VDI kreipimasis į ūkininkus ir žemės ūkio bendrovių vadovus

Gerbiamieji ūkininkai ir žemės ūkio bendrovių vadovai, šiuo laišku dar kartą norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad žemės ūkio veikla yra  paženklinta per dideliu mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų skaičiumi. Per 2021 metus vien šios ekonominės veiklos sektoriuje žuvo 8 darbuotojai, 10 buvo sunkiai sužaloti.

Žemės ūkio veikla – tai ne tik javų, augalų, galvijų auginimas, tai veikla apimanti ir žemės ūkio technikos naudojimą bei priežiūrą, statybos remonto darbus. Žemės ūkio įmonėse dažnai tenka dirbti aukštyje, kur yra galimybė nukristi, dirbti šuliniuose, kur galima apsinuodyti, dirbti su įrenginiais, kur yra tikimybė būti sužalotam atvirų, besisukančių mechanizmų dalių, galimos nelaimės atliekant grūdų džiovinimo, krovos  sandėliavimo, transportavimo darbus. Juolab, kad beveik kiekvienais metais atliekant minėtus darbus įvyksta nelaimingi atsitikimai darbe.

Norime atkreipti dėmesį tik į vieną skaudžiausių nelaimių darbe įvykusių 2021 m. liepos 27 d. Šakių rajono Kubilių žemės ūkio bendrovėje, kai Panykių fermos teritorijoje remontuojant srutų ištraukimo siurblį srutų ištraukimo rezervuare dėl netinkamai organizuotų darbų žuvo net 3 darbuotojai. Pirmiausia, prieš darbų pradžią buvo neįvertinta profesinė rizika dirbant rezervuare (uždaroje erdvėje), nenumatytos prevencinės priemonės, kad darbuotojai galėtų saugiai patekti į rezervuarą, jame dirbti ir, kilus nenumatytam pavojui, saugiai pasišalinti iš jo. Darbuotojai darbus rezervuare vykdė nežinodami, kokie pavojai gali juos ištikti patekus į rezervuarą, kuriame gali būti žmogaus sveikatai pavojingų dujų. Darbuotojai buvo neapmokyti vykdyti gelbėjimo darbus ir neaprūpinti reikalingomis gelbėjimo priemonėmis. Darbuotojai dirbo neturėdami priemonių, leidžiančių kontroliuoti darbo aplinką rezervuare (dujų detektoriaus), nenaudodami kvėpavimo takų apsaugos priemonių ir kritimo iš aukščio apsaugos priemonių, nepasiruošę gelbėjimo darbams.

Pateikto įvykio aprašymas akivaizdžiai liudija, kad darbdaviai žemės ūkyje nepakankamai užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą. Dažniausios nelaimių priežastys kasmet tos pačios – netinkamas rizikos vertinimas ir darbų organizavimas, nepakankama vidinė darbuotojų kontrolė, nors Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (25 str.)  aiškiai nurodo, kad darbdavys privalo sudaryti darbuotojams saugias ir sveikas sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais bei numatyti prevencines priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma mažesnė.

Valstybinės darbo inspekcijos (toliau – VDI) specialistai atkreipė dėmesį į šių nelaimių darbe priežastis ir atnaujino bei papildė 2 aktualius žemdirbiams patikrinimo kontrolinius klausimynus, tai „Saugaus žemės ūkio darbų vykdymo patikrinimo kontrolinis klausimynas“ ir „Darbų vykdymo šuliniuose, rezervuaruose ir kitose uždarose erdvėse kontrolinis klausimynas“. Atnaujinti patikrinimų klausimynai įsigalios 2022 m. gegužės 1 d., bet kad vykdoma žemės ūkio veikla nekeltų pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai, raginame visus ūkininkus, žemės ūkio bendrovių vadovus ar kitus susijusius asmenis nelaukti VDI patikrinimų ir jau dabar naudoti šiuos klausimynus bei įsivertinti, ar atliekami darbai atitinka norminiuose teisės aktuose taikomus darbuotojų saugos ir sveikatos   reikalavimus.

Taip pat norime priminti, kad siekdama palengvinti mažoms įmonėms įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus, Valstybinė darbo inspekcija, bendradarbiaudama su Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) bei kitais partneriais,  yra parengusi net 22 interaktyvias internetines  profesinės rizikos vertinimo priemones OiRA skirtingiems veiklos sektoriams. Viena iš šių priemonių yra skirta įvertinti riziką ir parengti prevencijos priemones vykdant žemės ūkio darbus.

OiRA – tai visiems prieinamas nemokamas įrankis skirtas darbdaviams, kurie nėra darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, padedantis atlikti profesinės rizikos vertinimą: nustatyti esamus ar galimus rizikos veiksnius darbo vietose, įvertinti rizikos lygį, pasirinkti prevencines priemones rizikai pašalinti ar sumažinti, o po to parengti reikiamą rizikos vertinimo dokumentaciją.

Visus VDI parengtus ir ūkio subjektų patikrinimų metu naudojamus klausimynus galite rasti VDI interneto svetainėje www.vdi.lt esančioje skiltyje > Kontroliniai klausimynai (http://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=28).

OiRA  profesinės rizikos vertinimo priemones galite rasti VDI interneto svetainėje www.vdi.lt esančioje skiltyje > Rizikos vertinimas OiRA (https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=369&Pavadinimas=Rizikos%20vertinimas%20OiRA)

Norėtųsi tikėtis ir linkėti, kad pasinaudosite pateikta informacija, ir imsitės visų priemonių, kad nelaimių darbe nebūtų.

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas, atliekantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus funkcijas Dalius Čeponas

***

Priminsime, kad 2022 m. vasario 21 d. Žemės ūkio rūmų direktorius Sigitas Dimaitis ir Valstybinės darbo inspekcijos Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius atkreipė dėmesį, kad pastaraisiais metais ypatingai išaugo mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų žemės ūkio sektoriuje, todėl VDI tikisi, kad bendradarbiavimas su ŽŪR, siekiant įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones, vykdant žemės ūkio subjektų konsultavimo veiklą bei dalinantis informacija, svariai prisidės prie situacijos gerinimo.