S. Jankeliūnas: prof. A. Stancevičius – gėrio ir draugiškumo legenda

Džiaugiuosi, kad man teko laimė įsilieti į Lietuvos žemės ūkio rūmų tarybos veiklą, kai jiems (1991-2000 m.) vadovavo Lietuvos žemės ūkio akademijos garbės daktaras prof. Antanas Stancevičius.

1997 m. pradžioje susikūrus Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacijai, mes jutome profesoriaus   rūpestį ir palaikymą.  Prof. A. Stancevičius rūpinosi, kad žemdirbiams būtų skiriama parama, ypač tiems, kurie ūkininkauja mažesnio derlingumo žemėse, kad Lietuvoje būtų kuo sparčiau kuriami kooperatyvai. Profesorius pergyveno, kad šalyje nesunyktų smulkūs ir vidutiniai ūkiai. Jis akcentuodavo, kad visų pirma būtina sukurti ekonominius modelius, būtent tokiems ūkiams paremti.

Pradėjus veikti Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacijai, prof. A. Stancevičius tikėjo, kad prasidės smulkių bei vidutinių ūkių ekonominis bei organizacinis šuolis. Jis nuolat kartojo, jog šiam procesui paspartinti būtina kooperacijos plėtra. Smulkių ir vidutinių ūkių plėtrą palaikė tuometinis Žemės ūkio ministras Vytautas Einoris, skirdamas finansinę paramą.

Deja, skirta finansinė parama, nepadarė kooperacijos proveržio. Tam, suprantama, trukdė žemės ūkio žinybų vadovai, atstovaujantys stambaus ūkio plėtrai.

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, prasidėjo parama nederlingų žemių ūkininkams, o daug smulkių ir dalis vidutinių ūkių buvo galutinai išprašyti ir ištrinti iš žemės ūkio produkcijos gamintojų sąrašo.

Šiandien, prisimenant prof. A. Stancevičių, belieka tik pasidžiaugti, kad toks doras ir ryžtingas žmogus vadovavo tuometiniams Žemės ūkio rūmams.

Mylimas ir gerbiamas profesorius buvo ir Lietuvos žemės ūkio akademijoje studijuojančių studentų tarpe. Jo rūpestį ir šilumą teko pajusti ir mums – 1958-1965 m. laikotarpiu studijavusiems. Smagu, kad ir šiandien, panašių vadovų, pasekusių profesoriaus pėdomis dar esama.

Buvo liūdna ir skaudu atsisveikinti su gerbiamu profesoriumi Antanu Stancevičium 2007 m. rugpjūčio 24 d., kai jo palaikai atgulė Kauno r. Karmėlavos kapinėse. Tačiau mūsų atmintyje jis išliko kaip gėrio ir draugiškumo legenda.

Steponas JANKELIŪNAS

Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacijos garbės pirmininkas