XV-asis ŽŪR suvažiavimas – be rezultatų

Gruodžio 14 d. Žemės ūkio rūmų organizacijų delegatai, susirinko į XV-ąjį neeilinį suvažiavimą, kurio tikslas – išrinkti Rūmų pirmininką ir kitus darbinius organus: Tarybą, Prezidiumą bei patvirtinti Komitetus ir jų pirmininkus.

Nuskambėjus paskutiniams tautiškos giesmės garsams, suvažiavimo delegatus sveikino buvęs Rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas, šiuo metu einantis LRS Kaimo reikalų komiteto pirmininko pareigas. Sveikinimo kalboje A.Stančikas pabrėžė visų 49-erių Žemės ūkio rūmų narių – organizacijų bendrystės ir demokratijos principų svarbą.

Suvažiavimo delegatai balsų dauguma patvirtino  balsų skaičiavimo komisiją ir suvažiavimo pirmininkaujantį – šiuo metu laikinai pirmininko pareigas einantį Sigitą Dimaitį, kuris pakvietė kandidatus į Žemės ūkio rūmų pirmininko pareigas pristatyti savo parengtas Rūmų veiklos strategijas 2016-2020 m.

Iš keturių kandidatų į Rūmų pirmininkus, suvažiavimo pradžioje savo kandidatūrą atsiėmė Lietuvos pieno gamintojų asociacijos kandidatas Jonas Vilionis.

Pramoninių uogynų augintojų asociacijos kandidatas Adolfas Jasinevičius pabrėžė prasmingo darbo, lygiateisiškumo, dialogo ir partnerystės svarbą, bei pagrindinio tikslo – ŽŪR narių vienybės ir susitelkimo bendram darbui siekį.

Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ kandidatas Mindaugas Maciulevičius iškėlė ŽŪR narių tarpusavio skaldymosi problemą.

Lietuvos ūkininkų sąjungos kandidatas Jonas Talmantas kvietė prisiminti ŽŪR šūkį: „Žemės ūkio rūmai – Jūsų sėkmės raktas!“ ir jo įgyvendinimo siekiamybę.

Visiems kandidatams į Žemės ūkio rūmų pirmininko pareigas prisistačius ir atsakius į delegatų klausimus įvyko slaptas balsavimas.

Pirmajame balsavimo ture už Adolfą Jasinevičių buvo atiduota 20 balsų, už Joną Talmantą – 23 balsai, už Mindaugą Maciulevičių – 6 balsai.

Pagal statute galiojančias nuostatas, jeigu nei vienas iš kandidatų nesurenka daugiau kaip ½ visų Rūmų suvažiavime dalyvavusių Rūmų narių balsų, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame balsuojama už du daugiausiai balsų pirmajame balsavime surinkusius kandidatus.

Taigi, įvyko antrasis balsavimo turas, kuriame už Adolfą Jasinevičių buvo atiduoti 24 balsai ir už Joną Talmantą taip pat 24 balsai.

Balsams pasiskirsčius po lygiai ir pradingus vienam balsavimo biuleteniui, suvažiavimo delegatai, siekdami išsaugoti ištikimybę Rūmų statutui, nutarė posėdį nutraukti ir iš naujo organizuoti Rūmų pirmininko rinkimus bei šaukti XVI-ąjį suvažiavimą.