Startuoja paraiškų priėmimas dėl paramos už Lietuvos senųjų veislių gyvulių išsaugojimą

Nuo balandžio 20 d. iki birželio 22 d. priimamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“.

Šiuo paraiškų rinkimo etapu veiklai „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ skirta 6 868 604 Eur paramos lėšų. Paraiškos renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.

Paraiškų teikimas karantino metu
Karantino metu paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pateikti per kurjerį. Taip pat paraiška ir prašomi dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, gali būti teikiami siunčiant elektroniniu paštu adresais, nurodytais NMA interneto svetainėje, bei kitomis elektroninėmis priemonėmis. Karantino metu pareiškėjas pasirašytą paraišką kartu su ja pateikiamais dokumentais NMA darbo laiku papildomai gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose galima pateikti paramos paraišką, mokėjimo prašymą tiesiogiai nekontaktuojant su kitais asmenimis), kurios įrengtos visuose NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad paraiškos per „paraiškų dėžutę“ gali būti teikiamos 2 darbo dienomis trumpiau, nei nustatytas paraiškų priėmimo terminas. Išsamesnė informacija apie reikalavimus teikiant paraiškas karantino laikotarpiu kvietime teikti paraiškas.
Kompensacinės išmokos – laikantiems ne mažiau kaip nustatytą skaičių gyvulių ir naminių paukščių
Kompensacinės išmokos ūkininkams mokamos už paraiškoje įsipareigotą nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių skaičių. Parama mokama iki 5 metų. Pareiškėjas turi laikyti bent 1 arklį (arba) galviją, (arba) 2 kiaules, (arba) 5 avis, (arba) 10 naminių paukščių, priklausančių Lietuvos senosioms veislėms, kurioms gresia išnykimas.
Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvuliai ar paukščiai turi būti įregistruoti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre (ŽŪIKVC). Taip pat iki paraiškos pateikimo pareiškėjai privalo atnaujinti ŽŪIKVC Gyvulių veislininkystės informacinės sistemos Pieninių galvijų, Arklių, Kiaulių ir Avių veislininkystės posistemiuose esančius duomenis.
Pagrindiniai įsipareigojimai
Gaunantys kompensacines išmokas už  nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimą ūkininkai įsipareigoja:
 • laikytis gyvūnų gerovės, gyvūnų sveikatingumo, ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo, veislinių kiaulių ženklinimo ir registravimo taisyklių reikalavimų;
 • išlaikyti paramos paraiškoje deklaruotą nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ar naminių paukščių skaičių 5 metus ir vykdyti veiklą nuo pirmos paramos paraiškos pateikimo dienos iki paskutiniųjų įsipareigojimo metų nustatytos žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios dienos;
 • ūkinius gyvūnus ir naminius paukščius veisti tik grynuoju veisimu, t. y. poruoti tik tos pačios veislės ūkinius gyvūnus arba naminius paukščius;
 • dalyvauti įgyvendinant teisės aktų pripažintos veislininkystės institucijos selekcinę programą;
 • vykdyti gyvulių produktyvumo tyrimus pagal galiojančias pripažintų veisimo organizacijų selekcines programas;
 • nuo paramos gavėjo nepriklausančių priežasčių sumažėjus pagal priemonę deklaruotų ūkinių gyvūnų skaičiui, per 30 kalendorinių dienų informuoti NMA ir pateikti įrodančius dokumentus bei atnaujinti duomenis apie ūkinių gyvūnų pokyčius valdoje vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.
Paramos dydis
Parama teikiama už šiuos nykstančių Lietuvos senųjų gyvulių ir naminių paukščių veislių laikomus ūkinius gyvūnus, skaičiuojant išmokos dydį vienam sutartiniam gyvuliui (SG):
 • už žemaitukų veislės arklius mokama 200 Eur už 1 SG;
 • už stambiųjų žemaitukų veislės arklius – 200 Eur už 1 SG;
 • už Lietuvos sunkiuosius arklius – 200 Eur už 1 SG;
 • už Lietuvos šėmuosius galvijus (karves, telyčias, veislinius bulius) – 200 Eur už 1 SG;
 • už Lietuvos baltnugarius galvijus (karves, telyčias, veislinius bulius) – 200 Eur už 1 SG;
 • už senojo genotipo Lietuvos juodmargius ir žaluosius galvijus (karves, telyčias, veislinius bulius) – 200 Eur už 1 SG;
 • už senojo genotipo Lietuvos baltąsias kiaules (paršavedes, kiaulaites, veislinius kuilius) – 180 Eur už 1SG;
 • už Lietuvos vietines kiaules (paršavedes, kiaulaites, veislinius kuilius) – 180 Eur už 1 SG;
 • už Lietuvos šiurkščiavilnes avis (ėriavedes, avytes, veislinius avinus) – 187 Eur už 1 SG;
 • už senojo genotipo Lietuvos juodgalves avis (ėriavedes, avytes, veislinius avinus) – 187 Eur už 1 SG;
 • už senojo genotipo Lietuvos juodgalves avis (ėriavedes, avytes, veislinius avinus) – 187 Eur už 1 SG;
 • už Lietuvos vištines žąsis – 162 Eur už 1 SG.
Gyvūnų vieneto atitiktis sutartiniam gyvuliui
Pareiškėjai, norėdami išsiaiškinti laikomų senųjų veislių gyvūnų ir paukščių atitiktį SG, gali pasiremti šiomis atitikties reikšmėmis:
 • buliai, karvės ir kiti galvijai, vyresni nei 2 metų, arkliai, vyresni nei 6 mėnesių*, – 1 SG;
 • galvijai nuo 6 mėnesių iki 2 metų* – 0,6 SG;
 • galvijai, jaunesni nei 6 mėnesių* – 0,4 SG;
 • avys ir ožkos – 0,15 SG;
 • veislinės paršavedės (> 50 kg)* – 0,5 SG;
 • kitos kiaulės – 0,3 SG;
 • kiti naminiai paukščiai – 0,03 SG.
* SG skaičiuojamas pagal esamus faktinius gyvūnų amžiaus ir svorio duomenis.
Naudinga informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.