Sezoniniams darbams nudirbti pasinaudokite paslaugų kvitais

Primename, kad 2013 m. balandžio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas (toliau – Įstatymas), kuriuo yra sudarytos galimybės asmenims supaprastinta tvarka teikti atlygintinas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, kurios yra laikino pobūdžio arba vienkartinės ir kurioms teikti nereikalingi specialūs įgūdžiai, kvalifikacija, leidimai, pažymėjimai.

Įstatymas palengvino ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių subjektų administracinę naštą, nes žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimas pagal paslaugų kvitą prilygintas civiliniams teisiniams santykiams, todėl šio pobūdžio darbams nėra taikomi Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimai, taip pat paslaugų gavėjui nereikia informuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių apie paslaugas teikiantį asmenį bei mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokų nuo priskaičiuoto atlygio už suteiktas mokamas paslaugas sumos.

Paslaugų kvitų knygeles galima įsigyti VSD fondo valdybos teritoriniuose skyriuose, vienos knygelės kaina – 1,67 Eur, už ją apmokant į „Sodros“ sąskaitą AB DNB banke LT 82 4010 0424 0009 3865 bei nurodant mokėjimo kodą „400“. Knygelės kartu su žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų sąrašu asmenims išduodamos pateikus apmokėjimą įrodančius dokumentus (bankinius pavedimus (mokėjimo nurodymus) su mokėjimo įstaigos žyma, kvitus ar kitus dokumentus).

Vienas paslaugų teikėjas turi teisę teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas vienam paslaugų gavėjui ne ilgiau kaip 60 dienų, o jeigu paslaugų teikėjas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas teikia keliems paslaugų gavėjams – ne ilgiau kaip 90 dienų per kalendorinius metus, sumuojant kiekvieną mėnesį teiktų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų laiką dienomis, neatsižvelgiant į per dieną teiktų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų valandų skaičių. Šie paslaugų teikėjai yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – PSD) ir tai jiems užtikrina draustumą bei galimybę nemokamai naudotis medicinos ir sveikatos priežiūros paslaugomis gydymo įstaigose, sudariusiose sutartis su ligonių kasomis. PSD įmokas už paslaugų teikėją teisės aktų nustatyta tvarka sumoka „Sodrai“ Paslaugų gavėjas, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d. PSD įmoka yra 9 proc. nuo per mėnesį paslaugas teikusiam asmeniui apskaičiuoto atlygio (Įmokų kodas 352) nepriklausomai nuo to, kad paslaugų teikimo laikotarpiu paslaugų teikėjas jau yra draudžiamas PSD valstybės lėšomis (pvz., yra pensininkas, studentas) ar kaip vykdantis ekonominę veiklą (pvz., dirbantis pagal verslo liudijimą, vykdantis individualią veiklą ir pan.).

Paslaugų teikėjui, gavusiam už šias paslaugas per einamuosius metus daugiau nei 1750 eurų pajamų, atsiranda prievolė mokėti gyventojų pajamų mokestį.

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas teikiantys asmenys, registruoti  Darbo biržoje arba socialiai remtini, bedarbio ar socialiai remtino statuso nepraranda, nes pajamos gautos už teiktas paslaugas nėra su darbo santykiais susijusios pajamos.

Paslaugų gavėjas, kuriam teikiamos paslaugos pagal paslaugų kvitą, privalo ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos pateikti informaciją „Sodrai“ apie praėjusį mėnesį paslaugų teikėjo suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas. Tam paslaugų gavėjas turi užpildyti pranešimą apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus. Pranešimą galima pateikti per elektroninę asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui arba darbdaviui, taip pat „Sodros“ teritoriniame skyriuje.

Paslaugų gavėjas privalo sumokėti paslaugų teikėjui paslaugų kvite nurodytą atlygį pasibaigus kiekvienai žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo dienai arba pasibaigus šių paslaugų teikimo terminui, kuris negali būti ilgesnis kaip kalendorinė savaitė. Paslaugų teikėjas ir paslaugų gavėjas gali susitarti dėl ilgesnio apmokėjimo už suteiktas paslaugas termino, tačiau jis negali būti ilgesnis kaip 5 kalendorinės dienos pasibaigus paslaugų teikimui.

Paslaugų gavėjas privalo kontroliuoti, kad paslaugų teikėjas neviršytų maksimalaus 60 dienų termino, nustatyto žemės ūkio ir miškininkystės paslaugoms vienam paslaugų gavėjui teikti. Taip pat paslaugų gavėjas turi teisę drausti savo civilinę atsakomybę, paslaugų teikėjo sveikatą ir gyvybę savanoriškuoju draudimu.