese įgalino atrasti naujų idėjų ir galimybių“, – kalbėjo Sigitas Dimaitis.

Jubiliejaus proga prof. J. Ramanauskas buvo apdovanotas LR Seimo Kaimo reikalų komiteto padėkos raštu, kurį įteikė pats komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas, Žemės ūkio ministerijos ordinu, Žemės ūkio rūmų padėkos raštu. Nuoširdžiausius sveikinimus ir linkėjimus išsakė ŽŪK „Pieno gėlė“ vadovas Jonas Kuzminskas, ŽŪK „Agrolit“ direktorius Vilius Jundulas, Aleksandro Stulginskio ir Klaipėdos universiteto akademinės bendruomenės nariai, kolegos, draugai, buvę ir esami studentai.

Apie prof. Julių Ramanauską:

Julius Ramanauskas gimė 1936 m. lapkričio 24 d. Klaipėdoje. 1941 m. birželio 14 d. su šeima buvo ištremtas į Sibirą. 1959 m. baigė Altajaus politechnikos institutą. 1959-1962 m. dirbo Vilniaus r. Šumsko tarybiniame ūkyje vyriausiu inžinieriumi. 1962-1965 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje (dabar Aleksandro Stulginskio universitetas) aspirantūroje. 1965–1967 m. dirbo Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo institute mokslo darbuotoju, 1969–1971 m. – Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos fakulteto Socialistinių žemės ūkio įmonių gamybos organizavimo katedroje, o 1971–1972 m. – Mašinų eksploatacijos katedroje vyr. dėstytoju, 1972–2001 m. – Verslo vadybos katedros docentu, 2001–2008 m. pastarosios katedros profesoriumi ir vedėju, o nuo 2008 m. – Klaipėdos universiteto Vadybos katedros profesoriumi.

J. Ramanauskas 1966 m. apgynė technikos mokslų disertaciją ir 1973 m. jam buvo suteiktas docento vardas. 2000 m. Vytauto Didžiojo universitete apgynė habilituoto daktaro disertaciją ir 2001 m. jam buvo suteiktas profesoriaus vardas.

J. Ramanauskas buvo komisijos „Parengti dokumentus kooperacijai žemės ūkyje plėtotis“ (1994) darbo grupės narys, darbo grupės Kooperacijos įstatymo pakeitimo ir papildymo projektui parengti (1995), LR žemės ūkio rūmų agrarinės reformos komisijos narys (1995), darbo grupės Žemės ūkio kredito unijų (kooperatyvų) įstatymo projektui parengti (1996), darbo grupių Kooperatyvų (kooperatinių bendrovių) įstatymo projektui parengti, taip pat jo pakeitimo ir papildymo (1995–2001), Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus Agrarinės ekonomikos komisijos narys (nuo 2001), vaisių ir daržovių gamintojų organizacijų pripažinimo ir paramos joms teikimo strategijos ir taisyklių rengėjas (2002), ŽŪM rengiamos SAPARD veiklos metodinės priemonės ir paramos vertinimo darbo grupės narys (2002), darbo grupės, nustatančios ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti Lietuvos bendrojo programavimo dokumento (BPD) kaimo ir žuvininkystės plėtros prioriteto parama, verslo ir veiklos planų bei ekonominio gyvybingumo kriterijus, narys (nuo 2003), LŽŪU Senato narys (2001–2006), EVF mokslo komisijos pirmininkas, VU, KU, MRU, LŽŪU ir ŠU Vadybos mokslo krypties jungtinės doktorantūros komiteto narys (nuo 2009 m.).

Mokslinių interesų sritys: kooperacija ir kooperatyvai žemės ūkyje, inovacijos ir verslo projektų valdymas, verslo vertinimas, strategijų modeliai.

J. Ramanauskas parengė 120 įvairaus metodinio pobūdžio leidinių (keletas mokomųjų knygų paskelbta „WebCT“ ir „Moodle“ el. sistemoje), 323 mokslines publikacijas, 126 publicistinius straipsnis, šalies ir tarptautinėse konferencijose perskaitė 222 pranešimus, recenzavo 30 vadovėlių, mokomąsias knygas bei mokslines ataskaitas. Parašė monografijas: „Kooperatyvai žemės ūkyje“ (1997), „Kooperacijos teorija ir praktika“ (1998), „Kooperacijos pagrindai“ (2006, 2007), taip pat yra 10-ties kolektyvinių monografijų bendraautorius drauge su Lietuvos ir Lenkijos mokslininkais.

J. Ramanauskas aktyviai vadovavo ir įgyvendino 85 projektus, organizavo ir skaitė paskaitas ūkininkams, įmonių vadovams ir konsultantams, rengė paraiškas ir verslo planus ūkininkams ir žemės ūkio veiklos subjektams Europos Sąjungos paramai gauti.

Nuo 1998 m. konsultavo ir dirbo su Lietuvos šiltnamių asociacijos nariais dėl šiltnamių įmonių kooperatyvo įsteigimo.

Iš šiandien prof. habil. dr. Julius Ramanauskas teikia naudingas konsultacijas žemdirbiams, kooperatyvų vadovams, žemės ūkio veiklos subjektams, vykdo švietėjišką veiklą kooperacijos klausimais, moko ir konsultuoja konsultantus.

[Best_Wordpress_Gallery id=”77″ gal_title=”2016_11_25″]