Seminaras – lauko diena kooperacijos klausimais

Lapkričio 28 d. Šakių rajono ūkininkai, kaimo gyventojai ir savivaldybės darbuotojai dalyvavo Žemės ūkio rūmų seminare „Pasinaudojimo ES parama galimybės“, kurį vedė Kooperacijos ir teisės skyriaus konsultantė Laima Buitkienė.

„Kooperatyvai susivienijusiems ūkiams padeda pasiekti masto ir sinergijos efektą, sumažinti veiklos riziką bei padidinti bendrą veiklos konkurencingumą. Šiuos tikslus pasiekti individualiems ūkiams yra kur kas sunkiau, nei kooperuotiems ūkiams. Kooperatyvai padeda ūkininkams išplėsti rinkas ir įgyti geresnę derybinę poziciją. Tai ypač svarbu atokesnėse vietovėse veikiantiems ūkiams, kurioms dažnai būdinga asimetrinė informacija tarp pardavėjo ir pirkėjo, ir kur ūkininkai gali priklausyti tik nuo keleto prekybininkų arba perdirbimo įmonių. Šie tikslai veda ūkius prie didesnio ūkių ir prie visos žemės ūkio veiklos produktyvumo“, – su kooperacijos privalumais supažindino Laima Buitkienė.

Konsultantė supažindino seminaro dalyvius su Žemės ūkio rūmų darbais, vykdomais skatinant kooperaciją. Nuo pat Žemės ūkio rūmų atkūrimo (1991 m.) buvo skiriamas didelis dėmesys kooperacijai: organizuojami mokymai, vykdoma informacijos sklaida apie gerąją kooperacijos patirtį, organizuojamos diskusijos, apskritieji stalai, seminarai, taip pat teikiamos konsultacijos, teikiama pagalba rengiant paraiškas bei projektus, teikiama metodinė ir organizacinė pagalba kooperatyvams, organizuojant įvairius renginius kooperacijos temomis bei sprendžiant kitus su kooperacijos aktyvinimu susijusius kausimus.

Pažymėtina, kad ŽŪR daug dirba kooperacijos klausimais ir tarptautiniu mastu. Nuo 2005 m. ŽŪR yra tikrieji nariai COGECA (ES žemės ūkio kooperatyvų generaline konfederacija). Ši 1959 m. įkurta visuomeninė, lobistinė organizacija, atstovauja narių (kooperatyvų) interesams visais ES institucijų lygiais: Komisijoje, Taryboje, Parlamente, taip pat Ekonomikos, Socialiniame ir Regionų komitetuose. Ši organizacija vienija 25 apie 70 didžiausių ES žemdirbių organizacijų ir sudaro sąlygas įvairių ES žemės ūkio sektorių atstovų diskusijoms ir visų priimtinų problemų sprendimo būdų paieškai.

Vykdomos tarptautinės konferencijos kooperacijos klausimai, kuriose dalyvauja ne tik kooperatyvų lyderiai, bet ir mokslininkai, dirbantys kooperacijos klausimais, vyksta darbai ir diskusijos tarp Lietuvos, Estijos ir Latvijos žemės ūkio kooperatyvų dėl trečio lygio kooperatyvo įsteigimo ir bendro prekinio ženklo sukūrimo, bendradarbiauja su ES ir Lietuvos deleguotais atstovais ES institucijose ir įstaigose dėl kooperacijos veiklos klausimų svarstymo ES lygmeniu;

ŽŪR iniciatyva, kartu su Baltijos šalimis, buvo parašytas atviras laiškas Europos Komisijos komisarui atsakingam už žemės ūkį ir kaimo plėtrą H. Hohanui (Phil Hogan), kuriuo buvo siekiama tikslinių paramos lėšų skyrimo kooperacijai. Taip pat, buvo siekiama esamų Rusijos embargo sukeltos krizės valdymo mechanizmų spragų ištaisymo – išskirtinės paramos pieno sektoriui skyrimo, kuris būtent aktyvaus ir susitelkusio žemdirbių savivaldos darbo dėka buvo pasiektas;

ŽŪR konsultantė Laima Buitkienė supažindino seminaro dalyvius ir su kooperaciją stabdančiais veiksniais: nenoras dėti papildomų pastangų ir investicijų, smulkių kooperatyvų vyravimas, sunkiai apčiuopiama kooperacijos nauda, iniciatyvos trūkumas iš pačių ŽŪK, informacijos apie buvimą ŽŪK nariu ir teikiamą naudą stoka, pasitikėjimo nariais stoka, Išsilavinimo stoka, kooperacijos lyderių stoka (nebuvimas).

Žemės ūkio rūmuose aktyviai veikia Kooperacijos veiklos komitetas, kuriam vadovauja Lietuvos kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ pirmininkas Jonas Kuzminskas.

Po seminaro šakiečiai vyko į Ukmergės r. Deltuvos sen., Žalgirių k., Genutės ir Mindaugo Sakalauskų uogininkystės, daržininkystės ūkį, o vėliau – aplankė ir to paties rajono mėsinių galvijų ir elnių Ričardo Kvekšo ūkį, įsikūrusį Berzgainių k. Žemaitkiemio sen.

Renginį organizavo Šakių rajono savivaldybės Žemės ūkio skyrius drauge su Lietuvos žemės ūkio rūmais.